• Doprava zdarma na vše

 • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

 • Nákup přímo od Philips

 • Vrácení zboží do 30 dní

1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Všeobecné obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení


  1.1
   Tyto webové stránky jsou určeny pro spotřebitele, kteří si přejí přes internet objednat výrobky od společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále též jen jako „Philips“) nebo výrobky od třetí strany (dále společně jen "Výrobky") pro dodání v České republice. Společnost Philips nepřijímá objednávky na dodání mimo Českou republiku.

  1.2 Prodej Výrobků společností Philips
   

  Obchodní podmínky, za kterých jsou společností Philips Výrobky nabízeny k prodeji na těchto webových stránkách (dále jen „webové stránky“), jsou uvedeny od článku 2 těchto podmínek. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se před zadáním objednávky seznámil(a) s těmito podmínkami, které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění případných pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Philips jako prodávajícím a Vámi, spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, jako kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu společnosti Philips a které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přijímáte je a výslovně s nimi souhlasíte. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Společnost Philips si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv bez předchozího oznámení změnit. Tato změna však nebude mít žádný vliv na objednávky, které byly odeslány před vyvěšením upravených podmínek na těchto webových stránkách.
   

  1.3 Prodej Výrobků třetími stranami
   

  Pokud jsou Výrobky prodávány třetí stranou, je tak zřetelně uvedeno na webových stránkách. Název (obchodní firma), detaily, podmínky prodeje a další informace jsou zpřístupněny kliknutím na název třetí strany. V případě zakoupení Výrobku od třetí strany souhlasíte, že je tímto uzavřena kupní smlouva pouze mezi Vámi a třetí stranou. Současně se tímto zavazujete přečíst si obchodní podmínky třetí strany a souhlasíte, že pro Vás obchodní podmínky třetí strany budou závazné. Veškeré dotazy, vrácení zboží, vrácení peněz anebo reklamace ve vztahu k Výrobkům zakoupených od třetí strany budete směřovat vždy přímo třetí straně. Vzhledem k tomu, že právní závazek existuje výlučně mezi Vámi a třetí stranou, společnost Philips není povinna zasahovat do sporu mezi Vámi a třetí stranou.

  Společnost Philips neposkytuje žádné záruky ani žádná závazná prohlášení ve vztahu k Výrobkům zakoupeným od třetích stran. Současně uznáváte a přijímáte, že společnost Philips nedisponuje kontrolou nad těmito Výrobky a v souvislosti s nimi nenese žádnou odpovědnost vůči Vám, ani nikomu jinému.

  Za účelem vyloučení pochybností, články 2 až 18 těchto podmínek platí POUZE ve vztahu k prodeji Výrobků společností Philips.

  2. Objednávání

   

  2.1 Objednávkový portál je určen pouze pro přijímání objednávek od fyzických osob, nikoli, od právnických osob, z toho důvodu v objednávkovém formuláři nejsou k dispozici pole IČO, DIČ apod. K objednání musíte být starší 18 let, být dostupný/dostupná na telefonu a mít platnou emailovou adresu.

   

  2.2 Objednávku můžete učinit:

  2.2.1 Vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách, kdy před odesláním objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložil(a), a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

   

  Společnost Philips nepřijímá objednávky učiněné jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno výše. Jste povinen/povinna při objednávání Výrobků uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Vámi uvedené údaje při objednávání Výrobků jsou společností Philips považovány za správné. 

   

  2.3 Poté, co zadáte objednávku, společnost Philips Vám poskytne číslo internetové objednávky. Společnost Philips tak učiní přes webové stránky. Vemte prosím na vědomí, že toto číslo internetové objednávky je poskytováno jen pro evidenční účely a neznamená naše přijetí Vaší objednávky.

   

  2.4 Objednáním nám činíte nabídku ke koupi Výrobků, které jste vybrali za těchto obchodních podmínek. Společnost Philips může nebo nemusí dle svého uvážení Vaši nabídku přijmout nebo může snížit počet Výrobků, které přijme k Vašemu doručení. Vámi učiněné objednávky jsou však pro Vás závazné a nemohou být Vámi zrušeny po jejich odeslání.
   
  2.5 Pokud společnost Philips přijme Vaši objednávku, budete o tomto informováni vystavením potvrzení objednávky ze strany společnosti Philips. Společnost Philips Vám zašle potvrzení objednávky emailem. Potvrzení objednávky je účinné dnem, kdy Vám bylo zasláno, přičemž jeho doručením dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a společností Philips. Pokud společnost Philips nemůže Vaši objednávku přijmout, pokusí se Vás kontaktovat emailem, telefonicky či poštou.
   
  2.6 Vemte prosím na vědomí, že vyobrazení barev či designu Výrobků na obrazovce se může lišit od skutečného vzhledu či velikosti Výrobků nabízených na internetových stránkách.
   
  nahoru

  3. Sdělení před uzavřením smlouvy

  3.1 V souladu s těmito podmínkami Vám společnost Philips poskytne Výrobky uvedené v potvrzení objednávky.

   

  3.2 Společnost Philips sděluje, že:

  1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
  2. V závislosti na Vámi zvoleném způsobu úhrady může být požadovaná úhrada kupní ceny před Vaším převzetím plnění od společnosti Philips;
  3. Smlouva uzavřená dle těchto podmínek není kupní smlouvou, jejímž předmětem je opakované plnění; 
  4. Práva na odstoupení od smlouvy můžete využít ve lhůtě, za podmínek a dle postupu uvedeného v čl. 7 níže;
  5. V případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením Výrobku a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Výrobku, jestliže tento Výrobek nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  6. Máte povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  7. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém formátu v záložce „Vyhledat objednávku“; 
  8. V případě, že máte stížnost, můžete tuto uplatnit na kontaktní emailové adrese uvedené v čl. 10 těchto podmínek, příp. se lze se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  9. Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, výslovně souhlasíte ve smyslu ustanovení § 1823 občanského zákoníku s tím, že je společnost Philips oprávněna začít s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již bylo započato, máte povinnost uhradit poměrnou část ceny takových služeb.


  3.3 Společnost Philips není ve vztahu k Vám vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  nahoru

  4. Ceny

   

  4.1 Všechny ceny jsou uvedeny v CZK. Cenami se rozumí ty ceny uvedené na těchto webových stránkách v době odeslání Vaší objednávky. Ceny uvedené na webových stránkách jsou včetně DPH, recyklačních poplatků, ale bez nákladů na dodání a případných dalších poplatků, které budete hradit. Tyto náklady budou vypočteny samostatně a budou uvedeny v objednávkovém formuláři a připočteny k celkové ceně objednávky. Celková cena uvedená v objednávkovém formuláři, který odesíláte, je tak celková cena, kterou budete hradit, včetně veškerých daní, recyklačních a dalších případných poplatků a manipulačních nákladů a dopravného.

   

  4.2 Pokud se v souvislosti s Vaší objednávkou a nákupem účtují náklady na dopravu, budete je hradit Vy, a to dle údajů uvedených na faktuře / potvrzení objednávky.

   

  4.3 Pokud zakoupíte Výrobek se zaměstnaneckou či partnerskou slevou, nemůžete využít dalších prodejních akcí, které se na Vámi zakoupený Výrobek vztahují. Zaměstnaneckou nebo partnerskou slevu nelze kombinovat s jinými probíhajícími prodejními akcemi (např. prodejní akce typu cashback či dárek k nákupu). Pokud se na Vámi zakoupený Výrobek vztahuje několik prodejních akcí najednou, je možné na daný Výrobek uplatnit pouze jednu z nich. Prodejní akci nelze kombinovat s jinou prodejní akcí ani se zaměstnaneckou nebo partnerskou slevou. Pokud i přesto Vámi zakoupený Výrobek zaregistrujete do (další) prodejní akce, vyhrazuje si společnost Philips právo Vás z této prodejní akce vyloučit.

   

  nahoru

  5. Platba za Vaše Výrobky

   

  5.1 Můžete platit za své Výrobky způsoby úhrady uvedenými v části o placení na webových stránkách, a to Visa, Visa Electron, Visa Debit, Mastercard, Mastercard Debit, Ekonto a Maestro.

   

  5.2 Musíte platit v měně uvedené v objednávkovém formuláři, tj. v CZK.

   

  5.3 Pokud platíte kreditní kartou, pak je třeba zadat údaje o Vaší kreditní kartě, když vyplňujete objednávku. Příslušná částka bude z kreditní karty stržena poté, co Vám vystavíme fakturu nebo v momentě dodání Výrobků. Společnost Philips nezahájí výrobu Vašich Výrobků, ani Vám nedodá Výrobky či neposkytne služby, dokud vydavatel Vaší kreditní karty neautorizuje použití Vaší karty pro zaplacení objednaných Výrobků a/nebo služeb. Pokud společnost Philips tuto autorizaci neobdrží, bude Vás o tomto informovat. Společnost Philips si vyhrazuje právo ověřit identitu držitele kreditní karty žádostí o příslušné dokumenty.

   

  nahoru

  6. Dodání Vašich Výrobků

   

  6.1 Objednávky zadané na těchto webových stránkách mohou být dodány pouze v České republice.
   
  6.2 Společnost Philips dodá Výrobky na adresu dodání, jíž jste uvedl(a) v objednávkovém formuláři a v souladu s Vámi zvoleným způsobem dodání. V případě, že objednáváte více Výrobků s dodáním na různé adresy, budete muset odeslat objednávkový formulář zvlášť pro každou dodací adresu. Jakákoliv data dodání či expedice poskytnutá společností Philips jsou pouze odhady a společnost Philips neodpovídá za jakékoliv ztráty, škody, náklady či výdaje v souvislosti s nedodáním či neexpedováním v daném termínu. V případě, že jakýkoliv z objednaných Výrobků není skladem, může to znamenat zpoždění celé objednávky. 
   
  6.3 Vlastnické právo a nebezpečí škody či ztráty Výrobku na Vás přechází dodáním Výrobků.

  6.4 Po předání Výrobků přepravci Vám společnost Philips zašle potvrzení o expedici, a to emailem, pokud jste uvedl(a) emailovou adresu v objednávkovém formuláři, nebo prostřednictvím SMS.

   

  nahoru

  7. Práva z vadného plnění

   

  7.1 Práva z vadného plnění
   

  7.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

   

  7.1.2 Společnost Philips Vám odpovídá, že Výrobek nemá při převzetí vady. Zejména Vám odpovídá, že v době, kdy jste Výrobek převzal(a),

   

  1.  má Výrobek vlastnosti, které jste si se společností Philips ujednal(a) a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost Philips nebo výrobce popsal nebo které jste očekával(a) s ohledem na povahu Výrobku a na základě reklamy společností Philips či výrobcem prováděné,
  2. se Výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití společnost Philips uvádí nebo ke kterému se Výrobek tohoto druhu obvykle používá,
  3. Výrobek odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je Výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. Výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.
    

  Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že Výrobek byl vadný již při převzetí a tuto skutečnost nemusíte prokazovat a náležejí Vám Vaše práva ze zákonné odpovědnosti kupujícího za vady, tj. práva z vadného plnění.
    

  Pokud se však vada vyskytla a byla Vámi reklamována po této době, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí, musíte společnosti Philips prokázat, že vada existovala již v době převzetí. Pokud tuto skutečnost prokážete, náležejí Vám Vaše práva z vadného plnění. Pokud společnosti Philips tuto skutečnost neprokážete, náleží Vám jen právo ze záruky dobrovolně poskytnuté společností Philips, upravené v čl. 8 těchto podmínek, a to za předpokladu, že se vada vyskytne a bude Vámi společnosti Philips oznámena v poskytnuté záruční době a budou splněny záruční podmínky.

   

  Možnost uplatnění práv z vady, resp. z vadného plnění, se však netýká:

   

  1. u Výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení Výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,
  3. u použitého Výrobku na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Výrobek měl při Vašem převzetí, nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci.
    

  Nemá-li Výrobek vlastnosti uvedené v prvním odstavci tohoto čl. 7.1.2., můžete požadovat i dodání nového Výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Výrobku, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady. 
        
  Právo na dodání nového Výrobku, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete Výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.      
        
  Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nového Výrobku bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Výrobku, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám společnost Philips nemůže dodat nový Výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo Výrobek opravit, jakož i v případě, že společnost Philips nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
     
  7.1.3 Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím Výrobku věděl(a), že Výrobek má vadu, anebo pokud jste vadu sám/sama způsobil(a).

  Má-li Výrobek vadu, z níž je společnost Philips zavázán(a), a jedná-li se o Výrobek prodávaný za nižší cenu nebo o Výrobek použitý, máte místo práva na výměnu Výrobku právo na přiměřenou slevu.

   
  7.2 Odstoupení od smlouvy Vemte prosím na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání či pro Vaši osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňal(a) a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušil(a) jejich původní obal.

  Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Výrobku, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Výrobku nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Výrobků a v případě, že předmětem kupní smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka Výrobků, běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky Výrobků.

   

   

  Pro Výrobky zakoupené v období od 17. 3. 2020 prodlužuje společnost Philips dobu pro odstoupení od smlouvy na třicet (30) dní.

   

  Odstoupení od smlouvy musí být společnosti Philips odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, přičemž pro odstoupení můžete využít formulář poskytnutý společností Philips na webových stránkách. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost Philips doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení postupovat dle čl. 7.2.2.

   

  7.2.1 Výrobek byste měl(a) vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste Výrobek převzal(a).  

   
  7.2.2 Kroky pro odstoupení od smlouvy:

   

  Pro vrácení zakoupeného zboží postupujte podle pokynu uvedených na stránce:

  https://www.philips.cz/c-w/podpora/returns

   

  7.3 Pokud Vám byl dodán Výrobek omylem či je dodán nesprávný, nekompletní nebo vadný Výrobek a domníváte se, že máte nárok na výměnu nebo opravu dle čl. 8 níže, kontaktuje prosím společnost Philips na webové stránce https://www.messenger.com/t/PhilipsCzechRepublic nebo od pondělí do pátku mezi 9:00 a 17:00 na tel. čísle 228 880 896. Máte-li nárok na výměnu nebo vrácení Výrobku dle čl. 8, nebudou za vrácení Výrobku účtovány žádné náklady.

   

  nahoru

  8. Záruka

   

  8.1 Záruka na Výrobky zn. Philips 

  Společnost Philips poskytuje na Výrobky záruku, jak je uvedeno v záručním listě dodávaném společně s Výrobkem a/nebo uvedeném na webových stránkách. K určitým Výrobkům (jako jsou Výrobky upravené dle potřeb zákazníka) se mohou vztahovat zvláštní záruky, jak je uvedeno na webových stránkách. Pokud jde o software, neuplatní se žádná jiná záruka, než je uvedeno v příslušné licenční smlouvě. Pokud Výrobek dodaný společností Philips není v souladu s příslušnou zárukou, společnost Philips, dle svého uvážení a na své náklady, není-li stanoveno jinak v příslušné záruce, opraví či vymění Výrobek či vrátí kupní cenu po vrácení Výrobku. Není-li výslovně stanoveno jinak v těchto obchodních podmínkách, v maximálním zákonem povoleném rozsahu společnost Philips odmítá jakékoliv a veškeré záruky, ať již výslovné či implicitní. Omezená záruka uvedená výše se nikterak nedotýká Vašich práv vyplývajících ze zákona. 
   
  8.2 Záruka za jakost na některé Výrobky zn. Philips OneBlade
  Společnost Philips poskytuje zákazníkovi registrovanému k OneBlade Club programu prodlouženou záruku za jakost pouze na Výrobky Philips OneBlade QP4530/30 za následujících podmínek. Záruční doba dle tohoto článku začne běžet po uplynutí 24 měsíců k uplatnění práv z vadného plnění dle zákonné úpravy a trvá celou dobu aktivní registrace a řádného placení poplatků za členství zákazníka ve OneBlade Club programu. Členství ve OneBlade Club programu nebude zákazníkovi automaticky zrušeno během aktivní registrace a řádného placení za členství. V případě, že společnosti Philips vznikne pohledávka za zákazníkem nebo kdy zákazník ukončí aktivní registraci a platby poplatků za členství ve OneBlade Club programu, záruka za jakost dle tohoto článku k tomuto okamžiku zaniká. Omezená záruka uvedená výše se nikterak nedotýká Vašich práv vyplývajících ze zákona.

   

  8.3 Výrobky nikoliv zn. Philips/Výrobky třetích stran

  Pro výrobky, které nejsou Výrobky značky Philips (včetně výrobků, které nejsou značky Philips, a jsou obsažené v balení nebo propagaci Výrobku), veškeré záruční reklamace, kde jsou tyto relevantní, musejí být učiněny v souladu s podmínkami jakékoliv standardní záruky výrobce, která může být přiložena u zakoupeného výrobku. V souvislosti s jakoukoliv existující zárukou výrobce musejí být záruční reklamace učiněny nejprve buď přímo u výrobce, nebo telefonicky u společnosti Philips. Omezená záruka uvedená výše se nikterak nedotýká Vašich práv vyplývajících ze zákona.

   

  nahoru

   

  9. Odpovědnost společnosti Philips

   

  9.1 Tyto obchodní podmínky stanovují úplný rozsah našich povinností a odpovědnosti v souvislosti s dodáním Výrobků (a poskytováním telefonické podpory a záručního servisu) a poskytováním služeb.
   
  9.2 Není-li v čl. 9.3 níže stanoveno jinak, neexistují žádné záruky či jiné podmínky, které zavazují společnost Philips ohledně dodání Výrobků či poskytnutí služeb s výjimkou těch výslovně uvedených ve smlouvě.
   
  9.3 Jakákoliv záruka či jiná podmínka vyplývající z nebo související s dodávkou Výrobků a/nebo poskytnutím služeb, která by jinak mohla být dovozována nebo zahrnuta ve smlouvě na základě právních předpisů použitelných v zemi, kde jste zakoupil(a) Výrobky či služby, či jinak (včetně nikoliv však pouze, jakýchkoliv dovozovaných podmínek týkajících se kvality, vhodnosti pro daný účel, přiměřené péče) se tímto výslovně vylučuje v maximálním možném zákonem povoleném rozsahu. Zejména společnost Philips nebude odpovědná za zajištění, že Výrobky jsou vhodné pro Vaše účely.
   
  9.4 Nic ve smlouvě neomezuje či nevylučuje naši povinnost k náhradě újmy (i) způsobené člověku na přirozených právech, anebo (ii) způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
   
  9.5 ZA PODMÍNEK UVEDENÝCH V ČL. 9.4 A 9.6 SPOLEČNOST PHILIPS NEODPOVÍDÁ DLE SMLOUVY ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU PŘÍJMŮ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU SMLUV, ZTRÁTU DAT ČI JAKÉKOLIV NEMPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ÚJMY JAKÉHOKOLIV DRUHU A JAKKOLIV VZNIKLÉ, AŤ JIŽ ZPŮSOBENÝCH DELIKTNĚ (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍM SMLOUVY ČI JINAK. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PHILIPS DLE SMLOUVY, VZNIKLÁ Z DELIKTU (VČETNĚ NEDBALSTI) ČI JINAK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU VÁMI SPLATNOU SPOLEČNOSTI PHILIPS V SOUVISLOSTI S DODÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU/PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBKŮ A/NEBO SLUŽEB.

  9.6 Toto se nedotýká Vašich zákonných práv jakožto spotřebitele, ani Vašich práv z vadného plnění či práva odstoupit od smlouvy dle čl. 7.2.

   

  nahoru

  10. Kontaktování internetového obchodu společnosti Philips

   

  10.1 Můžete kontaktovat internetový obchod společnosti Philips:

   

  prostřednictvím webu na https://www.messenger.com/t/PhilipsCzechRepublic v době pondělí - pátek (8:00 - 22:00) a sobota - neděle (10:00 - 22:00)

   

  telefonicky na tel. čísle 228 880 896 v době od 9:00 do 17:00 od pondělí do pátku;

   

  nahoru

  11. Ochrana osobních údajů

   

  11.1 S Vašimi osobními údaji získanými při objednávání Výrobku je nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a v souladu s Pravidly na ochranu soukromí společnosti Philips, která jsou dostupná kliknutím na pole "Pravidla soukromí" v zápatí těchto webových stránek.

   

  11.2 Záznamy o Vaší transakci jsou přístupné pouze Vám, pokud jste registrovaným zákazníkem, a to zadáním čísla Vaší internetové objednávky/internetových objednávek, kdy můžete sledovat stav Vaší objednávky/objednávek a zkontrolovat obsah objednávky.

   

  nahoru

  12. Vyšší moc

   

  Společnost Philips vynaloží maximální úsilí ke splnění svých povinností dle smlouvy. Společnost Philips však nenese odpovědnost za prodlení nebo neplnění, pokud je takové prodlení či neplnění způsobeno vyšší mocí. V případě prodlení společnost Philips splní své závazky, jakmile to bude možné.

   

  nahoru

  13. Spory, rozhodné právo a jurisdikce

   

  Společnost Philips se bude snažit řešit veškeré spory rychle a efektivně. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost Philips řeší jakékoliv spory, a přejete si zahájit soudní řízení, musíte tak učinit u obecných soudů České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se tímto výslovně vylučuje.

   

  Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se můžete obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na nezávislou instituci, kterou je v našem případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

   

  nahoru

  14. Obecné

   

  14.1 Ani nevymáhání společností Philips, ani Vaše nevymáhání jakýchkoliv ujednání dle smlouvy nezakládá vzdání se těchto ujednání. Takové nevymáhání nebude žádným způsobem ovlivňovat právo toto ujednání později vymáhat.
   
  14.2 Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy, včetně těchto podmínek, negativně neovlivní platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

   

  nahoru

  15. Zvláštní podmínky pro úpravu podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu/personalizaci

   

  15.1 Objednávka a přijetí - výrobky upravené dle přání zákazníka


  Ačkoliv společnost Philips uznává většinu návrhů designu, nemůže respektovat všechny. Některé mohou obsahovat, mimo jiné, ochranné známky třetích stran, které Vy (nebo společnost Philips) nemá právo používat. Jiné mohou obsahovat informace, které považujeme za nevhodné, nebo které jednoduše nechceme na naše Výrobky umístit. Bohužel, v těchto případech to znamená, že společnost Philips může odmítnout Vaši objednávku, která se může jinak zdát být nezávadná. Pokud je Váš návrh designu, dle našeho výlučného uvážení, nepřijatelný, Vaše objednávka může být okamžitě odmítnuta nebo Vaše koupě bude zrušena v pozdější fázi formou odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Philips - pokud se tak stane, budete emailem či poštou informován(a) a společnost Philips si vyhrazuje právo zrušit příslušné potvrzení objednávky, resp. od smlouvy odstoupit.
   
  15.2 Omezení obsahu
   

  15.2.1 Souhlasíte s tím, že nebudete používat webové stránky  nebo služby:
   

  A. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu pro nezákonné účely, nebo materiálu, který je obscénní, urážlivý, rouhavý, pornografický, sexuálně sugestivní, klamný, zastrašující, výhružný, násilnický, škodlivý, zasahující do soukromí, podporující protiprávní čin, pomlouvačný, hanlivý, vulgární, agresivní či jinak nepřípustný;
   

  B. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu, který zachycuje celebrity nebo  podobizny celebrit, regionální, národní nebo mezinárodní lídry či politiky, současné nebo bývalé světové vůdce, odsouzené zločince, pro média zajímavé, notoricky známé nebo neblaze proslulé obrazy a jednotlivce, nebo jakéhokoliv materiálu, který je co do svého vzhledu archivní nebo zachycuje obrázky ze straší doby;
   

  C. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu, který nemáte právo přenášet či komunikovat dle jakéhokoliv smluvního či zmocněneckého vztahu, nebo který porušuje jakákoliv autorská práva, ochranné známky, patenty či jiná práva duševního vlastnictví nebo jakákoliv morální práva jakékoliv strany;
   

  D. k nahrání do jiného počítače (uploadování) nebo jinému přenosu jakéhokoliv materiálu, u něhož je pravděpodobné, že poškodí tyto webové stránky nebo počítačové systémy kohokoliv jiného, včetně, ale nikoliv pouze toho, který obsahuje jakýkoliv vir, kód, červa, data či jiné soubory či programy určené k poškození či umožnění neoprávněného přístupu na tyto webové stránky nebo který může způsobit závadu, selhání, poruchy nebo poškození provozuschopnosti; a
   

  E. souhlasíte, že pokud společnost Philips, dle svého výlučného uvážení, určí, že jakýkoliv materiál, který jste předložil(a) neodpovídá těmto požadavkům, má společnost Philips právo odmítnout Vaší objednávku. Společnost Philips si vyhrazuje právo účtovat poplatek za zpracování ve výši 500,- Kč za každý návrh, který předložíte jako objednávku, která porušuje naše omezení obsahu.
   
  15.2.2 Navíc v případě, kdy porušíte některé z těchto omezení obsahu a záměrně takové porušení zveřejníte, berete na vědomí, že společnost Philips utrpí značnou újmu na své pověsti a dobrém jménu a můžete nést za způsobení této značné škody odpovědnost.
   
  15.2.3
  Váš návrh nebo úprava Výrobku pro Vaši osobu (mimo jiné barevnou kombinací) musí být vytvořen Vámi, nebo, v rozsahu, v jakém není, tímto zaručujete, že jste oprávněn(a) použít návrh designu nebo personalizaci vytvořenou třetí stranou.
   
  15.2.4 Pochopte prosím, že přestože si společnost Philips vyhrazuje právo odmítnout Váš návrh designu či personalizace, jste Vy výlučně odpovědný/odpovědná za Váš návrh designu/personalizace a společnost Philips není povinna kontrolovat Váš návrh designu či personalizace.
   
  15.2.5 Zadáním Vaší objednávky, včetně Vašeho designu a personalizace, udělujete společnosti Philips nevýhradní, časově neomezenou, bezúplatnou licenci užít Váš design a personalizaci, a to v nejširším smyslu slova, včetně, nikoliv však výlučně kopírování, editování, úpravy, digitalizace či reprodukce, ke splnění Vašeho požadavku na vytvoření a dodání pro Vaši osobu upraveného výrobku.
   
  15.2.6 Váš návrh nebo úpravu společnost Philips posuzuje jako „Uživatelský Obsah“. Ustanovení týkající se Uživatelského Obsahu v článku 6 Podmínek použití, které jsou přístupné skrze odkaz „Podmínky použití“ v zápatí webových stránek, je aplikovatelné pro účely Vašeho návrhu nebo úpravy, vyjma případů, kdy tento článek týkající se Uživatelského Obsahu odporuje Podmínkám použití. V takovém případě má tento článek přednost.

   

  nahoru

  16. Zvláštní podmínky pro zdravotnické prostředky


  16.1
  Tyto zvláštní podmínky se použijí pro Výrobky, které jsou zdravotnickými prostředky.
   

  16.2 Před užitím jakýchkoliv výrobků, které mohou mít vliv na Vaše zdraví nebo vývoj léčení, tuto skutečnost nejdříve konzultujte s kvalifikovaným zdravotníkem, nebo poskytovatelem lékařské péče. Jste sami odpovědní za nákup a užívání takových Výrobků.
   

  16.3 Výrobky dle tohoto článku je možné používat pouze v souladu s jejich určeným účelem. Vždy dbejte instrukcí a návodů pro správné užívání Výrobků k nim přiloženým. Nezkoušejte Výrobky rozebrat, upravit, přizpůsobit nebo zničit.
   

  16.4 Používání Výrobků je na vlastní nebezpečí. Společnost Philips nemůže garantovat dosažení zvláštního výsledku užívání Výrobku. V případě, že zaznamenáte jakýkoliv nepříznivý důsledek užívání Výrobku, měli byste takovou skutečnost okamžitě konzultovat s lékařem.

   

  nahoru

  17. Pravidelné dodávky

   

  17.1 Společnost Philips nabízí doplňkový modul, jehož prostřednictvím se můžete na neurčitou dobu přihlásit k opakujícím se dodávkám některých vybraných Výrobků (dále jen “Pravidelně dodávané Výrobky”) za cenu uvedenou na webových stránkách. Pro přihlášení se k opakovaným dodávkám Pravidelně dodávaných Výrobků je třeba mít vytvořený účet.

   

  17.2 Opakování dodávek Pravidelně dodávaných Výrobků si můžete zvolit ve svém účtu. Společnost Philips Vám bude účtovat cenu Pravidelně dodávaných Výrobků před každým plánovaným datem expedice. Pravidelně dodávané Výrobky Vám budou dodány pouze po přijetí platby společností Philips. Nejkratší dobou, po kterou bude takováto smlouva strany zavazovat, je termín do nejbližšího plánovanovaného data expedice.

   

  17.3 Opakované dodávky můžete dočasně pozastavit, a to nejpozději do jednoho dne před příštím plánovaným datem expedice ve svém účtu. Během doby přerušení Vám nebudou Pravidelně dodávané Výrobky dodávány a nebudete hradit příslušné platby. Poté, co pravidelné dodávky znovu aktivujete, dodávky Pravidelně dodávaných Výrobků budou pokračovat a společnost Philips Vám je bude účtovat.

   

  17.4 V případě, že Pravidelně dodávaný Výrobek není skladem, společnost Philips může dodávku (a související platby) odložit do příštího plánovaného data expedice, kdy bude Pravidelně dodávaný Výrobek opět dostupný.

   

  17.5 Přihlášení k pravidelným dodávkám můžete kdykoliv ukončit, a to nejpozději do jednoho dne před příštím plánovaným datem expedice.

   

  17.6 V případě, že nesplníte některou ze svých povinností z přihlášení se k pravidelným dodávkám, je společnost Philips oprávněna Vám buď dát příležitost zjednat nápravu, nebo případně přihlášení k pravidelným dodávkám kdykoliv ukončit.

   

  nahoru

  18. Bezplatná plnění a dary


  18.1
  Poskytování darů se řídí podmínkami platnými k dané prodejní akci.

  18.2 Dary jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.
   

  18.3 Dary nelze dále převádět, vyměňovat a vracet výměnou za kredit, ani peníze, ať již jen z části či vcelku. Vyjma darů, které jsou výrobky společnosti Philips, společnost Philips neručí za kvalitu, výkonnost nebo vhodnost pro dané užití žádných poskytnutých plnění a není odpovědná za jakýkoliv následek v souvislosti s užíváním takových Výrobků, zejména smrt, ublížení na zdraví, škodu na majetku, apod.
   

  18.4 Obdarovaní nemají právo na následný prodej, ani jiné obchodování s takovými Výrobky. Společnost Philips má výhradní právo kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, změnit, odstoupit od takové prodejní akce, a to i bez předchozího oznámení a bez jakékoliv náhrady. Jakékoliv rozhodnutí společnosti Philips v souvislosti s prodejní akcí je konečné a závazné, načež k následující korespondenci týkající se náhrad či jakýchkoliv jiných domnělých oprávnění nebude přihlíženo.

   

  nahoru

  You are about to visit a Philips global content page

  You are about to visit the Philips USA website.

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.