Zásady ochrany osobních dat

Oznámení o ochraně soukromí PHILIPS


Poslední aktualizace: leden 2022

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k poskytnutí informací o tom, kdo jsme, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Mějte na paměti, že pro účely tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů se osobními údaji rozumí jakékoli informace nebo soubor informací, které vás přímo či nepřímo identifikují, jako je vaše jméno, e-mail nebo telefonní číslo. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká toho, jak společnost Philips nebo společnost přidružená k Philips u nakládá s vašimi osobními údaji, když s námi komunikujete jako spotřebitel, obchodní zákazník, dodavatel, obchodní partner, kandidát, návštěvník, účastník výzkumu, akcionář nebo jiná osoba v obchodním vztahu s námi. Věnujte nám prosím chvíli, abychom vás seznámili s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Další informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů naleznete na naší stránce ochrany osobních údajů společnosti Philips.

Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips na první pohled

 
 • Kdo jsme
 • Jak používáme vaše osobní údaje
 • Jak chráníme vaše osobní údaje
 • Jak přenášíme vaše osobní údaje mezi zeměmi
 • Vaše práva na ochranu osobních údajů
 • S kým sdílíme vaše osobní údaje
 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Kdo jsme


Pokud není uvedeno jinak v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo v oznámeních o ochraně osobních údajů vztahujících se k jiným produktům nebo službám, je správcem vašich osobních údajů (stejně jako zástupcem správce v Evropské unii) společnost Philips International BV.

poštovní adresa:

c/o Philips Privacy Office (Group Legal)
Amstelplein 2
1096 BC
Amsterdam
Nizozemí
Číst víceČíst méně

Jak používáme vaše osobní údaje


Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, stačí vybrat kteroukoli z následujících činností a dozvíte se to.

Návštěva našich kanceláří

V našich kancelářích Philips se setkáváme s návštěvníky, jako jsou uchazeči o zaměstnání, dodavatelé a obchodníci, zainteresované strany a další jednotlivci, kteří mohou potřebovat komunikovat s personálem společnosti Philips.
 
Pokud navštívíte naše prostory společnosti Philips, měli byste si být vědomi toho, že můžeme požadovat vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout personalizovanou přístupovou kartu, která vám umožní přístup do našich kanceláří. Můžeme také využít CCTV systémy (nebo jiná video zařízení) k záznamu konkrétních prostor. Když používáme taková video zařízení, umísťujeme varovné značky, abychom vás upozornili, že budeme zaznamenávat fotografie nebo videa.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • Udržování bezpečnosti a zabezpečení zaměstnanců, návštěvníků a majetku společnosti Philips;
 • Ochrana oprávněných zájmů společnosti Philips jako je vyšetřování nedodržování zásad a postupů společnosti Philips, potenciální trestné činnosti (např. podezření na krádež firemního nebo osobního majetku) a další incidenty nebo nehody v našich prostorách;
 • Zahajování disciplinárních a soudních řízení, včetně uchovávání důkazů a zpřístupňování nahrávek pro účely právních nároků a řízení.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Při poskytování personalizované přístupové karty, která vám umožní přístup do našich kanceláří, obecně požadujeme vaše jméno a informace o návštěvě;
 • Při používání kamerových systémů zpracováváme vaše videozáznamy (např. váš obraz zachycený na kamerovém systému).


Právní základ pro zpracování
Právním základem při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je náš oprávněný zájem, zejména ochrana základních práv, jako jsou právo na svobodu a bezpečnost, právo na vlastnictví, právo na obhajobu.

Kdo je správcem vašich údajů
Správcem vašich osobních údajů je přidružená společnost Philips v zemi, kde jste navštívili naše prostory, označená v našich Podmínkách použití (viz zápatí) jako provozovatel této webové stránky.

Oznamování porušení práva a etiky jako oznamovatel

Záleží nám na tom, abychom byli odpovědným partnerem ve společnosti a jednali odpovědně vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, obchodním partnerům, akcionářům i širší komunitě. Naše obchodní cíle se vždy snažíme plnit odpovědným způsobem, abychom zajistili, že děláme správnou věc. To znamená, že pokud víte o jakémkoli porušení etiky týkající se podnikání společnosti Philips, můžete svůj problém nahlásit prostřednictvím webové stránky Philips Speak Up a bezplatné telefonní služby. Můžete tak učinit anonymně (pokud to místní zákony umožňují). Pokud se rozhodnete se identifikovat, vaše stížnost a vaše osobní údaje budou formálně zaregistrovány v databázi stížností Philips GBP. Jakékoli nahlášené porušení práva nebo etiky vždy vyvolá následný důkladný postup.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • vyšetřování potenciálních porušení našich Všeobecných obchodních podmínek, nebo která jinak představují hrozbu pro integritu společnosti Philips;
 • podniknout jakékoli kroky, které mohou být nezbytné pro zodpovědné podnikání a v souladu s místními zákony a předpisy.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Pokud nahlásíte problém prostřednictvím našeho Philips Speak Up, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Pokud identifikujete: Vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, nejlepší čas vás kontaktovat a váš vztah se společností Philips (bývalý zaměstnanec, prodejce, zákazník nebo jiný), pokud se rozhodnete tyto údaje poskytnout.
 • Jméno a další osobní údaje všech osob, které uvedete ve své zprávě, pokud jste ochotni a schopni tyto informace poskytnout.
 • Podrobnosti o incidentu, který hlásíte (čas, místo, okolnosti, popis toho, co se stalo, možné dopady na entitu Philips a zda si je vedení tohoto problému vědomo).


Právní základ pro zpracování
Právním základem, o který se opíráme při zpracovávání vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je náš oprávněný zájem, zejména naše nutnost podnikat odpovědným způsobem a v souladu s místními právními předpisy, jakož i chránit základní práva, jako jsou právo na svobodu a bezpečnost, právo na majetek, právo na obhajobu, svoboda podnikání.

S kým sdílíme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje jsou registrovány v databázi stížností Philips GBP, odkud budou zaslány na základě nezbytně nutné informace příslušným osobám v rámci společnosti Philips. To znamená, že informace mohou být sdíleny s přiděleným vyšetřovatelem (vyšetřovateli), přiděleným GBP Compliance Officer a v některých situacích se členy interního auditu skupiny a právním oddělením skupiny nebo mimo společnost Philips (forenzní auditoři, právní poradci), kteří tyto informace požadují, aby zajistili dodržování zásad vykazování GBP a povinností požadovaných právními předpisy nebo podklady pro následná soudní řízení.

Podání žádosti o ochranu osobních údajů

Pracujeme na vysokých standardech, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Proto, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, položit nám otázky týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, odeslat nám stížnost na ochranu osobních údajů nebo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete nás kontaktovat (najdete zde ochranu osobních údajů kontaktního formuláře v příslušné části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů) a my se pokusíme učinit vše pro to, abychom váš požadavek vyřešili. Vaše žádost o ochranu osobních údajů a vaše osobní údaje budou formálně zaregistrovány do elektronické složky případu a tím se spustí interní proces, jehož cílem je v maximální možné míře vyhovět vašemu požadavku.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem dodržování právních předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů, kterým podléháme.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Pokud nám odešlete žádost o ochranu osobních údajů, požadujeme od vás potřebné informace abychom vám mohli odpovědět a adekvátně vyřešit váš požadavek. Potřebujeme zejména následující informace:

 • Vaší emailovou adresu;
 • Váš vztah se společností Philips (spotřebitel, uchazeč o zaměstnání nebo jiný).


Kromě toho, pokud chcete, můžete nám také sdělit své celé jméno, vaši zemi, preferovaný jazyk a jakékoli další informace, které se rozhodnete uvést ve svém dotazu.


Právní základ pro zpracování
Právním základem při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je splnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů na ochranu soukromí a osobních údajů, které se na nás vztahují.

Účast na valné hromadě akcionářů

Akcie společnosti Philips jsou kótovány na burze cenných papírů Euronext Amsterdam a New York Stock Exchange. Vztah mezi společností Philips a jejími akcionáři se řídí nizozemským právem a našimi stanovami. Jako akcionář společnosti Philips máte určitá práva, jako je právo hlasovat o určitých firemních záležitostech (mimo jiné: jmenování členů představenstva a dozorčí rady, schvalování odměn členů volených orgánů, schvalování účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku a jmenování a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady). Hlasování probíhá na našich řádných a případně mimořádných valných hromadách akcionářů.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Pokud jste akcionář a rozhodnete se uplatnit svá práva v rámci valné hromady akcionářů, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám umožnili výkon vašich akcionářských práv, například zaznamenáváme vaši účast na valné hromadě akcionářů, spravujeme vaše pokyny k hlasování v zastoupení a zpracováváme váš hlas, dotazy nebo uplatnění protestu během valné hromady akcionářů.

Relativně malý počet akcií společnosti Philips v oběhu je registrován na jméno jednotlivých akcionářů. V souladu s platnými zákony společnost Philips také vede seznam akcionářů obsahující údaje o držitelích akcií na jméno a může s těmito akcionáři komunikovat o řádné valné hromadě akcionářů a o rozdělení zisku.

Valné hromady akcionářů jsou obvykle audiovizuálně zaznamenávány pro interní účely a mohou být zpřístupněny skrze odkaz na živé vysílání dostupný na našich webových stránkách.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Celé jméno a titul
 • Datum narození
 • Poštovní adresa
 • Emailová adresa
 • Identifikátor akcionáře
 • Finanční informace (počet akcií, dividenda atd.)
 • Banka nebo zprostředkovatel
 • Číslo bankovního účtu, číslo účtu cenných papírů
 • Jméno vašeho oprávněného zástupce (pokud existuje)
 • Pokyny k hlasování právním zástupcem nebo odevzdané hlasy
 • Obsah otázek, názorů nebo návrhů, které můžete vyjádřit před nebo během valné hromady akcionářů


Právní základ pro zpracování
Právním základem při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na nás vztahují a náš oprávněný zájem podnikat odpovědným způsobem, například při použití audio videozáznamu valné hromady akcionářů.

Přihlášení k odběru našich upozornění na vztahy s investory nebo tiskových zpráv

Ve společnosti Philips se snažíme poskytovat našim zákazníkům a akcionářům vynikající, dlouhodobou službu a zároveň jednat odpovědně vůči naší planetě a společnosti ve spolupráci se všemi zainteresovanými osobami na společnosti Philips. Pokud máte zájem o zasílání našich nejnovějších tiskových zpráv nebo zpráv o vztazích s investory, můžete se přihlásit k odběru našich e-mailových aktualizací.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání našich tiskových zpráv nebo zpráv o vztazích s investory e-mailem.
Pokud se přihlásíte k odběru oznámení o vztazích s investory, budeme vás upozorňovat na webová vysílání a hovory s investory. Pokud se přihlásíte k odběru tiskových zpráv, budeme vás informovat o našem nejnovějším vývoji.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Chcete-li se přihlásit k odběru našich nejnovějších tiskových zpráv nebo zpráv o vztazích s investory, požádáme vás o vaše celé jméno, e-mailovou adresu a společnost, pro kterou pracujete (pouze pro zprávy o vztazích s investory a v případě, že zastupujete institucionálního investora nebo banku).


Právní základ pro zpracování
Právním základem, o který se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro zasílání našich nejnovějších tiskových zpráv nebo zpráv o vztazích s investory, je váš souhlas. V každém případě se můžete z odběru kdykoli odhlásit pomocí odkazu ve spodní části e-mailů nebo pomocí příslušných tlačítek „Odhlásit se“ na webových stránkách Philips Investor Relations a tiskových zpráv.

Ucházení se o práci nebo komunikace při hledání pracovních příležitostí

Náš náborový proces je navržen tak, aby nám pomohl najít osoby, které sdílejí naši vášeň pro zlepšování života prostřednictvím smysluplných inovací, a aby vám pomohl zjistit, zda je společnost Philips tím pravým místem pro vás. Tento proces zahrnuje následující činnosti:
 • ucházení se o práci na našem kariérním webu;
 • přihlášení k odběru našich kariérních zpravodajů, abyste mohli dostávat nejnovější nabídky práce a novinky přímo do vaší schránky;
 • komunikace s námi (například s našimi náborovými pracovníky) při hledání pracovních příležitostí.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • poskytování funkcí našeho kariérního webu, jako je zprostředkování přístupu k vašemu registrovanému účtu a umožnění podávání žádostí prostřednictvím našeho webu v sekci Kariéra;
 • Posouzení vašich dovedností, kvalifikace a vhodnosti pro práci pro Philips s ohledem na pozici, o kterou jste se ucházeli anebo další kariérní příležitosti;
 • Zjišťování, zda chcete, aby byly vaše údaje zachovány v našem talentovém fondu. Pokud souhlasíte, budeme vás proaktivně kontaktovat, pokud se objeví další vhodná volná pracovní místa;
 • Ověřování vašich informací v závislosti na zemi zaměstnání a na tom, co povolují platné zákony, a to i prostřednictvím prověrek referencí a případně prověření serióznosti;
 • Komunikace s vámi o náborovém procesu;
 • Zasílání novinek a aktualizací o pracovních místech a náborových aktivitách společnosti Philips prostřednictvím e-mailu (pokud jste přihlášeni);
 • Příprava nabídky, pokud je vaše žádost úspěšná;
 • V souladu s platnými zákony a předpisy podléháme regulačním orgánům a orgánům činným v trestním řízení a spolupracujeme s nimi.


Jaké osobní údaje zpracováváme
V závislosti na konkrétní náborové činnosti zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (jako je celé jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, země bydliště, adresa bydliště, další kontaktní údaje);
 • Údaje o vašich dovednostech a kvalifikacích obsažené v životopisech, průvodním dopise nebo jiné dokumentaci, kterou nám poskytnete ve vaší žádosti (jako je historie vzdělání, pracovní zkušenosti, transkript);
 • Údaje potřebné k provádění prověrek nebo kontrol zaměstnání, pokud to umožňují platné zákony (jako jsou dokumenty prokazující vaši totožnost nebo kvalifikaci);
 • Informace o typu zaměstnání, které hledáte nebo možná hledáte, aktuální anebo požadovaný plat a další podmínky týkající se kompenzací a balíčků výhod, ochoty přestěhovat se nebo jiných pracovních preferencí;
 • Údaje potřebné k provedení podmíněné nabídky zaměstnání (jako jsou bankovní údaje pro zpracování výplaty mezd, nouzové kontaktní údaje, abychom věděli, na koho se obrátit v případě nutnosti v souvislosti s prací);
 • Podrobnosti o tom, jak jste se dozvěděli o pozici, o kterou se ucházíte;
 • Údaje pocházející z vámi vyplněných hodnocení nebo dotazníků (jako je vaše odpověď na písemná hodnocení);
 • V určitých případech se můžete připojit k nepovinným videopohovorům. V tomto případě můžeme zpracovat vaši fotografii nebo jiná data zachycená kamerou;
 • Informace týkající se jakýchkoli předchozích žádostí, které jste u společnosti Philips použili;
 • Informace, které zpřístupníte veřejnosti a které jsou podle nás relevantní pro vaši aplikaci nebo potenciální budoucí aplikaci (jako jsou vaše informace obsažené ve vašem profilu LinkedIn);
 • Pokud jste doporučeni, zpracováváme informace, které o vás osoba poskytující reference uvede;
 • Pokud to vyžadují nebo umožňují místní zákony, můžeme také zpracovávat informace citlivé povahy, jako jsou informace o zdravotním postižení, v rozsahu relevantním pro výkon vaší práce.


Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • Nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
 • Náš oprávněný zájem, zejména nutnost podnikat odpovědným způsobem a v souladu s místními zákony a předpisy, jakož i ochrana základních práv, jako je právo na obhajobu, právo na vlastnictví a svoboda podnikání.
 • nezbytnost zpracování údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na nás vztahují;
 • váš souhlas s tím, že vám e-mailem budeme zasílat novinky a aktualizace o pracovních místech a náborových aktivitách společnosti Philips a uchováním vašich údajů v našem fondu talentů a s tím, že vás budeme kontaktovat ohledně kariérních příležitostí.


Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů pro účely popsané v této části je přidružená společnost Philips v zemi, která vás má v úmyslu zaměstnat (označená v našich Podmínkách použití – viz zápatí – jako provozovatel této webové stránky) a také společnost Philips International B.V.

Kontaktování našeho zákaznického servisu

Pokud požadujete pomoc a podporu od společnosti Philips, můžete kontaktovat náš tým podpory prostřednictvím našich webových stránek (prostřednictvím chatu nebo webového formuláře), telefonu nebo sociálních sítí a členové týmu se budou snažit zodpovědět vaše otázky a poskytnout vám požadovanou podporu.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • odpovězení na vaše otázky a poskytnutí požadované podpory, včetně informování o průběhu vašeho případu a organizaci práce (to může zahrnovat plánování, poskytování služeb při výjezdu/v terénu, včetně objednávání dílů, pokud jste zákazník);
 • ověření vaší identity (např. pokud již máte účet MyPhilips) a poskytnutí odpovídající podpory;
 • řešení jakýchkoli následných problémů, které mohou vyplynout z vašeho dotazu, jako je například shromažďování podkladů pro dokazování, uplatnění nebo hájení se před právními nároky;
 • kontrola a zlepšování úrovně služeb, které poskytujeme; abychom mohli zaznamenat konverzaci pokud nás například kontaktujete telefonicky nebo skrze chat a následně vzdělávat náš tým během interního školení, za účelem neustálého zlepšování naší zákaznické podpory;
 • zlepšování, opravy a přizpůsobování našich produktů a služeb;
 • [v v případě, že požádáte o naši pomoc ohledně produktu Philips vyrobeného jedním z našich značkových licenčních partnerů], přesměrování vašho požadavku na příslušného značkového licenčního partnera, aby vám mohl poskytnout požadovanou podporu.
 • Dodržování shody, zákonných podmínek, standardů kvality a dalších předpisů.
 • zjišťování, zda chcete od společnosti Philips dostávat reklamní e-maily a získávat aktuální informace o nových a stávajících produktech a službách společnosti Philips a o našich akcích (chcete-li se dozvědět více, podívejte se do sekce „Připojování se k našim marketingovým iniciativám“).


Jaké osobní údaje zpracováváme
Pokud máte dotaz nebo požadujete naši podporu, potřebujeme, abyste nám poskytli některé informace, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jiné informace nezbytné pro vyřízení vašeho dotazu nebo požadavku. Pokud máte účet MyPhilips, můžeme použít informace spojené s vaším účtem, abychom vám poskytli požadovanou podporu.


Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • Nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
 • Náš oprávněný zájem, zejména nutnost podnikat odpovědným způsobem a v souladu s místními zákony a předpisy, jakož i ochrana základních práv, jako je právo na obhajobu, právo na vlastnictví a svoboda podnikání.
 • Nezbytné zpracovávání údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na Philips vztahují.

Žádost o opravu / výměnu skrze náš samoobslužný portál

Pokud je váš produkt Philips rozbitý nebo již nefunguje v souladu s očekáváním, můžete se podívat do našich příruček, často kladených otázek k produktu nebo kroků pro odstraňování problémů. Pokud to váš problém nevyřeší, můžete přímo přejít na náš samoobslužný portál a požádat o opravu / výměnu nebo tak učiňte s podporou našich zástupců péče o zákazníky. Alternativně můžete podat požadavky týkající se záruky na produkt prostřednictvím naší sítě servisních partnerů (třetích stran, jako jsou maloobchodníci nebo opravárenská střediska), kteří zajišťují servis našich produktů a připojují se k našemu systému reklamací a oprav za účelem zpracování vaší reklamace. V této souvislosti budeme zpracovávat vaše osobní údaje.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • opravy / výměny a servis související se zárukou produktu;
 • umožnění sledování a poskytování informací o stavu vaší opravy nebo výměny;
 • dodání produktu;
 • kontaktování v případě problémů s dodávkou nebo získání dalších potřebných informací pro splnění vašeho požadavku.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (jako je vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo);
 • Informace o produktu (např. číslo modelu, datum nákupu);
 • Informace potřebné k přezkoumání vaší žádosti o servis nebo opravu;
 • Informace nezbytné k potvrzení, že je váš produkt v záruční době (např. doklad o koupi).


Právní základ pro zpracování
Právní základ pro účely popsané v této části, je nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Vytvoření účtu MyPhilips

Chcete-li využít našich služeb, jako je registrace produktů Philips nebo prodloužené záruky na vybrané produkty, můžete si vytvořit svůj účet MyPhilips.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vytvoření a správa vašeho účtu MyPhilips;
 • umožnění registrace vašich produktů Philips;
 • poskytnutí prodloužené záruky na vybrané produkty.


Svůj účet MyPhilips můžete také použít pro další služby, jako jsou:

 • Správa předvoleb marketingové komunikace: při vytváření účtu Philips můžete uvést, zda si přejete dostávat marketingová sdělení od společnosti Philips. Tímto způsobem vás budeme moci kontaktovat, pokud budeme mít něco, co si myslíme, že by vás mohlo zajímat;
 • Přihlášení do mobilních aplikací Philips;
 • Nákup produktů a služeb Philips v našem online obchodě Philips pro spotřebitele, prohlížení historie vašich objednávek a správa vašich předplatných;
 • Připojení se k našim testům produktů a sdělování názorů na naše produkty;
 • Účast v našich propagačních akcích jako jsou akce s vrácením peněz nebo kupóny.


Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s takovými jinými službami, stačí je vybrat v tomto oznámení o ochraně osobních údajů a dozvíte se to.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Pokud si vytvoříte účet MyPhilips, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje (jako jsou vaše křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa). Pokud se rozhodnete vytvořit účet MyPhilips se svým účtem na sociálních sítích, registrační formulář bude předem vyplněn kontaktními údaji, které poskytne váš poskytovatel sociálních médií.
 • Informace o vaší poloze (jako je vaše země, jazykové preference);
 • Informace o vaší registraci produktu / služby (jako je název zakoupeného produktu, datum a doklad o koupi).


Kromě toho, pokud chcete, můžete nám také poskytnout:

 • Vaše oslovení, které bude použito k přizpůsobení naší propagační nebo transakční komunikace pro vás; a
 • vaše datum narození, které bude použito k personalizaci našich propagačních sdělení (například kdy máte narozeniny).


Pokud si chcete vytvořit účet MyPhilips jako profesionál (tj. firemní zákazník, dodavatel anebo obchodní partner společnosti Philips), můžeme zpracovávat také následující údaje:

 • Název společnosti,
 • Adresa společnosti,
 • Telefonní číslo společnosti,
 • Typ organizace,
 • Pracovní pozice / specializace,
 • Číslo zákaznického účtu.


Svůj účet MyPhilips můžete kdykoli smazat. Chcete-li tak učinit, měli byste se přihlásit a ve svém nastavení najít tlačítko pro smazání. Poté odstraníme váš účet MyPhilips a veškeré údaje s ním spojené (toto zahrnuje také údaje zpracovávané v souvislosti s jinými službami Philips uvedenými výše a přidružené k vašemu účtu MyPhilips), vyjma údajů, které jsme ze zákona povinni uchovat.


Právní základ pro zpracování
Právním základem, o který se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Nákup produktů Philips online

Produkty a služby Philips můžete zakoupit online v našich online obchodech.
Jako spotřebitel můžete buď použít svůj účet MyPhilips, nebo nakoupit jako host (pokud si nechcete zakoupit služby, v tomto případě budete potřebovat účet MyPhilips).
Jako profesionál (pokud jste například zdravotnický personál nebo distributor a chcete si zakoupit naše zdravotnické produkty v našem zdravotnickém obchodě Philips), si budete muset vytvořit firemní nebo profesionální účet.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vyřizování vašich objednávek a zpracování platby. V této souvislosti můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom zabránili a odhalili podvody a zneužití, ochránili bezpečnost našich zákazníků, společnosti Philips a dalších. Můžeme také použít skóringové metody k hodnocení a řízení úvěrových rizik;
 • dodání zakoupených produktů a služeb na dodací adresu, kterou nám poskytnete. K tomu spolupracujeme s našimi distribučními partnery, kteří nám pomáhají připravit a správně zpracovat vaši zásilku, a s našimi logistickými partnery, kteří váš balíček doručí na zvolenou adresu.
 • informování prostřednictvím e-mailu o stavu vaší objednávky;
 • kontaktování prostřednictvím e-mailu za účelem transakční a technické podpory;
 • umožnění nahlížet do historie vašich objednávek, ukládání oblíbených položek nebo vytváření seznamů přání a spravování vašeho případného předplatného;
 • dodržení právních předpisů, které se na nás vztahují (například pro daňové účely jsme povinni uchovávat podrobnosti o každém nákupu).


Mějte na paměti, že určité produkty a služby Philips dostupné v našem online obchodě Philips pro spotřebitele vám prodává jeden z našich partnerů, jak je uvedeno v podmínkách prodeje, které se vám zobrazí před dokončením vaší objednávky. To znamená, že pokud zadáte objednávku u některého z našich partnerů, sdílíme vaše osobní údaje (jako je vaše jméno a adresa) s tímto partnerem, aby mohl splnit smlouvu, kterou jste uzavřeli, a tedy splnit vaši objednávku a odeslat vám fakturu. Partner může také použít vaše osobní údaje k tomu, aby vás informoval o stavu vaší objednávky a poskytl vám požadovanou zákaznickou podporu. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak bude náš partner zpracovávat vaše osobní údaje, další informace naleznete v jeho prohlášení o ochraně osobních údajů, které vám zpřístupníme v našem internetovém obchodě.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Údaje o vašem účtu (v případě, že si zakoupíte produkt pomocí účtu Philips);
 • Jméno a e-mail (v případě, že si zakoupíte produkt jako host);
 • Dodací a fakturační adresa;
 • Fakturační údaje, které zahrnují zakoupený produkt a službu;
 • Platební údaje (jako je číslo vaší kreditní karty). Upozorňujeme, že nikdy neukládáme vaše platební údaje. Když odešlete platbu, budou vaše platební údaje odeslány přímo našemu důvěryhodnému platebnímu zprostředkovateli, který se připojí k vaší bance, aby transakci ověřil.
 • Vaše pracovní zařazení / titul ve vaší společnosti, název a typ vaší společnosti, vaše nákupní preference, dodací / fakturační adresa, pokud nakupujete naše produkty nebo služby jako zdravotnický pracovník.


V určitých případech se můžete rozhodnout poskytnout nám také své telefonní číslo (volitelné), pokud chcete, aby vás náš důvěryhodný poskytovatel zásilek kontaktoval telefonicky v případě problémů s doručením nebo pokud chcete, aby vás náš tým podpory kontaktoval telefonicky v případě problému s vaší objednávkou.


Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy a obchodních podmínek, jejichž jste smluvní stranou;
 • náš oprávněný zájem, zejména podnikání odpovědným způsobem a v souladu s místními právními předpisy, jakož ochrana základních práv, jako jsou právo na obhajobu, právo na vlastnictví a svoboda podnikání. To platí, když provádíme kontroly proti podvodům;
 • nezbytnost zpracování údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na nás vztahují. To platí například, když zpracováváme podrobnosti o vašem nákupu pro daňové účely.


Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů pro účely uvedené v této části je přidružená společnost Philips uvedená v našich Podmínkách prodeje, které jsou vám k dispozici na našich webových stránkách.
V případě, že zadáte objednávku v našem obchodě Philips pro spotřebitele u jednoho z našich partnerů, správcem vašich osobních údajů je: (i) Philips International B.V. pro vyzvednutí vaší objednávky a zpracování platby; a (ii) příslušný partner uvedený v jeho podmínkách prodeje nebo v jeho oznámení o ochraně osobních údajů pro splnění vaší objednávky, zaslání faktury a poskytnutí požadované zákaznické podpory.

Interakce na sociálních sítích o společnosti Philips

Pokud o nás nebo o našich značkách aktivně komunikujete na sociálních sítích a jiných veřejných externích zdrojích (například pokud sdílíte komentář k produktu Philips nebo pokud ve svém příspěvku označíte Philips), můžeme o vás zpracovávat osobní údaje, které zveřejníte. Můžeme například analyzovat a monitorovat veřejně dostupné názory nebo prohlášení, která učiníte o společnosti Philips.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše komentáře nebo příspěvky (které mohou obsahovat vaše osobní údaje) zpracováváme pro následující účely:
 • možnost reakce na vaše komentáře a otázky nebo poskytování požadované podpory. V případě, že se váš dotaz nebo komentář týká produktu Philips vyrobeného jedním z našich značkových licenčních partnerů, můžeme vaše osobní údaje poskytnout příslušnému značkovému licenčnímu partnerovi, aby mohl odpovědět na váš dotaz nebo vám poskytnout požadovanou podporu.
 • získávání obecného porozumění tomu, co lidé říkají o nás a našich značkách, a následné zlepšování našich produktů a služeb odpovídajícím způsobem.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Pro účely popsané výše můžeme zpracovávat jakékoli údaje o vás, které jsou obsaženy v komentářích nebo jiném obsahu o společnosti Philips, které zveřejníte na sociálních sítích a jiných veřejných externích zdrojích. To může zahrnovat informace, jako je vaše jméno (nebo přezdívka), profilový obrázek, země.

Právní základ pro zpracování
Právním základem, o který se opíráme při zpracovávání vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je náš oprávněný zájem, zejména naše podnikání odpovědným způsobem a v souladu s místními zákony a předpisy, jakož i chránit naše základní právo podnikat.

Poskytování vašich hodnocení a recenzí na produkty Philips

Pokud chcete, můžete se rozhodnout ohodnotit a recenzovat naše produkty Philips online. Vaše recenze nám pomáhají vytvořit otevřené fórum, kde naši zákazníci mohou najít a vyměňovat si pravdivé a smysluplné komentáře k našim produktům.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • ověřování, zda je vaše recenze v souladu s našimi podmínkami a že neobsahuje zavádějící nebo nepřesná tvrzení týkající se výkonu produktu (například propagace mimo značku nebo není v souladu s našimi pokyny k použití);
 • publikování vašich hodnocení a recenzí online a poskytování příležitosti komukoli poučit se z vašich zkušeností s našimi produkty;
 • získávání obecného porozumění tomu, co lidé říkají o nás a našich značkách, a v důsledku toho odpovídajícím způsobem zlepšovat naše produkty a služby;
 • kontaktování a nabídnutí naší pomoci v případě, že vaše recenze ukáže, že nejste spokojeni s naším produktem nebo službou. V případě, že se taková recenze týká produktu Philips vyrobeného jedním z našich značkových licenčních partnerů, můžeme vaše osobní údaje poskytnout příslušnému značkovému licenčnímu partnerovi, aby vás mohl kontaktovat a nabídnout pomoc.
 • kontaktování v případě problémů se zdravím a bezpečností nebo odpovědností.
   

Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: e-mail, místo, věk, pohlaví, počet osob žijících ve vaší domácnosti, doba používání našeho produktu Philips.
 

Mějte na paměti, že když poskytnete své hodnocení a napíšete recenzi, nezpřístupníme váš e-mail ostatním návštěvníkům. Ostatní informace, které nám poskytnete, zpřístupníme, protože nám to pomůže vytvořit otevřené fórum, kde naši zákazníci mohou najít a vyměňovat si pravdivé a smysluplné informace o našich produktech.
 

Kromě toho vám z důvodu respektování vašeho soukromí doporučujeme, abyste při psaní recenze uvedli přezdívku, nikoli své skutečné jméno.

Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy a obchodních podmínek, jejichž jste smluvní stranou;
 • náš oprávněný zájem, zejména podnikání odpovědným způsobem a v souladu s místními právními předpisy, jakož i chránit základní práva, jako je právo na obhajobu, právo na vlastnictví a svoboda podnikání. To platí, když zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zlepšování našich produktů a služeb a když vás kontaktujeme (nebo poskytujeme vaše osobní údaje našemu značkovému licenčnímu partnerovi, aby vás mohl kontaktovat) za účelem poskytnutí pomoci.
 • nezbytnost zpracování údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na nás vztahují. To platí například, když vás kontaktujeme kvůli otázkám zdraví a bezpečnosti.

Testování našich spotřebitelských produktů

Pokud se chcete stát testerem produktů Philips a sdělit nám, co si myslíte o našich spotřebitelských produktech, můžete tak učinit vytvořením účtu Philips (pokud jej již nemáte), výběrem testu, který vás zajímá, a přihlášením se.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • vyhodnocování, zda můžete být vybráni k účasti v testu, na základě vašich odpovědí na naše otázky během výběrového řízení a na základě našich podmínek.
 • (pokud budete vybráni), posouzení, zda byste řádně zvládli svou účast v testu v souladu s našimi podmínkami. To zahrnuje činnosti, jako je informování e-mailem, pokud jste byli vybráni k účasti v testu, zaslání našeho produktu na adresu uvedenou v procesu registrace, přijímání a analyzování zpětné vazby, kterou s námi sdílíte o produktu, ověření, že jste zveřejnili online recenzi našeho produktu a zaslali žádost o vrácení produktu, který jste obdrželi (včetně napsání recenze ve stanoveném časovém rámci).
 • zlepšování našeho produktu a vyvíjení nového produktu a služby.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Když se zaregistrujete, abyste se stali testerem produktů Philips, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Informace o účtu, jako je vaše křestní jméno, příjmení a e-mail;
 • Údaje o vás, které nám poskytnete odpovědí na naše dotazy v průběhu výběrového řízení;
 • Zpětná vazba o produktu, kterou s námi sdílíte;
 • Dodací informace / informace o doručení, jako je vaše adresa a telefonní číslo;
 • Přehled testů, kterých jste se zúčastnili.


Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy a Podmínek použití pro program testování produktů Philips, jejichž jste smluvní stranou;
 • náš oprávněný zájem, zejména nutnost chránit základní práva, jako je právo na vlastnictví a svobodu podnikání. To platí, když zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zlepšování našich produktů a služeb.


Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů pro účely uvedené v této části je společnost přidružená ke společnosti Philips uvedená v našich Podmínkách použití programu testování produktů Philips, které jsou vám k dispozici na našich webových stránkách.

Zapojování se do našich průzkumů spokojenosti

Tvrdě pracujeme na tom, abychom naše služby stále zlepšovali a ještě lépe je přizpůsobili našim zákazníkům a partnerům. Proto vás můžeme pozvat, abyste se připojili k našemu průzkumu NPS, pokud jste s námi ve smluvním vztahu (např. jako obchodní zákazník) nebo pokud si zakoupíte produkty Philips nebo získáte služby od společnosti Philips nebo od licenčního partnera značky Philips. Pokud se rozhodnete zúčastnit se a vyplnit průzkum, vaše zpětná vazba bude použita k tomu, abychom porozuměli, jak jste spokojeni s nedávnými zkušenostmi se službami od společnosti Philips nebo licenčního partnera značky Philips, nebo obecněji během vašeho vztahu se společností Philips. Z vaší zpětné vazby sestavíme statistiku, která nám pomůže zlepšit naše služby.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • zasílání našeho průzkumu spokojenosti zákazníků;
 • [pokud zakoupíte produkt online nebo získáte služby od společnosti Philips], zjišťování a měření, jak jste spokojeni s nedávnými službami, které jste od společnosti Philips získali;
 • [pokud zakoupíte produkt online nebo získáte služby od licenčního partnera značky Philips], zjišťování a měření, jak jste spokojeni s nedávnými zkušenostmi se službami, které jste získali od licenčního partnera značky Philips;
 • zlepšování úrovně vaší spokojenosti se společností Philips na základě vaší zpětné vazby;
 • [pokud jste obchodním zákazníkem], zjišťování a měření, jak jste spokojeni se svým vztahem se společností Philips;
 • kontaktování telefonicky nebo e-mailem, abychom pochopili, jak můžeme zlepšit náš vztah s vámi.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje, jako je vaše jméno a e-mail;
 • [pokud jste firemní zákazník] Profesní informace, jako je vaše pracovní zařazení, název vaší společnosti, telefonní číslo;
 • Vaše zpětná vazba.

Právní základ pro zpracování
Pokud platné zákony nevyžadují jinak, je právním základem, o který se opíráme pro zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, náš oprávněný zájem, zejména naše ochrana základních práva, jako jsou právo na vlastnictví, a svoboda podnikání. 

Kdo je správcem vašich údajů
Pokud si zakoupíte produkt online nebo získáte služby od licenčního partnera značky Philips, správcem vašich osobních údajů je: (i) příslušný licenční partner značky Philips uvedený v jeho oznámení o ochraně osobních údajů (bude vám k dispozici, když budou vaše osobní údaje prvotně shromážděné), pro shromažďování vašich osobních údajů, měření, jak jste spokojeni se svými nedávnými zkušenostmi se službami, a pro zlepšení úrovně vaší spokojenosti; a (ii) společnost Philips International B.V. v případě zaslání průzkumu.

Pokud si zakoupíte produkt online nebo získáte služby od společnosti Philips nebo pokud jste firemním zákazníkem společnosti Philips, správcem vašich osobních údajů pro účely uvedené v této části je společnost Philips International B.V. a přidružená společnost společnosti Philips, se kterou máte obchodní vztah.

Účast na akcích společnosti Philips

Pravidelně pořádáme akce s fyzickou nebo vzdálenou (digitální) účastí, jako jsou semináře, workshopy nebo veletrhy, setkání, webináře nebo živé přenosy. Pokud se chcete zúčastnit některé z našich akcí, požádáme vás o poskytnutí vašich osobních údajů (jako jsou vaše kontaktní údaje).
Mějte na paměti, že nezveřejňujeme seznamy účastníků našich akcí, ale v některých případech mohou být vaše kontaktní údaje viditelné pro ostatní účastníky.
Někdy budou naše události zaznamenány. Pokud nahráváme a vy jste přednášející, bude v nahrávce zachycen váš obraz a zvuk. Pokud jste účastníkem, v některých případech se můžete rozhodnout sdílet svůj záznam a zvuk během relace, například pokud se rozhodnete komunikovat v Q&A (dotazech). U některých akcí můžeme záznam zveřejnit na našich webových stránkách nebo kanálech sociálních sítí.
 
Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • organizování a usnadňování akcí a poskytování vám přijatelné služby. To může zahrnovat činnosti, jako je kontaktování vás ohledně logistiky akce, vyřizování jakýchkoli dietních požadavků nebo zajištění přístupu, který můžete potřebovat (pokud tak učiníme, nesdílíme tyto informace žádným identifikovatelným způsobem s místem konání a následně tyto vymažeme), poskytnout vám přístup k obsahu události (např. odkaz na záznam, jakmile akce skončí);
 • kontaktování ohledně obchodních příležitostí, produktů nebo služeb Philips.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní informace, jako je vaše jméno a e-mail, země;
 • Profesní informace, jako je název vaší společnosti, pracovní pozice, specializace, funkce;
 • Zájem o produkt / službu.

Právní základ pro zpracování
Právním základem, o který se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je náš oprávněný zájem, zejména naše ochrana základních práv, jako je právo na vlastnictví a svobodu podnikání.

Pokud platné zákony nevyžadují jinak, když shromažďujeme jakékoli informace o dietních požadavcích nebo jiných požadavcích na přístup, činíme tak s vaším souhlasem, protože tento typ informací je klasifikován jako zvláštní kategorie osobních údajů.

Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost přidružená k Philips v zemi, kde se k události připojíte nebo odkud je akce pořádána, označená v našich Podmínkách použití (viz zápatí) jako provozovatel této webové stránky.

Připojování se k našim marketingovým iniciativám

Pokud chcete, můžete se připojit k našim marketingovým iniciativám a zůstat v obraze o produktech, službách a propagačních akcích společnosti Philips. Níže vám poskytneme přehled našich marketingových iniciativ a u každé z nich vysvětlíme, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Propagační e-maily
Proč Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké osobní údaje zpracováváme
Můžete si vybrat, zda chcete od společnosti Philips dostávat propagační e-maily a být informováni o produktech a službách licenčních partnerů značky Philips a o akcích Philips. To znamená, že pokud nám dáte souhlas, poskytneme vám propagační e-maily – nebo pokud jste firemní zákazník, budeme s vámi jednat o obchodních příležitostech, které jsou pro vás relevantní a zajímavé. Níže naleznete několik konkrétních příkladů.
 • Pokud jste při procházení našich webových stránek přijali kategorii cookies pro cílenou reklamu, sledujeme vaši interakci s našimi webovými stránkami a mobilními aplikacemi, abychom viděli, co vás zajímá. Pokud nám také dáte souhlas s přijímáním propagačních sdělení, použijeme údaje o vaší interakci s našimi webovými stránkami a mobilními aplikacemi k zasílání propagačních sdělení, která jsou pro vás relevantní a zajímají vás. Pokud jste například navštívili určitý produkt na našem webu, můžeme vám zasílat propagační e-maily týkající se tohoto produktu nebo podobných produktů.
 • Pokud nám dáte souhlas se zasíláním propagačních e-mailů, budeme vám tyto propagační e-maily zasílat. Sledujeme, zda otevřete, přečtete nebo kliknete na obsah propagačního e-mailu, který jste od nás obdrželi. Pokud například kliknete na určitý produkt (v rámci propagačního e-mailu, který jste obdrželi), můžeme vám zasílat propagační e-maily týkající se tohoto produktu nebo podobných produktů.
 • Pokud nám dáte souhlas s přijímáním propagačních sdělení při vytváření účtu MyPhilips nebo nákupu produktu či služby v našem online obchodě pomocí účtu MyPhilips, použijeme určité údaje, které nám poskytnete (jako jsou informace spojené s vaším účtem nebo na vaši objednávku nebo informace, které nám poskytnete, např. vaše datum narození), abychom vám mohli zasílat propagační sdělení, která jsou relevantní a zajímají vás. Pokud jste si například zakoupili holicí strojek v našem online obchodě se svým účtem MyPhilips, můžeme vaše údaje o online nákupu použít k tomu, abychom vás informovali, že máme slevy na příslušenství k holicím strojkům nebo podobným produktům.
 • Pokud nám dáte souhlas s přijímáním propagačních sdělení prostřednictvím našich vyhrazených formulářů zveřejněných na našich webových stránkách nebo stránkách sociálních médií, použijeme údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto formulářů (jako je vaše jméno a e-mail a vaše zaměstnání pracovní pozice / společnost, specializace nebo oblast péče v případě, že se přihlásíte k odběru prostřednictvím zákaznických formulářů určených profesionálům nebo zástupcům zákazníků), a také informace o vaší zemi, abychom vám mohli zasílat propagační sdělení, která jsou relevantní a zajímají vás. Pokud si například všimneme, že si pravidelně prohlížíte naše holicí strojky z konkrétní země, můžeme vám zasílat propagační sdělení o holicích strojcích nebo podobných produktech v jazyce této země.
 • Pokud nám udělíte souhlas s přijímáním propagačních sdělení během vaší interakce s naším týmem podpory, použijeme určité údaje, které nám poskytnete (jako je váš e-mail a typ produktu / služby pro kterou jste požádali o pomoc), abychom vám mohli zasílat propagační sdělení, která jsou relevantní a zajímají vás. Pokud jste například požádali o pomoc s holicím strojkem, můžeme vám zasílat propagační sdělení o holících strojcích nebo podobných produktech.


Mějte na paměti, že údaje, které o vás shromažďujeme z výše uvedených zdrojů společnosti Philips, můžeme zkombinovat a umístit je do jednoho nebo více segmentů (skupin, které mají určité vlastnosti společné), abychom přizpůsobili naše propagační e-maily vašemu zájmu.

Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • Váš souhlas; jako obecné pravidlo vám budeme zasílat propagační sdělení pouze tehdy, pokud k tomu dáte svůj předchozí souhlas; souhlas se zasíláním našich přizpůsobených propagačních e-mailů můžete samozřejmě kdykoli odvolat. Můžete tak učinit kliknutím na tlačítko odhlásit ve spodní části propagačního e-mailu, který jste obdrželi od společnosti Philips, a budete automaticky odhlášeni.
 • Náš oprávněný zájem, zejména ochrana základních práv, jako je svoboda podnikání.


Kdo je správcem vašich osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je přidružená společnost Philips v zemi, kde jste se přihlásili k odběru propagačních e-mailů (označená v našich Podmínkách použití – viz zápatí – jako provozovatel webu) a také Philips International B.V.

Reklama na sociálních sítích
Sociální média používáme k tomu, abychom vás informovali o nových a stávajících produktech a službách společnosti Philips a abychom s vámi budovali obchodní vztah.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké osobní údaje zpracováváme
Jak bylo uvedeno výše, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vás mohli kontaktovat – prostřednictvím sociálních médií – prostřednictvím propagačních sdělení nebo reklam o nových a stávajících produktech a službách Philips a o našich akcích.Pokud jste například na našich webových stránkách přijali soubory cookies cílené reklamy, můžeme sledovat vaše používání našich webových stránek (jako jsou akce, které jste na našem webu provedli) a zobrazovat vám relevantní reklamu Philips na vašich sociálních sítích.
Pokud nám dáte souhlas s přijímáním propagačních sdělení (např. prostřednictvím našich vyhrazených formulářů zveřejněných na našich webových stránkách), můžeme poskytnout vaše osobní údaje (jako je váš e-mail) poskytovatelům sociálních médií, abychom vám na takových sociálních médiích mohli zobrazovat relevantní reklamy Philips.
Pokud jste zástupcem stávajícího nebo potenciálního zákazníka nebo obchodního partnera (nebo potenciálního) společnosti Philips, můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom se s vámi prostřednictvím sociálních médií (např. LinkedIn) zapojili do obchodních příležitostí.

Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • Váš souhlas; to platí, když předtím, než shromáždíme vaše chování na webu, a umístíme do vašeho zařízení příslušné soubory cookies a podobné technologie; a když používáme váš souhlas k přijímání marketingových sdělení, abychom vás mohli zacílit na sociálních sítích prostřednictvím našich partnerů;
 • Náš oprávněný zájem, zejména ochrana základních práv, jako je svoboda podnikání. To platí, když zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vytvořili váš (potenciální) zákaznický profil a abychom s vámi komunikovali prostřednictvím sociálních médií za účelem obchodních příležitostí.


Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je přidružená společnost Philips v zemi, kde jste se přihlásili k odběru propagačních e-mailů (označená v našich Podmínkách použití, viz zápatí, jako provozovatel webu) a také Philips International B.V.

Připojování se k našim propagačním akcím

Na naše produkty a služby zveřejňujeme různé akce, které můžete využít, jako jsou akce cashback, prodloužená záruka, kupónové akce, programy doporučení přítele, loterie, soutěže nebo sezónní nebo jiné akce, a dokonce vám můžeme poslat dárek při nákupu produktu. Za účelem realizace těchto akcí zpracováváme vaše osobní údaje.
Tyto propagační akce mohou podléhat dodatečným oznámením o ochraně osobních údajů.
Zapojit se lze různými způsoby. Například vyplněním speciálního formuláře na naší webové stránce, vytvořením účtu MyPhilips, registrováním se k přijímání naší propagační komunikace prostřednictvím vyhrazených formulářů dostupných na našem webu nebo stránkách sociálních médií nebo hodnocením a recenzí našich produktů na naší webové stránce.
 
Proč Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké osobní údaje zpracováváme
Obecně shromažďujeme informace potřebné k tomu, abychom vám umožnili účastnit se propagační akce, abychom vás identifikovali, posoudili, zda splňujete podmínky propagační akce a dodržujete smluvní podmínky akce:
 • Informace o účtu, jako je vaše křestní jméno, příjmení a e-mail; to znamená, že vaše účast bude propojena s vaším účtem MyPhilips;
 • Informace, které nám poskytnete (jako je vaše jméno a e-mail), v případě, že se zúčastníte přihlášením se k zasílání našich propagačních sdělení;
 • Doklad o nákupu produktu a další údaje, které nám umožňují ověřit, že splňujete podmínky akce a vybrat vítěze soutěže (na základě pravidel, která akceptujete, když se rozhodnete zúčastnit);
 • E-mail a adresa (pokud jste byli vybráni jako vítěz), abychom vás informovali, že jste byli vybráni jako vítěz, abychom vám poslali cenu na adresu uvedenou v procesu registrace a ověřili, zda dodržujete podmínky soutěže a jednáte podle nich;
 • Číslo bankovního účtu pro cashback akce, kam zašleme částku vyplacenou v rámci akce;
 • Materiál nebo obsah vytvořený a poskytnutý vámi, který vám umožňuje zúčastnit se loterie, soutěže, hry nebo jiné soutěže.


Právní základ pro zpracování
Právním základem, o který se opíráme při zpracovávání vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, je nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy a podmínek použití příslušnou propagaci, jejichž jste smluvní stranou.

Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je přidružená společnost Philips uvedená v podmínkách používání příslušné akce, která je vám k dispozici na našich webových stránkách.

Návštěva našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky, umístíme do vašeho prohlížeče nebo zařízení soubory cookies a další podobné technologie, které nám pomáhají umožnit technickou a funkční správu našich webových stránek (včetně zajištění bezpečnosti informací), zlepšit design a výkon našich webových stránek a lépe porozumět chování návštěvníka na našich stránkách. Tyto cookies a další podobné technologie mohou shromažďovat údaje, jako je vaše IP adresa, váš operační systém, typ vašeho prohlížeče a typ vašeho zařízení (např. PC, smartphone).

Některé soubory cookies jsou při návštěvě našich webových stránek vždy zapnuté a nelze je vypnout, pokud nezměníte nastavení prohlížeče. Tyto soubory nazýváme „ nezbytně nutné soubory cookies “. Bez těchto souborů cookies nemohou služby, které požadujete, fungovat tak, jak bylo zamýšleno. Tyto soubory cookies používáme, abychom zajistili, že naše webové stránky fungují správně a splňují potřeby a zájmy návštěvníků. Tyto soubory cookies používáme například k ověření, kdy je webová stránka mimo provoz, nebo k zajištění bezpečnosti našich webových stránek. Právní základ, o který se opíráme při zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti, je náš oprávněný zájem, zejména ochrana základních práv, jako je právo na obhajobu, právo na vlastnictví a svoboda podnikání.

Výkonové soubory cookies (jako jsou analytické) používáme ke shromažďování souhrnných statistických informací o tom, jak naše webové stránky fungují a k odpovídajícímu zlepšování jejich výkonu. Tyto funkce můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Použijeme je, pouze pokud s tím souhlasíte. Tyto soubory cookies používáme například k získání obecného přehledu o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky (tj. které webové stránky navštěvujete nejčastěji, počet návštěvníků různých částí webových stránek) nebo k provádění uživatelských průzkumů na našich webových stránkách obecně nebo konkrétních prvků naší webové stránky.

Také používáme funkční soubory cookies k přizpůsobení našich webových stránek vašim potřebám tím, že si pamatujeme vaše rozhodnutí. Tyto funkce můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Použijeme je, pouze pokud s tím souhlasíte. Tyto soubory cookies používáme například k tomu, abychom vám připomněli vaše nastavení na našem webu (jako je vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte) a abychom vám poskytli další vylepšení, osobní funkce. Neshromažďují o vás žádné údaje, které by mohly být použity pro reklamní účely. Právním základem, o který se při zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti opíráme, je váš souhlas.

Konečně, používáme soubory cookies pro reklamy a sociální média ke sledování vašeho chování při surfování na našich webových stránkách a zobrazování personalizovaných reklam relevantních pro vás a vaše zájmy. Kromě toho, pokud jste nám dali svůj souhlas s přijímáním propagačních sdělení, použijeme informace shromážděné z těchto souborů cookies k zasílání sdělení přizpůsobených vašim preferencím. Tyto soubory cookies mohou být umístěny třetími stranami a budou propojeny s funkcemi stránek poskytovanými těmito třetími stranami. Proto to ovlivní obsah a zprávy, které uvidíte na jiných webových stránkách, které navštívíte. Tyto funkce můžete kdykoli zapnout nebo vypnout. Použijeme je, pouze pokud s tím souhlasíte. Pokud například čtete článek o produktu Philips, můžeme vám zobrazit reklamy na tento produkt na našem webu nebo webu třetí strany. Právním základem, o který se při zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti opíráme, je váš souhlas.

Pro více informací o konkrétních cookies, které používáme, si prosím přečtěte náš nástroj pro souhlas s cookies.
Nastavení souborů cookies můžete kdykoli upravit pomocí našeho nástroje pro souhlas s používáním souborů cookies.

Dodržování našich právních povinností

Jako výrobce zdravotnických prostředků se na nás vztahují právní povinnosti týkající se uvádění na trh, dodávání na trh nebo uvádění do provozu zdravotnických prostředků pro humánní použití a příslušenství k těmto prostředkům. Proto neustále zpracováváme osobní údaje, abychom zajistili dodržování našich povinností jako výrobce zdravotnických prostředků.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:
 • hlášení jakékoliv závažné nehody zdravotnickým orgánům poté, co zjistí příčinnou souvislost mezi touto událostí a prostředkem nebo že taková příčinná souvislost je přiměřeně možná;
 • analyzovat a podávat zprávy o statisticky významném zvýšení (buď frekvence nebo závažnosti) nezávažných incidentů nebo vedlejších účinků, které mohou ovlivnit analýzu rizika a přínosu zařízení;
 • analyzovat, vyšetřovat a přijímat nápravná opatření v terénu podle potřeby ve vztahu k vážným incidentům.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Soubory protokolu;
 • Kontaktní informace týkající se oznamovatelů incidentů
 • Informace o pacientech / jiných jednotlivců dotčených incidentem / stížností / zpětnou vazbou.
 • Soubory protokolu nebo lékařské snímky, které mohou obsahovat údaje o pacientovi, jako je věk, pohlaví, hmotnost.


Mějte na paměti, že nemáme přístup k přímo identifikovatelným údajům o pacientech, protože nejsou příslušným poskytovatelem zdravotní péče poskytovány z důvodu důvěrnosti a nejsou vyžadovány pro zpracování, které provádíme.
 

Právní základ pro zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme, z důvodu nezbytnosti zpracování údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na Philips vztahují, když nahlásíme (a) nežádoucí účinky příslušným orgánům a (b) trendy statisticky významného nárůstu (v četnosti / závažnosti) nezávažných incidentů a když vyřizujeme stížnosti;

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu činnosti prováděné ve veřejném zájmu, když vyšetřujeme incidenty, abychom identifikovali základní příčinu a potřebná preventivní, nápravná a bezpečnostní nápravná opatření v terénu; detekovat trendy statisticky významného nárůstu (v četnosti / závažnosti) nezávažných incidentů.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
Společnost Philips jako výrobce je povinna uchovávat aktuální technickou dokumentaci svých prostředků a umožnit k ní přístup příslušným orgánům po dobu nejméně 10 (dokumentaci týkající se implantabilních prostředků 15) let poté, co bylposlední prostředek uveden na trh (tj. prodán) na základě stejného prohlášení o shodě.

Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je přidružená společnost Philips, která je výrobcem zdravotnického zařízení, jak je uvedeno na označení příslušného zařízení.

Provádění klinických zkoušek

Provádíme klinické zkoušky za účelem posouzení bezpečnosti nebo výkonu našich zdravotnických prostředků. V této souvislosti zpracováváme osobní údaje fyzických osob.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • provádění klinického hodnocení zaměřené na potvrzení bezpečnosti a výkonu našich zdravotnických prostředků před jejich uvedením na trh;
 • provádění klinické zkoušky zaměřené na: (i) zjištění vhodnosti návrhu, výroby a balení našeho zdravotnického prostředku pro zamýšlený účel za běžných podmínek použití; (ii) stanovení a ověření klinických přínosů zdravotnického prostředku pro pacienty a stanovení a ověření klinické bezpečnosti prostředku; a (iii) určení nežádoucích vedlejších účinků a posouzení, zda jsou tato rizika přijatelnými riziky ve srovnání se zdravotními přínosy zdravotnického prostředku;
 • provádění a aktualizování klinického hodnocení zdravotnického prostředku a provádění dozoru po uvedení na trh.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie (retrospektivních) údajů:

 • Obecné údaje o pacientech (jako je věk, kategorie, pohlaví);
 • Údaje týkající se zdravotního stavu v závislosti na typu zdravotnického prostředku, který byl předmětem klinického hodnocení.


Mějte na paměti, že nemáme přístup k přímo identifikovatelným údajům o pacientech, protože nejsou příslušným poskytovatelem zdravotní péče poskytovány z důvodu důvěrnosti a nejsou vyžadovány pro zpracování, které provádíme.


Právní základ pro zpracování
Pokud platný právní předpis nevyžaduje jinak:

 • Vykonávání činnosti ve veřejném zájmu, když provádíme klinické zkoušky s cílem splnit povinnosti výrobce zdravotnických prostředků (například při posuzování bezpečnosti, výkonu a kvality našich zdravotnických prostředků).
 • Vykonávání činnosti ve veřejném zájmu, když provádíme klinické zkoušky s cílem vyrábět lepší produkty zlepšující zdravotní péči.
 • Nezbytné zpracovávání údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na Philips vztahují, když hlásíme závažné nežádoucí účinky, ke kterým dojde během klinického hodnocení.


Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je přidružená společnost Philips, která je výrobcem zdravotnického prostředku nebo která je zadavatelem klinické zkoušky, uvedená v dokumentaci studie nebo v jiné relevantní dokumentaci poskytnuté poskytovatelem zdravotní péče.

V některých případech jsou klinické zkoušky prováděny společně přidruženou společností Philips, která je výrobcem zdravotnického prostředku (uvedeného v dokumentaci studie nebo v jiné relevantní dokumentaci poskytnuté poskytovatelem zdravotní péče) společně s přidruženými společnostmi Philips se sídlem v Nizozemsku (Philips Electronics Netherlands B.V. nebo Philips International B.V.), Francii (Philips France Commercial SAS) a Německo (Philips GmbH).

Provádění klinických studií

Provádíme klinické studie, abychom splnili různé účely, jako je splnění povinností našich výrobců zdravotnických prostředků nebo vývíjení a zlepšování (bezpečnosti nebo) funkčnosti zdravotnického prostředku, to vše ke zlepšení zdravotní péče. V této souvislosti zpracováváme osobní údaje fyzických osob.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Nezbytné zpracovávání údajů pro splnění právní povinnosti provádět klinické studie o zdravotnickém prostředku, vyplývající z právních předpisů, které se na Philips vztahují;
 • Provádění a aktualizování klinického hodnocení zdravotnického prostředku a provádění dozoru po uvedení na trh;
 • Hodnocení, posuzování, testování, vyvíjení, zlepšování (bezpečnosti nebo) výkonu našeho zdravotnického prostředku s cílem vytvářet produkty zlepšující zdravotní péči.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Zpracováváme následující kategorie (retrospektivních) údajů:

 • Obecné údaje o pacientech (jako je věk, kategorie, pohlaví);
 • Údaje týkající se zdravotního stavu v závislosti na typu zdravotnického prostředku, který byl předmětem klinického hodnocení.


Mějte na paměti, že nemáme přístup k přímo identifikovatelným údajům o pacientech, protože nejsou příslušným poskytovatelem zdravotní péče poskytovány z důvodu důvěrnosti a nejsou vyžadovány pro zpracování, které provádíme.


Právní základ pro zpracování
Pokud platný právní předpis nevyžaduje jinak:

 • Vykonávání činnosti ve veřejném zájmu, když provádíme klinické studie s cílem splnit povinnosti výrobce zdravotnických prostředků (například při posuzování bezpečnosti, výkonu a kvality našich zdravotnických prostředků).
 • Nezbytné zpracovávání údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na Philips vztahují v případech, kdy hlásíme závažné nežádoucí účinky, ke kterým dojde během klinické studie.
 • Když provádíme klinické studie s cílem hodnotit, posuzovat, testovat, vyvíjet, zlepšovat (bezpečnost nebo) výkonnost zdravotnických prostředků s cílem vytvořit lepší produkty zlepšující zdravotní péči, činíme tak na základě výjimky pro vědecký výzkum, nebo je-li to požadováno na základě souhlasu.
   

Kdo je správcem vašich osobních údajů
Správcem vašich osobních údajů je přidružená společnost Philips, která je výrobcem zdravotnického prostředku nebo která je zadavatelem klinické studie, uvedená v dokumentaci studie nebo v jiné relevantní dokumentaci poskytnuté poskytovatelem zdravotní péče.

V některých případech jsou klinické zkoušky prováděny společně přidruženou společností Philips, která je výrobcem zdravotnického prostředku (uvedeného v dokumentaci studie nebo v jiné relevantní dokumentaci poskytnuté poskytovatelem zdravotní péče) společně s přidruženými společnostmi Philips se sídlem v Nizozemsku (Philips Electronics Netherlands B.V. nebo Philips International B.V.), Francii (Philips France Commercial SAS) a Německo (Philips GmbH).

Spravování vzájemného obchodního vztahu

Pokud máte se společností Philips obchodní vztah jako (potenciální) dodavatel, obchodní zákazník nebo partner, chceme se ujistit, že náš vztah s vámi je založen na transparentnosti, jasné odpovědnosti a důvěře. Za účelem správy tohoto vztahu s vámi a zajištění souladu s platnými právními předpisy můžeme zpracovávat osobní údaje.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • komunikace s vámi, např. odpovídáním na vaše požadavky nebo zasíláním transakční komunikace;
 • zahájení, plánování a udržování našeho (smluvního) vztahu se zákazníkem, dodavatelem nebo obchodním partnerem, kterého zastupujete, např. uzavíráním smluv, zpracováním plateb, zajišťování účetnictví / účtování / fakturování, správa kreditů, řízení expedice a dodávek, zajišťování oprav;
 • [pokud jste obchodním zákazníkem] poskytování požadovaného produktu a služby, jako je technická podpora;
 • [pokud jste obchodním zákazníkem] umožnění přístupu k našemu portálu zákaznických služeb;
 • poskytování vám nebo vašim zástupcům školení nebo ukázek;
 • [pokud jste obchodním zákazníkem] poskytování kreditu na vaši žádost.
 • zajištění souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami a dalšími platnými právními předpisy, kterým podléháme, jako je například zjišťování (obchodních / kreditních) rizik nebo rizik nedodržení souladu s právními předpisy spojených s potenciálními obchodními vztahy nebo sběr / odpovídání na stížnosti na kvalitu našich zdravotnických prostředků.


Jaké osobní údaje zpracováváme
Abychom mohli spravovat náš obchodní vztah s vámi a zajistit soulad s platnými právními předpisy, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • kontaktní údaje, jako je celé jméno, pracovní zařazení / pozice, obchodní e-mail, obchodní adresa, pracovní telefonní číslo;
 • platební údaje, jako jsou údaje nezbytné pro zpracování plateb;
 • Veřejně dostupné údaje, jako jsou informace týkající se vlastníků, většinových akcionářů a vrcholového managementu nebo vedoucích pracovníků našich dodavatelů a obchodních partnerů shromážděné z důvěryhodných veřejně dostupných zdrojů;
 • Údaje, které nám poskytnete, například když komunikujete se zástupcem společnosti Philips;
 • Informace o jednotlivcích, kteří hlásí nežádoucí příhody nebo podávají stížnosti na kvalitu, včetně zdravotnických pracovníků, jako je jméno, e-mail, poštovní adresa;
 • Data zařízení, jako jsou soubory protokolu.


Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • Nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
 • Náš oprávněný zájem, zejména nutnost podnikat odpovědným způsobem a v souladu s místními zákony a předpisy, jakož i ochrana základních práv, jako je právo na obhajobu, právo na vlastnictví a svoboda podnikání.
 • Nezbytné zpracovávání údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na Philips vztahují.

Plnění jiných právních a obchodních účelů

Pokud je to nutné, můžeme mít potřebu plnit jiné právní a obchodní účely.
V této souvislosti můžeme zpracovávat osobní údaje.


Proč zpracováváme vaše osobní údaje
Osobní údaje zpracováváme pro následující účely.

 • Realizace obchodních procesů a interní řízení. Tento účel zahrnuje činnosti, jako je provádění (interních) auditů a vyšetřování, řízení uskupení, podniků, fúzí, akvizic a prodejů, reorganizací nebo prodejů a integrace s kupujícím.
 • Vývoj a zlepšování aplikací, produktů nebo služeb.Tento účel zahrnuje činnosti, jako je vývoj a zlepšování produktů a systémů společnosti Philips nebo služby.
 • Bezpečnost a ochrana zájmů nebo aktiv společnosti Philips.Tento účel zahrnuje činnosti spojené s bezpečností a ochranou zájmů nebo aktiv společnosti Philips a jejích zákazníků, firemních zákazníků a obchodních partnerů, včetně zajištění bezpečnosti a integrity jejich obchodního sektoru. Zahrnuje zejména činnosti, jako je odhalování, prevence, vyšetřování a potírání (pokusu) kriminálního nebo nežádoucího jednání namířeného proti společnosti Philips, jejím zaměstnancům nebo jiným jednotlivcům, činnosti, jako jsou činnosti týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti, ověřování stavu zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera a přístupová práva a činnosti, jako je zavádění a udržování technických a organizačních bezpečnostních opatření.
 • Ochrana práv duševního vlastnictví společnosti Philips. Tento účel zahrnuje činnosti, jako je ukládání a správa práv duševního vlastnictví společnosti Philips, a může vyžadovat zpracování osobních údajů vynálezců a dalších jednotlivců.
 • Vytváření a zveřejňování propagačních materiálů. Tento účel zahrnuje činnosti, jako je používání fotografií a videí (které mohou obsahovat údaje týkající se jednotlivců) v propagačních materiálech, které mohou být zveřejněny zákazníkům nebo zpřístupněny online.
 • Dodržování zákonných povinností.Tento účel zahrnuje Zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním úkolu prováděného za účelem splnění zákonné povinnosti, které Philips podléhá, včetně zpřístupnění Osobních údajů státním institucím nebo dozorovým úřadům, včetně daňových úřadů a dalších příslušných úřadů pro sektor, ve kterém Philips působí.
 • Obhajoba právních nároků.

Tento účel zahrnuje činnosti, jako je prevence, příprava na řešení sporů nebo zapojení do řešení sporů.


Jaké osobní údaje zpracováváme
V závislosti na konkrétním účelu zpracováváme různé kategorie osobních údajů (jako jsou kontaktní údaje a jakékoli další informace potřebné k naplnění výše uvedených účelů).


Právní základ pro zpracování
Právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro účely popsané v této části, jsou:

 • Nezbytnost zpracování údajů pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost.
 • Náš oprávněný zájem, zejména nutnost podnikat odpovědným způsobem a v souladu s místními zákony a předpisy, jakož i ochrana základních práv, jako je právo na obhajobu, právo na vlastnictví a svoboda podnikání.
 • Nezbytné zpracovávání údajů pro splnění právní povinnosti vyplývající z právních předpisů, které se na Philips vztahují.
 • Souhlas příslušných osob;
 • Jakýkoli jiný právní základ povolený platnými právními předpisy.

Mějte na paměti, že pokud vaše osobní údaje nepotřebujeme k tomu, abychom plnili povinnosti požadované právními předpisy, nejste povinni nám své osobní údaje poskytnout. Samozřejmě, pokud se rozhodnete tak neučinit, v mnoha případech vám nebudeme moci poskytnout produkty nebo služby, které jste požadovali, nebo reagovat na vaše případné požadavky.

Jak chráníme vaše osobní údaje


K ochraně vašich osobních údajů používáme organizační, technická a fyzická opatření s přihlédnutím k povaze osobních údajů a zpracování, jakož i k potenciálním hrozbám. Neustále pracujeme na zlepšení těchto opatření, abychom pomohli udržet vaše osobní údaje v bezpečí.

Jak přenášíme vaše osobní údaje mezi zeměmi

Vzhledem k tomu, že jsme globální společností, mohou být vaše osobní údaje předávány nebo k nim mohou mít přístup společnosti přidružené ke společnosti Philips nebo důvěryhodné třetí strany společnosti Philips po celém světě. Samozřejmě, když tak učiníme, zajistíme dodržování zákonů o předávání osobních údajů mezi zeměmi.

Když předáváme osobní údaje z Evropského hospodářského prostoru, Spojeného království a Švýcarska do:
 

 • Společnosti přidružené ke společnosti Philips, které zpracovávají tyto osobní údaje v jiných zemích, se takové přenosy řídí pravidly ochrany osobních údajů společnosti Philips (tzv. Závazná podniková pravidla);
 • Důvěryhodné třetí strany společnosti Philips zpracovávající takové osobní údaje v jiných zemích, které Evropská komise neuznává jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, se takové přenosy řídí standardními smluvními ustanoveními.
Číst víceČíst méně

Vaše práva na ochranu osobních údajů


V závislosti na účelu zpracování vašich osobních údajů a platných právních předpisech máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Zde bychom vás chtěli upozornit, jaká jsou tato práva na ochranu soukromí.

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že nás můžete požádat o kopie nebo informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme.
 • Máte právo na opravu svých osobních údajů. To znamená, že pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné, můžete nás požádat o jejich opravu. Pokud chcete, abychom opravili vaše osobní údaje, řekněte nám, co považujete za nepřesné, a vysvětlete nám, jak bychom to měli opravit.
 • Máte právo na výmaz svých osobních údajů. To znamená, že nás můžete požádat o vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Mějte na paměti, že mohou nastat případy (například když jsme ze zákona povinni uchovávat vaše osobní údaje), kdy nemůžeme vaše osobní údaje vymazat.
 • Máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nás můžete požádat, abychom informace o vás (které jste nám přímo poskytli) předali jiné organizaci nebo je předali vám. Mějte na paměti, že toto právo platí pouze za určitých okolností (například pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaně a na základě vašeho souhlasu).
 • Máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že za určitých okolností nás můžete požádat, abychom omezili způsob, jakým používáme vaše osobní údaje.
 • Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že za určitých okolností můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které provádíme.


Mějte na paměti, že mohou nastat situace, kdy jsme oprávněni odepřít nebo omezit vaše práva na soukromí, například když je to nutné k shromažďování podkladů prodokazování, uplatnění práv nebo ochraně společnosti Philips před právními nároky nebo když je vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se charakter.
Ve společnosti Philips se snažíme poskytnout vám kontrolu nad vašimi osobními údaji. V závislosti na aktivitě tedy můžete ovládat své osobní údaje a uplatňovat svá práva a volby v oblasti ochrany osobních údajů sami, například přihlášením ke svému účtu Philips a aktualizací, úpravou nebo vymazáním svých osobních údajů nebo odhlášením z odběru našich propagačních sdělení pomocí prostředků odkazu pro odhlášení odběru obsaženého ve spodní části našich propagačních sdělení.


Ve všech ostatních případech, chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, podat stížnost nebo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře pro ochranu osobních údajů.


Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom váš požadavek vyřídili včas a bezplatně. V určitých případech vás můžeme požádat, abyste ověřili svou totožnost, než budeme reagovat na vaši žádost.Samozřejmě, pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vyřídili vaši žádost, můžete podat stížnost u dozorového úřadu příslušného pro vaši zemi nebo region. Pro Českou republiku vykonává pro tyto účely dozor Úřad pro ochranu osobních údajů.

Číst víceČíst méně

S kým sdílíme vaše osobní údaje


Pokud není v tomto oznámení uvedeno jinak, jedná se o kategorie třetích stran, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje:

 • Naše společnosti přidružené ke společnosti Philips. Vzhledem k naší globální povaze mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dalším společnostem přidruženým ke společnosti Philips. Samozřejmě v případě potřeby zajistíme přístup k vašim osobním údajům. Kromě toho mějte na paměti, že naše společnosti přidružené ke společnosti Philips jsou povinny zacházet s vašimi osobními údaji v souladu s našimi pravidly ochrany osobních údajů společnosti Philips. Tím je zajištěno, že vaše osobní údaje bude společnost Philips zpracovávat podle stejných standardů ochrany údajů.
 • Naši poskytovatelé služeb. Můžeme se spojit s poskytovateli služeb třetích stran (např. poskytovateli IT, poskytovateli zákaznických služeb) a požádat je, aby naším jménem provedli určité operace zpracování, jako je ukládání osobních údajů. Když tak učiníme, zajistíme, aby tito poskytovatelé služeb byli smluvně zavázáni nepoužívat vaše osobní údaje k jiným účelům, než které požadujeme nebo které vyžaduje zákon.
 • Naši obchodní partneři: někdy můžeme spolupracovat s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli poskytovat služby, a v této souvislosti s nimi můžeme sdílet vaše osobní údaje. Pokud si například zakoupíte produkt z našeho e-shopu, sdílíme vaše údaje s poskytovateli platebních služeb za účelem zpracování plateb.
 • Třetí strany v souvislosti s firemními transakcemi : může nastat situace fúze, akvizice, insolvence, spojení do podnikatelského uskupení, reorganizace, prodeje aktiv nebo jiného nakládání s veškerým nebo jakoukoli částí našeho podnikání, aktiv nebo akcií. V těchto případech můžeme vaše osobní údaje sdílet s třetí stranou zapojenou do dané podnikové transakce.
 • Jiní: z právních důvodů můžeme také sdílet vaše osobní údaje s ostatními (jako jsou veřejné a vládní orgány, profesionální poradci), pokud zjistíme, že přístup, použití, uchování nebo zveřejnění vašich osobních údajů je nezbytné pro: 1) dodržování platných právních předpisů nebo vymahatelných rozhodnutí orgánů státní správy či soudů; 2) vyšetřování, předcházení nebo podnikání kroků týkající se podezřelých nebo skutečných nezákonných činností nebo pomáhání státním donucovacím orgánům; 3) vymáhání našich smluvních podmínek; 4) vyšetřování a obranu proti jakýmkoli nárokům nebo obviněním; 5) ochranu bezpečnosti nebo integrity našich služeb; 6) uplatňování nebo ochranu práv a bezpečnosti společnosti Philips, zákazníků společnosti Philips, personálu nebo jiných osob.
Číst víceČíst méně

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme


Osobní údaje vymažeme, pokud již nejsou potřebné pro účely popsané v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

V každém případě, pokud není v tomto oznámení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, kritéria, která používáme k rozhodování o době uchovávání, zahrnují: (i) zda potřebujeme vaše osobní údaje k ochraně našeho oprávněného zájmu, k plnění smlouvy, které se na vás vztahuje, nebo odpovědět na vaše otázky nebo vám poskytnout požadovanou službu nebo podporu; (ii) zda existuje právní povinnost, která se na nás vztahuje; nebo (iii) zda je uchování vhodné s ohledem na naše právní postavení (jako například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo regulační vyšetřování).

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.