• Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

 • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

 • Vrácení zboží do 30 dní

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

   

  POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: Versuni Czech Republic s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09381147, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 335453 (dále též jen „pořadatel“)

   

  NÁZEV AKCE: „60 dní testování se zárukou vrácení peněz na vybrané Philips LatteGo automatické kávovary" (dále jen „akce")

   

  DOBA TRVÁNÍ: od 1.11.2021 do 31.12.2024

   

  MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika

   

  PODMÍNKY ÚČASTI:

  Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území České republiky starší 16-ti let, který si v době trvání akce zakoupí na území České republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) automatický kávovar Philips LatteGo EP5549/70, EP5547/90, EP5546/70, EP5545/70, EP5543/90, EP5541/50, EP4449/70, EP4446/70, EP4443/70, EP4441/50, EP4346/71, EP4343/51, EP4341/51, EP5447/90, EP5444/90, EP5444/50, EP5446/70, EP5444/70, EP5443/90, EP5441/50, EP4349/70, EP4346/70, EP4343/70, EP4343/50, EP4341/50, EP3249/70, EP3246/70, EP3241/50, EP2236/40, EP2235/40, EP2232/40, EP2231/40, EP2230/10, EP3349/70 EP3347/90, EP3343/90, EP3343/50, EP3341/50, EP2336/40, EP2333/40, EP2334/10, EP2331/10, EP2330/10  a splní též ostatní podmínky uvedené v mechanismu akce níže.

   

  MECHANISMUS AKCE:

   

  1. Do této akce jsou zařazeny výrobky: kávovar Philips LatteGo: EP5549/70, EP5547/90, EP5546/70, EP5545/70, EP5543/90, EP5541/50, EP4449/70, EP4446/70, EP4443/70, EP4441/50, EP4346/71, EP4343/51, EP4341/51, EP5447/90, EP5444/90, EP5444/50, EP5446/70, EP5444/70, EP5443/90, EP5441/50, EP4349/70, EP4346/70, EP4343/70, EP4343/50, EP4341/50, EP3249/70, EP3246/70, EP3241/50, EP2236/40, EP2232/40,  EP2235/40, EP2231/40, EP2230/10, EP3349/70, EP3347/90, EP3343/90, EP3343/50, EP3341/50, EP2336/40, EP2333/40, EP2334/10, EP2331/10, EP2330/10    zakoupené v období trvání akce u zapojených prodejců na území ČR. Seznam prodejců je uveden na konci těchto pravidel.

  2. Účastník akce musí zaregistrovat zakoupený výrobek do 21 dnů od nákupu na www.philips.cz/myphilips a nejpozději 60 dnů od nákupu odeslat žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na https://www.philips.cz/c-w/promotions/mbg-60-coffee-q4-2019.html, kde si objedná vyzvednutí výrobku od zákazníka (účastníka akce) k servisnímu partnerovi Versuni.

  3. Výrobek lze vrátit pouze plně funkční, řádně vyčištěný, nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

  4. Žádost o vrácení výrobku je třeba za účelem objednání vyzvednutí výrobku odeslat nejpozději do 60 dnů od data nákupu.

  5. Výrobek nelze vrátit přímo, vždy je třeba za tímto účelem odeslat žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na https://www.philips.cz/c-w/promotions/mbg-60-coffee-q4-2019.html

  6. Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky) nebo platební kartou, popř. bankovním převodem, či zakoupené na splátky.

  7. V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky, nebude výrobek od zákazníka převzat ke svozu, popř. bude následně vrácen na adresu účastníka akce. 

  8. V případě splnění všech výše uvedených podmínek zašle servisní partner Versuni účastníkovi akce do 15 dnů ode dne svozu výrobku na účastníkem ve formuláři pro objednání vyzvednutí výrobku uvedenou emailovou adresu potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku. Po osobním či elektronickém doručení potvrzení účastníkem akce na prodejnu, kde byl vrácený výrobek zakoupen, společně s originálem či kopií dokladu o nákupu, daná prodejna obratem vyplatí účastníkovi akce v hotovosti zpět cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu (popř. cenu uhrazených splátek), nebo tuto částku poukáže účastníkovi akce do 15 dnů od doručení potvrzení na vrácení peněz na jím uvedený bankovní účet, a to dle možností konkrétního prodejce. Potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku musí být účastníkem akce doručeno na příslušnou prodejnu ve lhůtě 1 měsíce od jeho obdržení, v opačném případě potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku pozbývá platnosti, nárok na vrácení peněz zaniká a vrácený výrobek bude účastníkovi akce zaslán zpět na jeho adresu.

  9. Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.
    

   

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 
  Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu s pravidly této prodejní akce a zpracováním osobních údajů umístěného v závěru registračního formuláře účastník přijímá pravidla této akce a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefonní číslo (dále též jen „osobní údaje“) za podmínek zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, za účelem prověření platné účasti v prodejní akci, vyzvednutí výrobku a zaslání potvrzení o jeho ponechání v servisním středisku, vyhodnocení akce; vytvoření, vedení, používání a správa databáze osob, k zasílání a šíření obchodních sdělení ze strany pořadatele a zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatelem, a to na dobu 5 let od ukončení akce, po kterou budou osobní údaje uloženy (dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce poskytuje jen těm osobám, které jsou za tím účelem uvedeny v Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips, v části Sdílení vašich osobních údajů s ostatními, dostupném na https://www.philips.cz/c-e/shop/ho/privacy-notice Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník akce potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům má účastník právo:

   

  • na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů,

  • na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů,

  • na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů,

  • na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,

  • na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,

  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,

  • svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,

  • podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   

  Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše či písemně prostřednictvím emailové adresy: PhilipsHomeLiving.support.cz@versuni.com.  


  Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Annelot Zweedijk, funkce: Chief Data Privacy Officer DPO pro společnost Versuni Holding B.V.,, emailová adresa: privacy@versuni.com, adresa: Versuni Holding B.V., Claude Debussylaan 80-134, DA
  Amsterdam- The Rock North Holland 1082 MD, Nizozemské království.

   

  Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení umístěného v závěru registračního formuláře účastník ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uděluje provozovateli platformy jak je uvedeno na https://www.philips.cz/c-e/shop/ho/privacy-notice svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips a Versuni, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu, kterou účastník uvedl při registraci výrobku. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele, osobně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím elektronickém pošty na emailovou adresu pořadatele PhilipsHomeLiving.support.cz@versuni.com.

   

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE:

   

  1. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci kdykoliv bez náhrady zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.

  2. Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé škody v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.

  3. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici na www.philips.cz.

  4. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.


  V Praze dne  1.3.2024

  Versuni Czech Republic s.r.o.

  Česká republika s.r.o.

      

  SEZNAM PRODEJCŮ, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCE "60 DNÍ TESTOVÁNÍ SE ZÁRUKOU VRÁCENÍ PENĚZ NA PHILIPS LatteGo AUTOMATICKÉ KÁVOVARY"


  Kamenné a internetové prodejny:


  Philips: www.philips.cz

  Alza.cz a.s. - www.alza.cz

  HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. - www.datart.cz

  HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. - www.euronics.cz

  HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. - www.kasa.cz

  Internet Mall, a.s. - www.mall.cz

  Electro World s.r.o. - www.electroworld.cz

  Expert ČR, s.r.o. - www.expert.cz

  OKAY s.r.o. - www.okay.cz

  FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.