• Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

 • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

 • Vrácení zboží do 30 dní

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Všeobecné obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení


  1.1 Tyto webové stránky jsou určeny pro spotřebitele, kteří si přejí přes internet objednat výrobky od společnosti Versuni Czech Republic s.r.o., se sídlem: Pernerova 702/39, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 093 81 147, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 335453 (dále též jen jako „Versuni“) (dále jen "Výrobky") pro dodání v České republice. Společnost Versuni nepřijímá objednávky na dodání mimo Českou republiku.

   

  1.2 Prodej Výrobků společností Versuni

   

  Obchodní podmínky, za kterých jsou společností Versuni Výrobky nabízeny k prodeji na těchto webových stránkách (dále jen „webové stránky“), jsou uvedeny od článku 2 těchto podmínek. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se před zadáním objednávky seznámil(a) s těmito podmínkami, které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění případných pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Versuni jako prodávajícím a Vámi, spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, jako kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu společnosti Versuni a které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přijímáte je a výslovně s nimi souhlasíte. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Společnost Versuni si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv bez předchozího oznámení změnit. Tato změna však nebude mít žádný vliv na objednávky, které byly odeslány před vyvěšením upravených podmínek na těchto webových stránkách.

   

  Společnost Versuni neposkytuje žádné záruky ani žádná závazná prohlášení ve vztahu k Výrobkům zakoupeným od třetích stran. Současně uznáváte a přijímáte, že společnost Versuni nedisponuje kontrolou nad těmito Výrobky a v souvislosti s nimi nenese žádnou odpovědnost vůči Vám, ani nikomu jinému.

   

  Za účelem vyloučení pochybností, články 2 až 17 těchto podmínek platí POUZE ve vztahu k prodeji Výrobků společností Versuni.

  2. Objednávání

   

  2.1 Objednávkový portál je určen pouze pro přijímání objednávek od fyzických osob, nikoli, od právnických osob, z toho důvodu v objednávkovém formuláři nejsou k dispozici pole IČO, DIČ apod. K objednání musíte být starší 18 let, být dostupný(á) na telefonu a mít platnou emailovou adresu.

   

  2.2 Objednávku můžete učinit:

   

  2.2.1 Vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách, kdy před odesláním objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložil(a), a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

   

  Společnost Versuni nepřijímá objednávky učiněné jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno výše. Jste povinen/povinna při objednávání Výrobků uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Vámi uvedené údaje při objednávání Výrobků jsou společností Versuni považovány za správné. 

   

  2.3 Poté, co zadáte objednávku, společnost Versuni Vám poskytne číslo internetové objednávky. Společnost Versuni tak učiní přes webové stránky. Vemte prosím na vědomí, že toto číslo internetové objednávky je poskytováno jen pro evidenční účely a neznamená naše přijetí Vaší objednávky.

   

  2.4 Objednáním nám činíte nabídku ke koupi Výrobků, které jste vybrali za těchto obchodních podmínek. Společnost Versuni může nebo nemusí dle svého uvážení Vaši nabídku přijmout nebo může snížit počet Výrobků, které přijme k Vašemu doručení. Vámi učiněné objednávky jsou však pro Vás závazné a nemohou být Vámi zrušeny či odvolány po jejich odeslání.

   

  2.5 Pokud společnost Versuni přijme Vaši objednávku, budete o tomto informováni vystavením potvrzení objednávky ze strany společnosti Versuni. Společnost Versuni Vám zašle potvrzení objednávky emailem. Potvrzení objednávky je účinné dnem, kdy Vám bylo zasláno, přičemž jeho doručením dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a společností Versuni. Pokud společnost Versuni nemůže Vaši objednávku přijmout, pokusí se Vás kontaktovat emailem, telefonicky či poštou.

   

  2.6 Vemte prosím na vědomí, že vyobrazení barev či designu Výrobků na obrazovce se může lišit od skutečného vzhledu či velikosti Výrobků nabízených na internetových stránkách.

   

  nahoru

  3. Sdělení před uzavřením smlouvy

   

  3.1 V souladu s těmito podmínkami Vám společnost Versuni poskytne Výrobky uvedené v potvrzení objednávky.

   

  3.2 Společnost Versuni sděluje, že:

   

  1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
  2. V závislosti na Vámi zvoleném způsobu úhrady může být požadovaná úhrada kupní ceny před Vaším převzetím plnění od společnosti Versuni;
  3. Práva na odstoupení od smlouvy můžete využít ve lhůtě, za podmínek a dle postupu uvedeného v čl. 7 níže;
  4. V případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením Výrobku a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Výrobku, i tehdy, jestliže tento Výrobek nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  5. Máte povinnost uhradit poměrnou část sjednané ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  6. Smlouva a příslušná faktura bude uložena v elektronickém formátu v záložce „Vyhledat objednávku“ a zaslána formou potvrzení Vaší objednávky na Vaši emailovou adresu, takto zaslaná smlouva je současně potvrzením o uzavřené smlouvě; 
  7. V případě, že máte stížnost, můžete tuto uplatnit na kontaktní emailové adrese uvedené v čl. 10 těchto podmínek, příp. se lze se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  8. Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, společnost Versuni začne s plněním ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na vaši výslovnou žádost, přičemž poskytnutím plnění na základě takové žádosti zaniká vaše právo od smlouvy odstoupit. Tímto výslovně žádáte ve smyslu ustanovení § 1824a odst. 3 občanského zákoníku, aby společnost Versuni začala plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již bylo započato, máte povinnost uhradit poměrnou část sjednané ceny     takových služeb.


   

  3.3 Společnost Versuni není ve vztahu k Vám vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

   

  nahoru

  4. Ceny

   

  4.1 Všechny ceny jsou uvedeny v CZK. Cenami se rozumí ty ceny uvedené na těchto webových stránkách v době odeslání Vaší objednávky. Ceny uvedené na webových stránkách jsou včetně DPH, ale bez  recyklačních poplatků, nákladů na dodání a případných dalších poplatků, které budete hradit. Tyto náklady budou vypočteny samostatně a budou uvedeny v objednávkovém formuláři a připočteny k celkové ceně objednávky. Celková cena uvedená v objednávkovém formuláři, který odesíláte, je tak celková cena, kterou budete hradit, včetně veškerých daní, recyklačních a dalších případných poplatků a manipulačních nákladů a dopravného.

   

  4.2 Pokud se v souvislosti s Vaší objednávkou a nákupem účtují náklady na dopravu, budete je hradit Vy, a to dle údajů uvedených na faktuře / potvrzení objednávky.

   

  4.3 Pokud zakoupíte Výrobek se zaměstnaneckou či partnerskou slevou, nemůžete využít dalších prodejních akcí, které se na Vámi zakoupený Výrobek vztahují. Zaměstnaneckou nebo partnerskou slevu nelze kombinovat s jinými probíhajícími prodejními akcemi (např. prodejní akce typu cashback či dárek k nákupu). Pokud se na Vámi zakoupený Výrobek vztahuje několik prodejních akcí najednou, je možné na daný Výrobek uplatnit pouze jednu z nich. Prodejní akci nelze kombinovat s jinou prodejní akcí ani se zaměstnaneckou nebo partnerskou slevou. Pokud i přesto Vámi zakoupený Výrobek zaregistrujete do (další) prodejní akce,   vyhrazuje si společnost Versuni právo Vás z této prodejní akce vyloučit.

   

  nahoru

  5. Platba za Vaše Výrobky

   

  5.1 Můžete platit za své Výrobky způsoby úhrady uvedenými v části o placení na webových stránkách, a to Visa, Visa Electron, Visa Debit, Mastercard, Mastercard Debit, Ekonto a Maestro.

   

  5.2 Musíte platit v měně uvedené v objednávkovém formuláři, tj. v CZK.

   

  5.3 Pokud platíte kreditní kartou, pak je třeba zadat údaje o Vaší kreditní kartě, když vyplňujete objednávku. Příslušná částka bude z kreditní karty stržena poté, co Vám vystavíme fakturu nebo v momentě dodání Výrobků. Společnost Versuni nezahájí výrobu Vašich Výrobků, ani Vám nedodá Výrobky či neposkytne služby, dokud vydavatel Vaší kreditní karty neautorizuje použití Vaší karty pro zaplacení objednaných Výrobků a/nebo služeb. Pokud společnost Versuni tuto autorizaci neobdrží, bude Vás o tomto informovat. Společnost Versuni si vyhrazuje právo ověřit identitu držitele kreditní karty žádostí o příslušné dokumenty.

   

  nahoru

  6. Dodání Vašich Výrobků

   

  6.1 Objednávky zadané na těchto webových stránkách mohou být dodány pouze v České republice.

   

  6.2 Společnost Versuni dodá Výrobky na adresu dodání, jíž jste uvedl(a) v objednávkovém formuláři a v souladu s Vámi zvoleným způsobem dodání. V případě, že objednáváte více Výrobků s dodáním na různé adresy, budete muset odeslat objednávkový formulář zvlášť pro každou dodací adresu. Jakákoliv data dodání či expedice poskytnutá společností Versuni jsou pouze odhady a společnost Versuni neodpovídá za jakékoliv ztráty, škody, náklady či výdaje v souvislosti s nedodáním či neexpedováním v daném termínu. V případě, že jakýkoliv z objednaných Výrobků není skladem, může to znamenat zpoždění celé objednávky. 

   

  6.3 Vlastnické právo a nebezpečí škody či ztráty Výrobku na Váspřechází dodáním Výrobků.

   

  6.4 Po předání Výrobků přepravci Vám společnost Versuni zašlepotvrzení o expedici, a to emailem, pokud jste uvedl(a) emailovou adresu vobjednávkovém formuláři, nebo prostřednictvím SMS.

   

  nahoru

  7. Práva z vadného plnění

   

  7.1 Práva z vadného plnění

   

  7.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174, vyjma § 1923, 2106, 2107 občanského zákoníku.

   

  7.1.2 Společnost Versuni Vám odpovídá, že Výrobek nemá při převzetí vady. Zejména Vám odpovídá, že Výrobek:

   

  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, 
  2. je vhodný k účelu, pro který ho požadujete a s nímž společnost Versuni souhlasila, , 
  3. je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.


   

  7.1.3 Společnost Versuni Vám také odpovídá,
  že vedle ujednaných vlastností

   

  1. je Výrobek vhodný k účelu, k němuž se obvykle používá,
  2. Výrobek množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností Versuni nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je Výrobek dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a
  4. Výrobek odpovídá jakostí a provedením vzorku nebo předloze, které Vám společnost Versuni případně poskytla před uzavřením smlouvy.

   

  Veřejným prohlášením podle 7.1.3 odst. 2. není společnost Versuni vázána, prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

   

  Bod 7.1.3 se nepoužije v případě, že Vás před uzavřením smlouvy společnost Versuni zvlášť upozorní, že se některá vlastnost Výrobku liší a Vy s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasíte.

   

  Společnost Versuni Vám odpovídá také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena společností Versuni nebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Vámi a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla společnost Versuni nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

   

  Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že Výrobek byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Výrobku nebo vady vylučuje, a skutečnost, že byl Výrobek vadný při převzetí, tedy nemusíte prokazovat, přičemž po vytknutí vady Vám náležejí práva ze zákonné odpovědnosti kupujícího za vady, tj. práva z vadného plnění. Doba dle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou nemůžete Výrobek užívat, v případě, že jste vadu vytkl oprávněně.

    

  Pokud se však vada projeví po této době, nejpozději však do dvou (2) let od převzetí, musíte společnosti Versuni prokázat, že vada existovala již v době převzetí. Pokud tuto skutečnost prokážete, náležejí Vám Vaše práva z vadného plnění. Pokud společnosti Versuni tuto skutečnost neprokážete, náleží Vám jen právo ze záruky dobrovolně poskytnuté společností Versuni, upravené v čl. 8 těchto podmínek, a to za předpokladu, že se vada vyskytne a bude Vámi společnosti Versuni vytknuta v poskytnuté záruční době a budou splněny záruční podmínky.

   

  Doba dvou (2) let od převzetí, ve které se může projevit vada Výrobku podle předchozího odstavce, činí u použitých Výrobků jeden (1) rok od převzetí.

   

  Je-li předmětem koupě Výrobek s digitálními vlastnostmi a mají-li být digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, můžete vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou (2) let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou (2) let, máte právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle předchozích dvou vět, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

   

  Doba dle předchozích dvou odstavců neběží po dobu, po kterou nebylo možné Výrobek užívat, pokud byla vada Vámi vytknuta oprávněně.

   

  Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl při dostatečné péči zjistit.

   

  Výslovně také souhlasíte, že je-li předmětem smlouvy Výrobek s digitálními vlastnostmi nebo poskytování digitálního obsahu, nebudou Vám bezplatně poskytovány aktualizace, pokud není výslovně stanoveno jinak.

   

  Je-li Výrobek vadný, tzn. nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.1.2. nebo v prvním odstavci tohoto čl. 7.1.3., můžete požadovat odstranění vady dodáním nového Výrobku bez vad nebo opravou Výrobku, ledaže je Vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Společnost Versuni může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Výrobek měl bez vady.

   

  Společnost Versuni je povinna vadu odstranit v přiměřené době po jejím vytknutí a tak, aby Vám nezpůsobila značné obtíže, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. K odstranění vady převezme společnost Versuni Výrobek na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Výrobku, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Výrobku předtím, než se vada projevila, společnost Versuni provede demontáž vadného Výrobku a montáž opraveného nebo nového Výrobku anebo uhradí náklady s tím spojené.

   

  Máte právo požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit, pokud Vám společnost Versuni odmítla vadu odstranit nebo ji neodstranila dle předchozího odstavce; pokud se vada projeví opakovaně; pokud je vada podstatným porušením smlouvy; nebo je z prohlášení společnosti Versuni nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás. Od smlouvy nemáte právo odstoupit, pokud je vada nevýznamná.

           

  7.1.4 Výslovně souhlasíte s tím, že Vám právo z vadného plnění nenáleží, pokud jste před převzetím Výrobku věděl(a), že Výrobek má vadu, anebo pokud jste vadu sám/sama způsobil(a).

  Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

   

  7.1.5 Digitální obsah

   

  Společnost Versuni Vám odpovídá, že digitální obsah, poskytnutý za odměnu nebo za osobní údaje místo odměny podle § 2389g odst. 2 občanského zákoníku, nemá po dobu trvání závazku k jeho poskytnutí vady, zejména, že:

  1. je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá,
  2. digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně zejména funkčnosti, odpovídá  obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které můžete rozumně očekávat,
  3. je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat, a
  4. digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které společnost Versuni případně zpřístupnila před uzavřením smlouvy.

   

  Máte právo vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku k poskytování digitálního obsahu. Jde-li o jednorázové plnění, můžete vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

   

  Soud Vám právo z vady přizná, i pokud vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl při dostatečné péči zjistit.

  Jestliže společnost Versuni uzná, že digitální obsah trpí tvrzenými vadami, máte právo na odstranění vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.

   

  Dále máte právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
  pokud:

              a) společnost Versuni vadu neodstranila podle § 2389l občanského zákoníku nebo je z  prohlášení společnosti Versuni nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás,

              b) se vada projeví i po odstranění,

              c) je vada podstatným porušením smlouvy.

  Pokud je vada nevýznamná, nemůžete odstoupit od smlouvy. Přiměřená sleva vám náleží i v případě, že odstoupíte od smlouvy.

   

  Peněžité částky, které vám má společnost Versuni vydat z důvodu vadného plnění, vrátí společnost Versuni na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste u ní uplatnil příslušné právo z vadného plnění. Společnost Versuni přitom použije stejný způsob, jakým jste uhradil odměnu, ledaže výslovně svolíte jinak a nevzniknou vám tím žádné náklady.

  Upozorňujeme, že pro řádné fungování digitálního obsahu je nezbytné vaše vyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu („vaše digitální prostředí“). Dále vás informujeme, že za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku vašeho nevyhovujícího digitálního prostředí, jste povinen/povinna poskytnout společnosti Versuni nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat; odmítnete-li takovou součinnost poskytnout, není společnost Versuni povinna prokazovat, že je digitální obsah poskytován bez vad.

  Reklamaci společnost Versuni vyřídí v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a k účelu, pro nějž jste ho požadoval.

   

  Akceptací těchto podmínek výslovně souhlasíte se započetím plnění spočívajícím v poskytnutí digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro využití zákonného práva odstoupení od smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu a berete na vědomí, že udělením souhlasu zaniká vaše právo odstoupit od takové smlouvy podle § 1837 písm. l) OZ.

   

  Bude-li společnost Versuni v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, můžete od smlouvy odstoupit, nesplní-li společnost Versuni svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji vyzvete k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž jste se společností Versuni výslovně dohodli. Bez dodatečné lhůty můžete od smlouvy odstoupit jen v případě, že je z prohlášení společnosti Versuni nebo z okolností zjevné, že digitální obsah neposkytne.

   

  7.2 Odstoupení od smlouvy Vezměte prosím na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od:

  1. kupní smlouvy o dodávce Výrobků vyrobených dle Vašich požadavků nebo přizpůsobených Vašim osobním potřebám,
  2. kupní smlouvy o dodávce Výrobků, které podléhají rychlé zkáze, jakož i Výrobků, které byly po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseny s jiným zbožím nebo Výrobky, ¨
  3. kupní smlouvy o dodávce Výrobků v zapečetěném obalu, který byl Vámi porušen a z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné je poté vrátit,
  4. kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jste jej porušil(a),
  5. smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud společnost Versuni započala s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost Versuni Vás před uzavřením smlouvy poučila, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy – toto poučení a tento Váš souhlas je uveden v čl. 3.2 bod 8 těchto podmínek,
  6. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud společnost Versuni započala s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, byl jste poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a společnost Versuni Vám poskytla potvrzení vyžadované právními předpisy – toto poučení a tento Váš souhlas je uveden v čl. 7.1.5, poslední odstavec těchto podmínek.

   

  Nejedná-li se o případ uvedený v předchozích odstavcích 1.-6. tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy Vy, nebo Vámi určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme Výrobky; poslední kus Výrobků, objednáte-li si v rámci jedné objednávky více Výrobků, které jsou dodávány samostatně; poslední položku nebo část dodávky Výrobků sestávajících z několika položek nebo částí; první dodávku Výrobků, je-li ujednána pravidelná dodávky Výrobků po ujednanou dobu. V ostatních případech máte právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy.

   

  Pro Výrobky zakoupené v období od 17. 3. 2020 prodlužuje společnost Versuni dobu pro odstoupení od smlouvy na třicet (30) dní.

   

  Odstoupení od smlouvy musí být společnosti Versuni odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, přičemž pro odstoupení můžete využít formulář poskytnutý společností Versuni na webových stránkách. Jinak odstoupení od smlouvy musí být učiněno ve formě stejné nebo přísnější, než ve které byla uzavřena smlouva. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost Versuni doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení postupovat dle čl. 7.2.2.

   

  7.2.1 Výrobek byste měl(a) vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste Výrobek převzal(a). Dle občanského zákoníku odpovídáte za snížení hodnoty Výrobku, (včetně příslušenství), které vzniklo v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámil(a) s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

   

  7.2.2 Kroky pro odstoupení od smlouvy:

   

  Pro vrácení zakoupeného zboží postupujte podle pokynů uvedených na stránce:

  https://www.philips.cz/c-w/podpora/returns

   

  7.3 Pokud Vám byl dodán Výrobek omylem či je dodán nesprávný, nekompletní nebo vadný Výrobek a domníváte se, že máte nárok na výměnu nebo opravu dle čl. 8 níže, kontaktuje prosím společnost Versuni na webové stránce https://www.messenger.com/t/philipshomelivingcz v době pondělí – pátek (8:00 a 22:00) a sobota – neděle (10:00 – 22:00) nebo telefonicky na tel. čísle (+420) 225 296 161 v době pondělí – pátek (9:00 a 17:00). Máte-li nárok na výměnu nebo vrácení Výrobku dle čl. 8, nebudou za vrácení Výrobku účtovány žádné náklady.

   

  nahoru

  8. Záruka

   

  8.1 Záruka na Výrobky zn. Philips 

  Společnost Versuni poskytuje na Výrobky záruku, jak je uvedeno v záručním listě dodávaném společně s Výrobkem a/nebo uvedeném na webových stránkách. K určitým Výrobkům (jako jsou Výrobky upravené dle požadavků nebo přizpůsobené osobním potřebám zákazníka) se mohou vztahovat zvláštní záruky, jak je uvedeno na webových stránkách. Pokud jde o software, neuplatní se žádná jiná záruka, než je uvedeno v příslušné licenční smlouvě. Pokud Výrobek dodaný společností Versuni není v souladu s příslušnou zárukou, společnost Versuni, dle svého uvážení a na své náklady, není-li stanoveno jinak v příslušné záruce, opraví či vymění Výrobek či vrátí kupní cenu po vrácení Výrobku. Není-li výslovně stanoveno jinak v těchto obchodních podmínkách, v maximálním zákonem povoleném rozsahu společnost Versuni odmítá jakékoliv a veškeré záruky, ať již výslovné či implicitní. Omezená záruka uvedená výše se nikterak nedotýká Vašich práv vyplývajících ze zákona. 

   

  8.2 Výrobky nikoliv zn. Philips/Výrobky třetích stran

  Pro výrobky, které nejsou Výrobky značky Philips (včetně výrobků, které nejsou značky Philips, a jsou obsažené v balení nebo propagaci Výrobku), veškeré záruční reklamace, kde jsou tyto relevantní, musejí být učiněny v souladu s podmínkami jakékoliv standardní záruky výrobce, která může být přiložena u zakoupeného výrobku. V souvislosti s jakoukoliv existující zárukou výrobce musejí být záruční reklamace učiněny nejprve buď přímo u výrobce, nebo telefonicky u společnosti Versuni. OMEZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ VÝŠE SE NIKTERAK NEDOTÝKÁ VAŠICH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA.

   

  nahoru

  9. Odpovědnost společnosti Versuni

   

  9.1 Tyto obchodní podmínky stanovují úplný rozsah našich povinností a odpovědnosti v souvislosti s dodáním Výrobků (a poskytováním telefonické podpory a záručního servisu), poskytováním služeb a poskytováním digitálního obsahu.

   

  9.2 Není-li v čl. 9.3 níže stanoveno jinak, neexistují žádné záruky či jiné podmínky, které zavazují společnost Versuni ohledně dodání Výrobků, poskytnutí služeb či poskytnutí digitálního obsahu, s výjimkou těch výslovně uvedených ve smlouvě nebo v právních předpisech.

   

  9.3 Jakákoliv záruka či jiná podmínka vyplývající z nebo související s dodávkou Výrobků a/nebo poskytnutím služeb a/nebo digitálního obsahu, která by jinak mohla být dovozována nebo zahrnuta ve smlouvě na základě právních předpisů použitelných v zemi, kde jste zakoupil(a) Výrobky, služby nebo digitální obsah, či jinak (včetně nikoliv však pouze, jakýchkoliv dovozovaných podmínek týkajících se kvality, vhodnosti pro daný účel, přiměřené péče) se tímto výslovně vylučuje v maximálním možném zákonem povoleném rozsahu. Zejména společnost Versuni nebude odpovědná za zajištění, že Výrobky jsou vhodné pro Vaše účely.

   

  9.4 Nic ve smlouvě neomezuje či nevylučuje naši povinnost k náhradě újmy (i) způsobené člověku na přirozených právech, anebo (ii) způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

   

  9.5 ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V ČL. 9.4 A 9.6 SPOLEČNOST VERSUNI NEODPOVÍDÁ DLE SMLOUVY ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU PŘÍJMŮ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU SMLUV, ZTRÁTU DAT ČI JAKÉKOLIV NEMPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ÚJMY JAKÉHOKOLIV DRUHU A JAKKOLIV VZNIKLÉ, AŤ JIŽ ZPŮSOBENÝCH DELIKTNĚ (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY ČI JINAK. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI VERSUNI DLE SMLOUVY, VZNIKLÁ Z DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI JINAK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU VÁMI SPLATNOU SPOLEČNOSTI VERSUNI V SOUVISLOSTI S DODÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU/PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBKŮ A/NEBO SLUŽEB A/NEBO DIGITÁLNÍHO OBSAHU.

   

  9.6 Toto se nedotýká Vašich zákonných práv jakožto spotřebitele, ani Vašich práv z vadného plnění či práva odstoupit od smlouvy dle čl. 7.2.

   

  nahoru

  10. Kontaktování internetového obchodu společnosti Versuni

   

  10.1 Můžete kontaktovat internetový obchod společnosti Versuni:

   

  prostřednictvím webu na https://www.messenger.com/t/philipshomelivingcz v době pondělí - pátek (8:00 - 22:00) a sobota - neděle (10:00 - 22:00) prostřednictvím e mailu na PhilipsHomeLiving.Shopsupport.CZ@versuni.com

  telefonicky na tel. čísle (+420) 225 296 161 v době pondělí – pátek (9:00 - 17:00);

   

  WhatsApp na (+420) 225 296 161 v době pondělí - pátek (8:00 - 22:00) a sobota - neděle (10:00 - 22:00), telefonní číslo je určeno pouze pro komunikaci v chatu.

   

  nahoru

  11. Ochrana osobních údajů


  11.1 S Vašimi osobními údaji získanými při objednávání Výrobku, poskytování služeb či digitálního obsahu je nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a v souladu s Pravidly na ochranu soukromí společnosti Versuni, která jsou dostupná kliknutím na pole "Pravidla soukromí" v zápatí těchto webových stránek.

   

  11.2 Záznamy o Vaší transakci jsou přístupné pouze Vám, pokud jste registrovaným zákazníkem, a to zadáním čísla Vaší internetové objednávky/internetových objednávek, kdy můžete sledovat stav Vaší objednávky/objednávek a zkontrolovat obsah objednávky.

   

  nahoru

  12. Vyšší moc


  Společnost Versuni vynaloží maximální úsilí ke splnění svých povinností dle smlouvy. Společnost Versuni však nenese odpovědnost za prodlení nebo neplnění, pokud je takové prodlení či neplnění způsobeno vyšší mocí. V případě prodlení společnost Versuni splní své závazky, jakmile to bude možné
    
  nahoru

  13. Spory, rozhodné právo a jurisdikce

   

  Společnost Versuni se bude snažit řešit veškeré spory rychle a efektivně. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost Versuni řeší jakékoliv spory, a přejete si zahájit soudní řízení, musíte tak učinit u obecných soudů České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se tímto výslovně vylučuje.

   

  Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se můžete obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na nezávislou instituci, kterou je v našem případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

   

  nahoru

  14. Obecné

   

  14.1 Ani nevymáhání společností Versuni, ani Vaše nevymáhání jakýchkoliv ujednání dle smlouvy nezakládá vzdání se těchto ujednání. Takové nevymáhání nebude žádným způsobem ovlivňovat právo toto ujednání později vymáhat.

   

  14.2 Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy, včetně těchto podmínek, negativně neovlivní platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

   

  nahoru

  15. Zvláštní podmínky pro úpravu podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu/personalizaci

   

  15.1 Objednávka a přijetí - výrobky upravené dle přání zákazníka
   

  Ačkoliv společnost Versuni uznává většinu návrhů designu, nemůže respektovat všechny. Některé mohou obsahovat, mimo jiné, ochranné známky třetích stran, které Vy (nebo společnost Versuni) nemá právo používat. Jiné mohou obsahovat informace, které považujeme za nevhodné, nebo které jednoduše nechceme na naše Výrobky umístit. Bohužel, v těchto případech to znamená, že společnost Versuni může odmítnout Vaši objednávku, která se může jinak zdát být nezávadná. Pokud je Váš návrh designu, dle našeho výlučného uvážení, nepřijatelný, Vaše objednávka může být okamžitě odmítnuta nebo Vaše koupě bude zrušena v pozdější fázi formou odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Versuni - pokud se tak stane, budete emailem či poštou informován(a) a společnost Versuni si vyhrazuje právo zrušit příslušné potvrzení objednávky, resp. od smlouvy odstoupit.
   

  15.2 Omezení obsahu
   

  15.2.1 Souhlasíte s tím, že nebudete používat webové stránky nebo služby:
   

  A. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu pro nezákonné účely, nebo materiálu, který je obscénní, urážlivý, rouhavý, pornografický, sexuálně sugestivní, klamný, zastrašující, výhružný, násilnický, škodlivý, zasahující do soukromí, podporující protiprávní čin, pomlouvačný, hanlivý, vulgární, agresivní či jinak nepřípustný;
   

  B. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu, který zachycuje celebrity nebo podobizny celebrit, regionální, národní nebo mezinárodní lídry či politiky, současné nebo bývalé světové vůdce, odsouzené zločince, pro média zajímavé, notoricky známé nebo neblaze proslulé obrazy a jednotlivce, nebo jakéhokoliv materiálu, který je co do svého vzhledu archivní nebo zachycuje obrázky ze starší doby;
   

  C. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu, který nemáte právo přenášet či komunikovat dle jakéhokoliv smluvního či zmocněneckého vztahu, nebo který porušuje jakákoliv autorská práva, ochranné známky, patenty či jiná práva duševního vlastnictví nebo jakákoliv morální práva jakékoliv strany;
   

  D. k nahrání do jiného počítače (uploadování) nebo jinému přenosu jakéhokoliv materiálu, u něhož je pravděpodobné, že poškodí tyto webové stránky nebo počítačové systémy kohokoliv jiného, včetně, ale nikoliv pouze toho, který obsahuje jakýkoliv vir, kód, červa, data či jiné soubory či programy určené k poškození či umožnění neoprávněného přístupu na tyto webové stránky nebo který může způsobit závadu, selhání, poruchy nebo poškození provozuschopnosti; a

  E. souhlasíte, že pokud společnost Versuni, dle svého výlučného uvážení, určí, že jakýkoliv materiál, který jste předložil(a) neodpovídá těmto požadavkům, má společnost Versuni právo odmítnout Vaší objednávku. Společnost Versuni si vyhrazuje právo účtovat poplatek za zpracování ve výši 500,- Kč za každý návrh, který předložíte jako objednávku, která porušuje naše omezení obsahu.

   

  15.2.2 Navíc v případě, kdy porušíte některé z těchto omezení obsahu a záměrně takové porušení zveřejníte, berete na vědomí, že společnost Versuni utrpí značnou újmu na své pověsti a dobrém jménu a můžete nést za způsobení této značné újmy odpovědnost.

   

  15.2.3 Váš návrh nebo úprava Výrobku pro Vaši osobu (mimo jiné barevnou kombinací) musí být vytvořen Vámi, nebo, v rozsahu, v jakém není, tímto zaručujete, že jste oprávněn(a) použít návrh designu nebo personalizaci vytvořenou třetí stranou.

   

  15.2.4 Pochopte prosím, že přestože si společnost Versuni vyhrazuje právo odmítnout Váš návrh designu či personalizace, jste Vy výlučně odpovědný/odpovědná za Váš návrh designu/personalizace a společnost Versuni není povinna kontrolovat Váš návrh designu či personalizace.

   

  15.2.5 Zadáním Vaší objednávky, včetně Vašeho designu a personalizace, udělujete společnosti Versuni nevýhradní, časově neomezenou, bezúplatnou licenci užít Váš design a personalizaci, a to v nejširším smyslu slova, včetně, nikoliv však výlučně kopírování, editování, úpravy, digitalizace či reprodukce, ke splnění Vašeho požadavku na vytvoření a dodání pro Vaši osobu upraveného výrobku.

   

  15.2.6 Váš návrh nebo úpravu společnost Versuni posuzuje jako „Uživatelský Obsah“. Ustanovení týkající se Uživatelského Obsahu v článku 6 Podmínek použití, které jsou přístupné skrze odkaz „Podmínky použití“ v zápatí webových stránek, je aplikovatelné pro účely Vašeho návrhu nebo úpravy, vyjma případů, kdy tento článek týkající se Uživatelského Obsahu odporuje Podmínkám použití. V takovém případě má tento článek přednost.

   

  nahoru

  16. Pravidelné dodávky

   

  16.1 Společnost Versuni nabízí doplňkový modul, jehož prostřednictvím se můžete na neurčitou dobu přihlásit k opakujícím se dodávkám některých vybraných Výrobků (dále jen “Pravidelně dodávané Výrobky”) za cenu uvedenou na webových stránkách. Pro přihlášení se k opakovaným dodávkám Pravidelně dodávaných Výrobků je třeba mít vytvořený účet.

   

  16.2 Opakování dodávek Pravidelně dodávaných Výrobků si můžete zvolit ve svém účtu. Společnost Versuni Vám bude účtovat cenu Pravidelně dodávaných Výrobků před každým plánovaným datem expedice. Pravidelně dodávané Výrobky Vám budou dodány pouze po přijetí platby společností Versuni. Nejkratší dobou, po kterou bude takováto smlouva strany zavazovat, je termín do nejbližšího plánovaného data expedice.

   

  16.3 Opakované dodávky můžete dočasně pozastavit, a to nejpozději do jednoho dne před příštím plánovaným datem expedice ve svém účtu. Během doby přerušení Vám nebudou Pravidelně dodávané Výrobky dodávány a nebudete hradit příslušné platby. Poté, co pravidelné dodávky znovu aktivujete, dodávky Pravidelně dodávaných Výrobků budou pokračovat a společnost Versuni Vám je bude účtovat.

   

  16.4 V případě, že Pravidelně dodávaný Výrobek není skladem, společnost Versuni může dodávku (a související platby) odložit do příštího plánovaného data expedice, kdy bude Pravidelně dodávaný Výrobek opět dostupný.

   

  16.5 Přihlášení k pravidelným dodávkám můžete kdykoliv ukončit, a to nejpozději do jednoho dne před příštím plánovaným datem expedice.

   

  16.6 V případě, že nesplníte některou ze svých povinností z přihlášení se k pravidelným dodávkám, je společnost Versuni oprávněna Vám buď dát příležitost zjednat nápravu, nebo případně přihlášení k pravidelným dodávkám kdykoliv ukončit.

   

  nahoru

  17. Bezplatná plnění a dary

   

  17.1 Poskytování darů se řídí podmínkami platnými k dané prodejní akci.

   

  17.2 Dary jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.

   

  17.3 Dary nelze dále převádět, vyměňovat a vracet výměnou za kredit, ani peníze, ať již jen z části či vcelku. Vyjma darů, které jsou výrobky společnosti Versuni, společnost Versuni neručí za kvalitu, výkonnost nebo vhodnost pro dané užití žádných poskytnutých plnění a není odpovědná za jakýkoliv následek v souvislosti s užíváním takových Výrobků, zejména smrt, ublížení na zdraví, škodu na majetku, apod.

   

  17.4 Obdarovaní nemají právo na následný prodej, ani jiné obchodování s takovými Výrobky. Společnost Versuni má výhradní právo kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, změnit, odstoupit od takové prodejní akce, a to i bez předchozího oznámení a bez jakékoliv náhrady. Jakékoliv rozhodnutí společnosti Versuni v souvislosti s prodejní akcí je konečné a závazné, načež k následující korespondenci týkající se náhrad či jakýchkoliv jiných domnělých oprávnění nebude přihlíženo.

   

  nahoru

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.