• Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

 • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

 • Vrácení zboží do 30 dní

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  Všeobecné obchodní podmínky

  1. Všeobecná ustanovení

   

  1.1 Tyto webové stránky jsou určeny pro spotřebitele, kteří si přejí přes internet objednat výrobky od společnosti Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále též jen jako „Philips“) nebo výrobky od třetí strany (dále společně jen "Výrobky") pro dodání v České republice. Společnost Philips nepřijímá objednávky na dodání mimo Českou republiku.

   

  1.2 Prodej Výrobků společností Philips

   

  Obchodní podmínky, za kterých jsou společností Philips Výrobky nabízeny k prodeji na těchto webových stránkách (dále jen „webové stránky“), jsou uvedeny od článku 2 těchto podmínek. Odesláním objednávky potvrzujete, že jste se před zadáním objednávky seznámil(a) s těmito podmínkami, které v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění případných pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Philips jako prodávajícím a Vámi, spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, jako kupujícím, prostřednictvím internetového obchodu společnosti Philips a které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přijímáte je a výslovně s nimi souhlasíte. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Společnost Philips si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv bez předchozího oznámení změnit. Tato změna však nebude mít žádný vliv na objednávky, které byly odeslány před vyvěšením upravených podmínek na těchto webových stránkách.

   

  1.3 Prodej Výrobků třetími stranami

   

  Pokud jsou Výrobky prodávány třetí stranou, je tak zřetelně uvedeno na webových stránkách. Název (obchodní firma), detaily, podmínky prodeje a další informace jsou zpřístupněny kliknutím na název třetí strany. V případě zakoupení Výrobku od třetí strany souhlasíte, že je tímto uzavřena kupní smlouva pouze mezi Vámi a třetí stranou. Současně se tímto zavazujete přečíst si obchodní podmínky třetí strany a souhlasíte, že pro Vás obchodní podmínky třetí strany budou závazné. Veškeré dotazy, vrácení zboží, vrácení peněz anebo reklamace ve vztahu k Výrobkům zakoupených od třetí strany
  budete směřovat vždy přímo třetí straně. Vzhledem k tomu, že právní závazek existuje výlučně mezi Vámi a třetí stranou, společnost Philips není povinna zasahovat do sporu mezi Vámi a třetí stranou.

  Společnost Philips neposkytuje žádné záruky ani žádná závazná prohlášení ve vztahu k Výrobkům zakoupeným od třetích stran. Současně uznáváte a přijímáte, že společnost Philips nedisponuje kontrolou nad těmito Výrobky a v souvislosti s nimi nenese žádnou odpovědnost vůči Vám, ani nikomu jinému.

   

  Za účelem vyloučení pochybností, články 2 až 18 těchto podmínek platí POUZE ve vztahu k prodeji Výrobků společností Philips.

  2. Objednávání

   

  2.1 Objednávkový portál je určen pouze pro přijímání objednávek od fyzických osob, nikoli, od právnických osob, z toho důvodu v objednávkovém formuláři nejsou k dispozici pole IČO, DIČ apod. K objednání musíte být starší 18 let, být dostupný/dostupná na telefonu a mít platnou emailovou adresu.

   

  2.2 Objednávku můžete učinit:

  2.2.1 Vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách, kdy před odesláním objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložil(a), a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

   

  Společnost Philips nepřijímá objednávky učiněné jakýmkoliv jiným způsobem, než je uvedeno výše. Jste povinen/povinna při objednávání Výrobků uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Vámi uvedené údaje při objednávání Výrobků jsou společností Philips považovány za správné. 

   

  2.3 Poté, co zadáte objednávku, společnost Philips Vám poskytne číslo internetové objednávky. Společnost Philips tak učiní přes webové stránky. Vemte prosím na vědomí, že toto číslo internetové objednávky je poskytováno jen pro evidenční účely a neznamená naše přijetí Vaší objednávky.

   

  2.4 Objednáním nám činíte nabídku ke koupi Výrobků, které jste vybrali za těchto obchodních podmínek. Společnost Philips může nebo nemusí dle svého uvážení Vaši nabídku přijmout nebo může snížit počet Výrobků, které přijme k Vašemu doručení. Vámi učiněné objednávky jsou však pro Vás závazné a nemohou být Vámi zrušeny po jejich odeslání.
   
  2.5 Pokud společnost Philips přijme Vaši objednávku, budete o tomto informováni vystavením potvrzení objednávky ze strany společnosti Philips. Společnost Philips Vám zašle potvrzení objednávky emailem. Potvrzení objednávky je účinné dnem, kdy Vám bylo zasláno, přičemž jeho doručením dochází k uzavření kupní smlouvy mezi Vámi a společností Philips. Pokud společnost Philips nemůže Vaši objednávku přijmout, pokusí se Vás kontaktovat emailem, telefonicky či poštou.
   
  2.6 Vemte prosím na vědomí, že vyobrazení barev či designu Výrobků na obrazovce se může lišit od skutečného vzhledu či velikosti Výrobků nabízených na internetových stránkách.
   
  nahoru

  3. Sdělení před uzavřením smlouvy

  3.1 V souladu s těmito podmínkami Vám společnost Philips poskytne Výrobky uvedené v potvrzení objednávky.

   

  3.2 Společnost Philips sděluje, že:

  1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby;
  2. V závislosti na Vámi zvoleném způsobu úhrady může být požadovaná úhrada kupní ceny před Vaším převzetím plnění od společnosti Philips;
  3. Smlouva uzavřená dle těchto podmínek není kupní smlouvou, jejímž předmětem je opakované plnění; 
  4. Práva na odstoupení od smlouvy můžete využít ve lhůtě, za podmínek a dle postupu uvedeného v čl. 7 níže;
  5. V případě odstoupení od smlouvy ponesete náklady spojené s navrácením Výrobku a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení Výrobku, jestliže tento Výrobek nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  6. Máte povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
  7. Smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém formátu v záložce „Vyhledat objednávku“; 
  8. V případě, že máte stížnost, můžete tuto uplatnit na kontaktní emailové adrese uvedené v čl. 10 těchto podmínek, příp. se lze se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
  9. Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, výslovně souhlasíte ve smyslu ustanovení § 1823 občanského zákoníku s tím, že je společnost Philips oprávněna začít s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, s jejichž plněním již bylo započato, máte povinnost uhradit poměrnou část ceny takových služeb.


  3.3 Společnost Philips není ve vztahu k Vám vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  nahoru

  4. Ceny

   

  4.1 Všechny ceny jsou uvedeny v CZK. Cenami se rozumí ty ceny uvedené na těchto webových stránkách v době odeslání Vaší objednávky. Ceny uvedené na webových stránkách jsou včetně DPH, recyklačních poplatků, ale bez nákladů na dodání a případných dalších poplatků, které budete hradit. Tyto náklady budou vypočteny samostatně a budou uvedeny v objednávkovém formuláři a připočteny k celkové ceně objednávky. Celková cena uvedená v objednávkovém formuláři, který odesíláte, je tak celková cena, kterou budete hradit, včetně veškerých daní, recyklačních a dalších případných poplatků a manipulačních nákladů a dopravného.

   

  4.2 Pokud se v souvislosti s Vaší objednávkou a nákupem účtují náklady na dopravu, budete je hradit Vy, a to dle údajů uvedených na faktuře / potvrzení objednávky.

   

  4.3 Pokud zakoupíte Výrobek se zaměstnaneckou či partnerskou slevou, nemůžete využít dalších prodejních akcí, které se na Vámi zakoupený Výrobek vztahují. Zaměstnaneckou nebo partnerskou slevu nelze kombinovat s jinými probíhajícími prodejními akcemi (např. prodejní akce typu cashback či dárek k nákupu). Pokud se na Vámi zakoupený Výrobek vztahuje několik prodejních akcí najednou, je možné na daný Výrobek uplatnit pouze jednu z nich. Prodejní akci nelze kombinovat s jinou prodejní akcí ani se zaměstnaneckou nebo partnerskou slevou. Pokud i přesto Vámi zakoupený Výrobek zaregistrujete do (další) prodejní akce, vyhrazuje si společnost Philips právo Vás z této prodejní akce vyloučit.

   

  nahoru

  5. Platba za Vaše Výrobky

   

  5.1 Můžete platit za své Výrobky způsoby úhrady uvedenými v části o placení na webových stránkách, a to Visa, Visa Electron, Visa Debit, Mastercard, Mastercard Debit, Ekonto a Maestro.

   

  5.2 Musíte platit v měně uvedené v objednávkovém formuláři, tj. v CZK.

   

  5.3 Pokud platíte kreditní kartou, pak je třeba zadat údaje o Vaší kreditní kartě, když vyplňujete objednávku. Příslušná částka bude z kreditní karty stržena poté, co Vám vystavíme fakturu nebo v momentě dodání Výrobků. Společnost Philips nezahájí výrobu Vašich Výrobků, ani Vám nedodá Výrobky či neposkytne služby, dokud vydavatel Vaší kreditní karty neautorizuje použití Vaší karty pro zaplacení objednaných Výrobků a/nebo služeb. Pokud společnost Philips tuto autorizaci neobdrží, bude Vás o tomto informovat. Společnost Philips si vyhrazuje právo ověřit identitu držitele kreditní karty žádostí o příslušné dokumenty.

   

  nahoru

  6. Dodání Vašich Výrobků

   

  6.1 Objednávky zadané na těchto webových stránkách mohou být dodány pouze v České republice.
   
  6.2 Společnost Philips dodá Výrobky na adresu dodání, jíž jste uvedl(a) v objednávkovém formuláři a v souladu s Vámi zvoleným způsobem dodání. V případě, že objednáváte více Výrobků s dodáním na různé adresy, budete muset odeslat objednávkový formulář zvlášť pro každou dodací adresu. Jakákoliv data dodání či expedice poskytnutá společností Philips jsou pouze odhady a společnost Philips neodpovídá za jakékoliv ztráty, škody, náklady či výdaje v souvislosti s nedodáním či neexpedováním v daném termínu. V případě, že jakýkoliv z objednaných Výrobků není skladem, může to znamenat zpoždění celé objednávky. 
   
  6.3 Vlastnické právo a nebezpečí škody či ztráty Výrobku na Vás přechází dodáním Výrobků.

  6.4 Po předání Výrobků přepravci Vám společnost Philips zašle potvrzení o expedici, a to emailem, pokud jste uvedl(a) emailovou adresu v objednávkovém formuláři, nebo prostřednictvím SMS.

   

  nahoru

  7. Práva z vadného plnění

  7.1 Práva z vadného plnění

   

  7.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
  obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
  až 2117 a § 2161 až 2174, vyjma § 1923, 2106, 2107 občanského zákoníku.

   

  7.1.2 Společnost
  Philips Vám odpovídá, že Výrobek nemá při převzetí vady. Zejména Vám odpovídá,
  že Výrobek:

   


  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodný k účelu, pro který ho požadujete a s nímž společnost Philips souhlasila, ,
  3. je dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.


   

  7.1.3 Společnost Philips Vám také odpovídá, že vedle ujednaných vlastností

   

  1.      je Výrobek vhodný k účelu, k němuž se obvykle používá,

  2.      Výrobek množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a
  bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností Philips nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

  3.      je Výrobek dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat, a

  4.      Výrobek odpovídá jakostí a provedením vzorku nebo předloze, které Vám společnost Philips případně poskytla před uzavřením smlouvy.

   

  Veřejným prohlášením podle 7.1.3 odst. 2 není společnost Philips vázána, prokáže-li, že si ho nebyla vědoma nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

   

  Bod
  7.1.3 se nepoužije v případě, že Vás před uzavřením smlouvy společnost Philips zvlášť upozorní, že se některá vlastnost Výrobku liší a Vy s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasíte.

   

  Společnost Philips Vám odpovídá také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena společností Philips nebo na její odpovědnost. To platí i
  v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Vámi a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytla společnost Philips nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

   

  Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že Výrobek byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Výrobku nebo vady vylučuje, a skutečnost, že byl Výrobek vadný při
  převzetí, tedy nemusíte prokazovat, přičemž po vytknutí vady Vám náležejí práva ze zákonné odpovědnosti kupujícího za vady, tj. práva z vadného plnění. Doba dle tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou nemůžete Výrobek užívat, v případě, že jste vadu vytkl oprávněně.

    

  Pokud se však vada projeví po této době, nejpozději však do dvou (2) let od převzetí, musíte společnosti Philips prokázat, že vada existovala již v době převzetí. Pokud tuto skutečnost prokážete, náležejí Vám Vaše práva z vadného plnění. Pokud společnosti Philips tuto skutečnost neprokážete, náleží Vám jen právo ze záruky dobrovolně poskytnuté společností Philips, upravené v čl. 8 těchto podmínek, a to za předpokladu, že se vada vyskytne a bude Vámi společnosti Philips vytknuta v poskytnuté záruční době a budou splněny záruční podmínky.

   

  Doba dvou (2) let od převzetí, ve které se může projevit vada Výrobku podle předchozího odstavce, činí u použitých Výrobků jeden (1) rok od převzetí.

   

  Je-li předmětem koupě Výrobek s digitálními vlastnostmi a mají-li být digitální obsah nebo služba
  digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, můžete vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou (2) let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou (2) let, máte právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle předchozích dvou vět, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

   

  Doba dle předchozích dvou odstavců neběží po dobu, po kterou nebylo možné Výrobek užívat, pokud byla vada Vámi vytknuta oprávněně.

   

  Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl při dostatečné péči zjistit.

   

  Výslovně také souhlasíte, že je-li předmětem smlouvy Výrobek s digitálními vlastnostmi nebo poskytování digitálního obsahu, nebudou Vám bezplatně poskytovány aktualizace, pokud není výslovně
  stanoveno jinak.

   

  Je-li Výrobek vadný, tzn. nemá vlastnosti uvedené v čl. 7.1.2. nebo v prvním odstavci tohoto čl. 7.1.3., můžete požadovat odstranění vady dodáním nového Výrobku bez vad nebo opravou Výrobku, ledaže je Vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Společnost Philips může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Výrobek měl bez vady.

   

  Společnost Philips je povinna vadu odstranit v přiměřené době po jejím vytknutí a tak, aby Vám nezpůsobila značné obtíže, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. K odstranění
  vady převezme společnost Philps Výrobek na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž Výrobku, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Výrobku předtím, než se vada projevila, společnost Philips provede demontáž vadného Výrobku a montáž opraveného nebo nového Výrobku anebo uhradí náklady s tím spojené.

   

  Máte právo požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit, pokud Vám společnost Philips odmítla vadu odstranit nebo ji neodstranila dle předchozího odstavce; pokud se vada projeví opakovaně; pokud je vada podstatným porušením smlouvy; nebo je z prohlášení společnosti
  Philips nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás. Od smlouvy nemáte právo odstoupit, pokud je vada nevýznamná.

           

  7.1.4 Výslovně souhlasíte s tím, že Vám právo z vadného plnění nenáleží, pokud jste před převzetím Výrobku věděl(a), že Výrobek má vadu, anebo pokud jste vadu sám/sama způsobil(a).

  Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

   

  7.1.5
  Digitální obsah

   

  Společnost Philips Vám odpovídá, že digitální obsah, poskytnutý za
  odměnu nebo za osobní údaje místo odměny podle § 2389g odst. 2 občanského
  zákoníku, nemá po dobu trvání závazku k jeho poskytnutí vady, zejména ,
  že:

  1.      je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá,

  2.      digitální obsah rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně zejména funkčnosti, odpovídá  obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které můžete rozumně očekávat,

  3.      je digitální obsah poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat, a

  4.      digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které společnost Philips případně zpřístupnila před uzavřením smlouvy.

   

  Máte právo vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku k poskytování digitálního obsahu. Jde-li o jednorázové plnění, můžete vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

   

  Soud Vám právo z vady přizná, i pokud vadu neoznámíte bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohl při dostatečné péči zjistit.

  Jestliže společnost Philips uzná, že digitální obsah trpí tvrzenými vadami, máte právo na odstranění vady, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, to se posoudí zejména s ohledem na význam
  vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.

   

  Dále máte právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
  pokud:

  a)      
  společnost Philips vadu
  neodstranila podle § 2389l občanského zákoníku nebo je z  prohlášení společnosti
  Philips nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna
  v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás,

  b)     
  se vada projeví i po odstranění,

  c)      
  je vada podstatným porušením
  smlouvy.

  Pokud je vada nevýznamná, nemůžete odstoupit od smlouvy. Přiměřená
  sleva vám náleží i v případě, že odstoupíte od smlouvy.

   

  Peněžité částky, které vám má společnost Philips vydat z důvodu vadného plnění, vrátí společnost Philips na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste u ní uplatnil příslušné právo z vadného plnění. Společnost Philips přitom použije stejný
  způsob, jakým jste uhradil odměnu, ledaže výslovně svolíte jinak a nevzniknou vám tím žádné náklady.

  Upozorňujeme, že pro řádné fungování digitálního obsahu je nezbytné vaše vyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu („vaše digitální prostředí“). Dále vás informujeme, že za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku
  vašeho nevyhovujícího digitálního prostředí, jste povinen/povinna poskytnout společnosti Philips nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat; odmítnete-li takovou součinnost poskytnout, není společnost Philips povinna prokazovat, že je digitální obsah poskytován bez vad.

  Reklamaci společnost Philips vyřídí v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního
  obsahu a k účelu, pro nějž jste ho požadoval.

   

  Akceptací těchto podmínek výslovně souhlasíte se započetím plnění spočívajícím v poskytnutí digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro využití zákonného práva odstoupení od smlouvy o poskytnutí
  digitálního obsahu a berete na vědomí, že udělením souhlasu zaniká vaše právo
  odstoupit od takové smlouvy podle § 1837 písm. l) OZ.

   

  Bude-li společnost Philips v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, můžete od smlouvy odstoupit, nesplní-li společnost Philips svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ji vyzvete
  k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž jste se společností Philips výslovně dohodli. Bez dodatečné lhůty můžete od smlouvy odstoupit jen v případě, že je z prohlášení společnosti Philips nebo z okolností
  zjevné, že digitální obsah neposkytne.

   

  7.2 Odstoupení od smlouvy Vezměte prosím na vědomí, že dle
  ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od:

  1.      kupní smlouvy o dodávce Výrobků
  vyrobených dle Vašich požadavků nebo přizpůsobených Vašim osobním potřebám,

  2.      kupní smlouvy o dodávce Výrobků,
  které podléhají rychlé zkáze, jakož i Výrobků, které byly po dodání vzhledem ke
  své povaze nenávratně smíseny s jiným zbožím nebo Výrobky, ¨

  3.      kupní smlouvy o dodávce Výrobků v zapečetěném
  obalu, který byl Vámi porušen a z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických
  důvodů není vhodné je poté vrátit,

  4.      kupní smlouvy o dodávce zvukové
  nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu,
  pokud jste jej porušil(a),

  5.      smlouvy o poskytování služeb,
  jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze
  pokud společnost Philips započala s Vaším předchozím výslovným souhlasem
  před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost Philips Vás před
  uzavřením smlouvy poučila, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od
  smlouvy – toto poučení a tento Váš souhlas je uveden v čl. 3.2 bod 8
  těchto podmínek,

  6.      o dodání digitálního obsahu, který
  není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním;
  v případě plnění za úplatu, pokud společnost Philips započala s Vaším
  předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, byl
  jste poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a společnost Philips Vám
  poskytla potvrzení vyžadované právními předpisy – toto poučení a tento Váš
  souhlas je uveden v čl. 7.1.5, poslední odstavec těchto podmínek.

   

  Nejedná-li se o případ uvedený v předchozích
  odstavcích 1.-6. tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy
  odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od
  kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od dne, kdy Vy, nebo Vámi
  určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme Výrobky; poslední kus Výrobků,
  objednáte-li si v rámci jedné objednávky více Výrobků, které jsou dodávány
  samostatně; poslední položku nebo část dodávky Výrobků sestávajících
  z několika položek nebo částí; první dodávku Výrobků, je-li ujednána
  pravidelná dodávky Výrobků po ujednanou dobu. V ostatních případech máte právo
  od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy.

   

  Pro Výrobky zakoupené v období od 17. 3. 2020
  prodlužuje společnost Philips dobu pro odstoupení od smlouvy na třicet (30)
  dní.

   

  Odstoupení od smlouvy musí být společnosti
  Philips odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, přičemž pro odstoupení
  můžete využít formulář poskytnutý společností Philips na webových stránkách. Pokud
  se rozhodnete pro odstoupení v uvedené lhůtě, společnost Philips doporučuje pro
  urychlení vyřízení odstoupení postupovat dle čl. 7.2.2.

   

  7.2.1 Výrobek byste měl(a) vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s
  kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně originálního
  obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém jste Výrobek převzal(a). Dle občanského
  zákoníku odpovídáte za snížení hodnoty Výrobku, (včetně příslušenství), které
  vzniklo v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné
  k tomu, abyste se seznámil(a) s jeho povahou, vlastnostmi a
  funkčností.

   

  7.2.2 Kroky pro odstoupení od smlouvy:

   

  Pro vrácení zakoupeného zboží postupujte
  podle pokynů uvedených na stránce:

  https://www.philips.cz/c-w/podpora/online-store-faq.html

   

  7.3 Pokud
  Vám byl dodán Výrobek omylem či je dodán nesprávný, nekompletní nebo vadný
  Výrobek a domníváte se, že máte nárok na výměnu nebo opravu dle čl. 8 níže,
  kontaktuje prosím společnost Philips na webové stránce https://www.messenger.com/t/PhilipsCzechRepublic nebo
  od pondělí do pátku mezi 8:30-12.00 a 13.00-16:30 na tel. čísle 228 880 896.
  Máte-li nárok na výměnu nebo vrácení Výrobku dle čl. 8, nebudou za vrácení
  Výrobku účtovány žádné náklady.

  8. Záruka

   

  8.1 Záruka na Výrobky zn. Philips 

  Společnost Philips poskytuje na Výrobky záruku, jak je uvedeno v záručním listě dodávaném společně s Výrobkem a/nebo uvedeném na webových stránkách. K určitým Výrobkům (jako jsou Výrobky upravené dle potřeb zákazníka) se mohou vztahovat zvláštní záruky, jak je uvedeno na webových stránkách. Pokud jde o software, neuplatní se žádná jiná záruka, než je uvedeno v příslušné licenční smlouvě. Pokud Výrobek dodaný společností Philips není v souladu s příslušnou zárukou, společnost Philips, dle svého uvážení a na své náklady, není-li stanoveno jinak v příslušné záruce, opraví či vymění Výrobek či vrátí kupní cenu po vrácení Výrobku. Není-li výslovně stanoveno jinak v těchto obchodních podmínkách, v maximálním zákonem povoleném rozsahu společnost Philips odmítá jakékoliv a veškeré záruky, ať již výslovné či implicitní. Omezená záruka uvedená výše se nikterak nedotýká Vašich práv vyplývajících ze zákona. 
   
  8.2 Záruka za jakost na Výrobky zn. Philips zakoupené prostřednictvím internetového obchodu společnosti Philips
  Společnost Philips poskytuje zákazníkovi, který Výrobek zn. Philips zakoupil prostřednictvím internetového obchodu společnosti Philips, záruku za jakost dle čl. 8.1 prodlouženou o 1 rok. Omezená záruka uvedená výše se nikterak nedotýká Vašich
  práv vyplývajících ze zákona.

   

  8.3 Výrobky nikoliv zn. Philips/Výrobky třetích stran

  Pro výrobky, které nejsou Výrobky značky Philips (včetně výrobků, které nejsou značky Philips, a jsou obsažené v balení nebo propagaci Výrobku), veškeré záruční reklamace, kde jsou tyto relevantní, musejí být učiněny v souladu s podmínkami jakékoliv standardní záruky výrobce, která může být přiložena u zakoupeného výrobku. V souvislosti s jakoukoliv existující zárukou výrobce musejí být záruční reklamace učiněny nejprve buď přímo u výrobce, nebo
  telefonicky u společnosti Philips. OMEZENÁ ZÁRUKA UVEDENÁ VÝŠE SE NIKTERAK NEDOTÝKÁ VAŠICH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA.

   

  nahoru

   

  9. Odpovědnost společnosti Philips

  9.1 Tyto obchodní podmínky stanovují úplný rozsah našich povinností a odpovědnosti v souvislosti s dodáním Výrobků (a poskytováním telefonické podpory a záručního servisu), poskytováním služeb a poskytováním digitálního obsahu.

   

  9.2 Není-li v čl. 9.3 níže stanoveno jinak, neexistují žádné záruky
  či jiné podmínky, které zavazují společnost Philips ohledně dodání Výrobků, poskytnutí služeb či poskytnutí digitálního obsahu, s výjimkou těch výslovně uvedených ve smlouvě nebo v právních předpisech.

   

  9.3 Jakákoliv záruka či jiná podmínka vyplývající z nebo související s dodávkou Výrobků a/nebo poskytnutím služeb a/nebo digitálního obsahu, která by jinak mohla být dovozována nebo zahrnuta ve smlouvě na základě právních předpisů použitelných v zemi, kde jste zakoupil(a) Výrobky, služby
  nebo digitální obsah, či jinak (včetně nikoliv však pouze, jakýchkoliv dovozovaných podmínek týkajících se kvality, vhodnosti pro daný účel, přiměřené péče) se tímto výslovně vylučuje v maximálním možném zákonem povoleném rozsahu.
  Zejména společnost Philips nebude odpovědná za zajištění, že Výrobky jsou vhodné pro Vaše účely.

   

  9.4 Nic ve smlouvě neomezuje či nevylučuje naši povinnost k náhradě újmy (i) způsobené člověku na přirozených právech, anebo (ii) způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

   

  9.5 ZA DODRŽENÍ PODMÍNEK UVEDENÝCH V ČL. 9.4 A 9.6 SPOLEČNOST PHILIPS NEODPOVÍDÁ DLE SMLOUVY ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU PŘÍJMŮ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU SMLUV, ZTRÁTU DAT ČI JAKÉKOLIV NEMPŘÍMÉ A NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ÚJMY JAKÉHOKOLIV DRUHU A JAKKOLIV VZNIKLÉ, AŤ JIŽ ZPŮSOBENÝCH DELIKTNĚ (VČETNĚ NEDBALOSTI),
  PORUŠENÍM SMLOUVY ČI JINAK. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PHILIPS DLE SMLOUVY, VZNIKLÁ Z DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI) ČI JINAK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
  NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU VÁMI SPLATNOU SPOLEČNOSTI PHILIPS V SOUVISLOSTI S DODÁNÍM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU/PŘÍSLUŠNÝCH VÝROBKŮ A/NEBO SLUŽEB A/NEBO DIGITÁLNÍHO OBSAHU.

   

  9.6 Toto se nedotýká Vašich zákonných práv jakožto spotřebitele,
  ani Vašich práv z vadného plnění či práva odstoupit od smlouvy dle čl. 7.2
  .

   

  nahoru

  10. Kontaktování internetového obchodu společnosti Philips

   

  10.1 Můžete kontaktovat internetový obchod společnosti Philips:

   

  prostřednictvím webu na https://www.messenger.com/t/PhilipsCzechRepublic v době pondělí - pátek (8:00 - 22:00) a sobota - neděle (10:00 - 22:00)

   

  telefonicky na tel. čísle 228 880 896 v době od 8:30-12:00 do 13:00-16:30 od pondělí do pátku

   

  nahoru

  11. Ochrana osobních údajů

   

  11.1 S Vašimi osobními údaji získanými při objednávání Výrobku je nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a v souladu s Pravidly na ochranu soukromí společnosti Philips, která jsou dostupná kliknutím na pole "Pravidla soukromí" v zápatí těchto webových stránek.

   

  11.2 Záznamy o Vaší transakci jsou přístupné pouze Vám, pokud jste registrovaným zákazníkem, a to zadáním čísla Vaší internetové objednávky/internetových objednávek, kdy můžete sledovat stav Vaší objednávky/objednávek a zkontrolovat obsah objednávky.

   

  nahoru

  12. Vyšší moc

   

  Společnost Philips vynaloží maximální úsilí ke splnění svých povinností dle smlouvy. Společnost Philips však nenese odpovědnost za prodlení nebo neplnění, pokud je takové prodlení či neplnění způsobeno vyšší mocí. V případě prodlení společnost Philips splní své závazky, jakmile to bude možné.

   

  nahoru

  13. Spory, rozhodné právo a jurisdikce

   

  Společnost Philips se bude snažit řešit veškeré spory rychle a efektivně. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým společnost Philips řeší jakékoliv spory, a přejete si zahájit soudní řízení, musíte tak učinit u obecných soudů České republiky. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se tímto výslovně vylučuje.

   

  Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se můžete obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na nezávislou instituci, kterou je v našem případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

   

  nahoru

  14. Obecné

   

  14.1 Ani nevymáhání společností Philips, ani Vaše nevymáhání jakýchkoliv ujednání dle smlouvy nezakládá vzdání se těchto ujednání. Takové nevymáhání nebude žádným způsobem ovlivňovat právo toto ujednání později vymáhat.
   
  14.2 Neplatnost či nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy, včetně těchto podmínek, negativně neovlivní platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.

   

  nahoru

  15. Zvláštní podmínky pro úpravu podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu/personalizaci

   

  15.1 Objednávka a přijetí - výrobky upravené dle přání zákazníka


  Ačkoliv společnost Philips uznává většinu návrhů designu, nemůže respektovat všechny. Některé mohou obsahovat, mimo jiné, ochranné známky třetích stran, které Vy (nebo společnost Philips) nemá právo používat. Jiné mohou obsahovat informace, které považujeme za nevhodné, nebo které jednoduše nechceme na naše Výrobky umístit. Bohužel, v těchto případech to znamená, že společnost Philips může odmítnout Vaši objednávku, která se může jinak zdát být nezávadná. Pokud je Váš návrh designu, dle našeho výlučného uvážení, nepřijatelný, Vaše objednávka může být okamžitě odmítnuta nebo Vaše koupě bude zrušena v pozdější fázi formou odstoupení od smlouvy ze strany společnosti Philips - pokud se tak stane, budete emailem či poštou informován(a) a společnost Philips si vyhrazuje právo zrušit příslušné potvrzení objednávky, resp. od smlouvy odstoupit.
   
  15.2 Omezení obsahu
   

  15.2.1 Souhlasíte s tím, že nebudete používat webové stránky  nebo služby:
   

  A. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu pro nezákonné účely, nebo materiálu, který je obscénní, urážlivý, rouhavý, pornografický, sexuálně sugestivní, klamný, zastrašující, výhružný, násilnický, škodlivý, zasahující do soukromí, podporující protiprávní čin, pomlouvačný, hanlivý, vulgární, agresivní či jinak nepřípustný;
   

  B. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu, který zachycuje celebrity nebo  podobizny celebrit, regionální, národní nebo mezinárodní lídry či politiky, současné nebo bývalé světové vůdce, odsouzené zločince, pro média zajímavé, notoricky známé nebo neblaze proslulé obrazy a jednotlivce, nebo jakéhokoliv materiálu, který je co do svého vzhledu archivní nebo zachycuje obrázky ze straší doby;
   

  C. k nahrání do jiného počítače (uploadování), objednání k tisku či jinému přenosu či komunikaci jakéhokoliv materiálu, který nemáte právo přenášet či komunikovat dle jakéhokoliv smluvního či zmocněneckého vztahu, nebo který porušuje jakákoliv autorská práva, ochranné známky, patenty či jiná práva duševního vlastnictví nebo jakákoliv morální práva jakékoliv strany;
   

  D. k nahrání do jiného počítače (uploadování) nebo jinému přenosu jakéhokoliv materiálu, u něhož je pravděpodobné, že poškodí tyto webové stránky nebo počítačové systémy kohokoliv jiného, včetně, ale nikoliv pouze toho, který obsahuje jakýkoliv vir, kód, červa, data či jiné soubory či programy určené k poškození či umožnění neoprávněného přístupu na tyto webové stránky nebo který může způsobit závadu, selhání, poruchy nebo poškození provozuschopnosti; a
   

  E. souhlasíte, že pokud společnost Philips, dle svého výlučného uvážení, určí, že jakýkoliv materiál, který jste předložil(a) neodpovídá těmto požadavkům, má společnost Philips právo odmítnout Vaší objednávku. Společnost Philips si vyhrazuje právo účtovat poplatek za zpracování ve výši 500,- Kč za každý návrh, který předložíte jako objednávku, která porušuje naše omezení obsahu.
   
  15.2.2 Navíc v případě, kdy porušíte některé z těchto omezení obsahu a záměrně takové porušení zveřejníte, berete na vědomí, že společnost Philips utrpí značnou újmu na své pověsti a dobrém jménu a můžete nést za způsobení této značné škody odpovědnost.
   
  15.2.3
  Váš návrh nebo úprava Výrobku pro Vaši osobu (mimo jiné barevnou kombinací) musí být vytvořen Vámi, nebo, v rozsahu, v jakém není, tímto zaručujete, že jste oprávněn(a) použít návrh designu nebo personalizaci vytvořenou třetí stranou.
   
  15.2.4 Pochopte prosím, že přestože si společnost Philips vyhrazuje právo odmítnout Váš návrh designu či personalizace, jste Vy výlučně odpovědný/odpovědná za Váš návrh designu/personalizace a společnost Philips není povinna kontrolovat Váš návrh designu či personalizace.
   
  15.2.5 Zadáním Vaší objednávky, včetně Vašeho designu a personalizace, udělujete společnosti Philips nevýhradní, časově neomezenou, bezúplatnou licenci užít Váš design a personalizaci, a to v nejširším smyslu slova, včetně, nikoliv však výlučně kopírování, editování, úpravy, digitalizace či reprodukce, ke splnění Vašeho požadavku na vytvoření a dodání pro Vaši osobu upraveného výrobku.
   
  15.2.6 Váš návrh nebo úpravu společnost Philips posuzuje jako „Uživatelský Obsah“. Ustanovení týkající se Uživatelského Obsahu v článku 6 Podmínek použití, které jsou přístupné skrze odkaz „Podmínky použití“ v zápatí webových stránek, je aplikovatelné pro účely Vašeho návrhu nebo úpravy, vyjma případů, kdy tento článek týkající se Uživatelského Obsahu odporuje Podmínkám použití. V takovém případě má tento článek přednost.

   

  nahoru

  16. Zvláštní podmínky pro zdravotnické prostředky


  16.1
  Tyto zvláštní podmínky se použijí pro Výrobky, které jsou zdravotnickými prostředky.
   

  16.2 Před užitím jakýchkoliv výrobků, které mohou mít vliv na Vaše zdraví nebo vývoj léčení, tuto skutečnost nejdříve konzultujte s kvalifikovaným zdravotníkem, nebo poskytovatelem lékařské péče. Jste sami odpovědní za nákup a užívání takových Výrobků.
   

  16.3 Výrobky dle tohoto článku je možné používat pouze v souladu s jejich určeným účelem. Vždy dbejte instrukcí a návodů pro správné užívání Výrobků k nim přiloženým. Nezkoušejte Výrobky rozebrat, upravit, přizpůsobit nebo zničit.
   

  16.4 Používání Výrobků je na vlastní nebezpečí. Společnost Philips nemůže garantovat dosažení zvláštního výsledku užívání Výrobku. V případě, že zaznamenáte jakýkoliv nepříznivý důsledek užívání Výrobku, měli byste takovou skutečnost okamžitě konzultovat s lékařem.

   

  nahoru

  17. Pravidelné dodávky

  17.1 Společnost Philips nabízí doplňkový modul, jehož prostřednictvím se můžete na neurčitou dobu přihlásit k opakujícím se dodávkám některých vybraných Výrobků (dále jen “Pravidelně dodávané Výrobky”) za cenu uvedenou na webových stránkách. Pro přihlášení se k opakovaným dodávkám Pravidelně dodávaných Výrobků je třeba mít vytvořený účet.

   

  17.2 Opakování dodávek Pravidelně dodávaných Výrobků si můžete zvolit ve svém účtu. Společnost Philips Vám bude účtovat cenu Pravidelně dodávaných Výrobků před každým plánovaným datem expedice. Pravidelně dodávané Výrobky Vám budou
  dodány pouze po přijetí platby společností Philips. Nejkratší dobou, po kterou bude takováto smlouva strany zavazovat, je termín do nejbližšího plánovaného data expedice.

   

  17.3 Opakované dodávky můžete dočasně pozastavit, a to nejpozději do jednoho dne před příštím plánovaným datem expedice ve svém účtu. Během doby přerušení Vám nebudou Pravidelně dodávané Výrobky dodávány a nebudete hradit příslušné platby. Poté,
  co pravidelné dodávky znovu aktivujete, dodávky Pravidelně dodávaných Výrobků budou pokračovat a společnost Philips Vám je bude účtovat.

   

  17.4 V případě, že Pravidelně dodávaný Výrobek není skladem, společnost Philips může dodávku (a související platby) odložit do příštího plánovaného data expedice, kdy bude Pravidelně dodávaný Výrobek opět dostupný.

   

  17.5 Přihlášení k pravidelným dodávkám můžete kdykoliv ukončit, a to nejpozději do jednoho dne před příštím plánovaným datem expedice.

   

  17.6 V případě, že nesplníte některou ze svých povinností z přihlášení se k pravidelným dodávkám, je společnost Philips oprávněna Vám buď dát příležitost zjednat nápravu, nebo případně přihlášení k pravidelným dodávkám kdykoliv
  ukončit.

  17.7 Společnost Philips má právo vypovědět pravidelné dodávky Výrobků dle tohoto článku 17 těchto podmínek, a to výpovědí s 2měsíční výpovědní lhůtou ode dne, kdy je Vám tato výpověď doručena.
   

  nahoru

  18. Bezplatná plnění a dary


  18.1
  Poskytování darů se řídí podmínkami platnými k dané prodejní akci.

  18.2 Dary jsou dostupné pouze do vyčerpání zásob.
   

  18.3 Dary nelze dále převádět, vyměňovat a vracet výměnou za kredit, ani peníze, ať již jen z části či vcelku. Vyjma darů, které jsou výrobky společnosti Philips, společnost Philips neručí za kvalitu, výkonnost nebo vhodnost pro dané užití žádných poskytnutých plnění a není odpovědná za jakýkoliv následek v souvislosti s užíváním takových Výrobků, zejména smrt, ublížení na zdraví, škodu na majetku, apod.
   

  18.4 Obdarovaní nemají právo na následný prodej, ani jiné obchodování s takovými Výrobky. Společnost Philips má výhradní právo kdykoliv a bez uvedení důvodu ukončit, změnit, odstoupit od takové prodejní akce, a to i bez předchozího oznámení a bez jakékoliv náhrady. Jakékoliv rozhodnutí společnosti Philips v souvislosti s prodejní akcí je konečné a závazné, načež k následující korespondenci týkající se náhrad či jakýchkoliv jiných domnělých oprávnění nebude přihlíženo.

   

  nahoru

  19. Spotřebitelské recenze

   

  Spotřebitelské recenze zveřejněné na těchto webových stránkách pochází pouze od osob, které potvrdily, že si recenzovaný Výrobek koupily nebo jej použily.

   

  nahoru

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.