1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  • Doprava zdarma na vše

  • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

  • Nákup přímo od Philips

  • Vrácení zboží do 30 dní

  Pravidla promoakce

  ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

   

  POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

  Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále též jen „pořadatel“) 

                  

  NÁZEV AKCE

  „60 dní testování se zárukou vrácení peněz na Philips LatteGO automatické kávovary" (dále jen „akce")

   

  DOBA TRVÁNÍ

  od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2021

   

  MÍSTO KONÁNÍ

  Česká republika

   

  PODMÍNKY ÚČASTI

  Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území České republiky starší 16-ti let, který si v době trvání akce zakoupí na území České republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) výrobek automatický kávovar Philips LatteGO (EP5447/90, EP5444/90, EP5446/70, EP5444/70, EP5441/50, EP4349/70, EP4346/70, EP4341/50, EP5345/10, EP5335/10, EP5334/10, EP5333/10, EP5340/10, EP5331/10, EP5330/10, EP3249/70, EP3246/70, EP3241/50, EP2235/40, EP2231/40, EP2230/10), nejpozději do 21 dnů od nákupu jej zaregistruje na webové stránce www.philips.cz/myphilips a zároveň nejpozději 60 dnů od nákupu odešle žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na www.philips.cz/c-e/mbg za účelem vrácení nepoškozeného výrobku v původním obalu, se všemi doplňky, a s kopií dokladu o nákupu.

   

  MECHANISMUS AKCE:  

  1. Do této akce jsou zařazeny výrobky: automatické kávovary Philips LatteGO: (EP5447/90, EP5444/90, EP5446/70, EP5444/70, EP5441/50, EP4349/70, EP4346/70, EP4341/50, EP5345/10, EP5335/10, EP5334/10, EP5333/10, EP5340/10, EP5331/10, EP5330/10, EP3249/70, EP3246/70, EP3241/50, EP2235/40, EP2231/40, EP2230/10 zakoupené v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2021 u zapojených prodejců na území ČR. Seznam prodejců je uveden na konci těchto pravidel.  

   

  2. Účastník akce musí zaregistrovat zakoupený výrobek do 21 dnů od nákupu na www.philips.cz/myphilips a nejpozději 60 dnů od nákupu odeslat žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na www.philips.cz/c-e/mbg, kde si objedná vyzvednutí výrobku od zákazníka (účastníka akce) k servisnímu partnerovi Philips.

   

  3. Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

   

  4. Žádost o vrácení výrobku je třeba za účelem objednání vyzvednutí výrobku odeslat nejpozději do 60 dnů od data nákupu.

   

  5. Výrobek nelze vrátit přímo, vždy je třeba za tímto účelem odeslat žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na www.philips.cz/c-e/mbg.

   

  6. Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky) nebo platební kartou, popř. bankovním převodem, či zakoupené na splátky.

   

  7. V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky, nebude výrobek od zákazníka převzat ke svozu, popř. bude následně vrácen na adresu účastníka akce.

   

  8. V případě splnění všech výše uvedených podmínek zašle servisní partner Philips účastníkovi akce do 15 dnů ode dne svozu výrobku na účastníkem ve formuláři pro objednání vyzvednutí výrobku uvedenou emailovou adresu potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku. Po osobním či elektronickém doručení potvrzení účastníkem akce na prodejnu, kde byl vrácený výrobek zakoupen, společně s originálem či kopií dokladu o nákupu, daná prodejna obratem vyplatí účastníkovi akce v hotovosti zpět cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu (popř. cenu uhrazených splátek), nebo tuto částku poukáže účastníkovi akce do 15 dnů od doručení potvrzení na vrácení peněz na jím uvedený bankovní účet, a to dle možností konkrétního prodejce. Potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku musí být účastníkem akce doručeno na příslušnou prodejnu ve lhůtě 1 měsíce od jeho obdržení, v opačném případě potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku pozbývá platnosti, nárok na vrácení peněz zaniká a vrácený výrobek bude účastníkovi akce zaslán zpět na jeho adresu.

   

  9. Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.

   

  7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

  Pro účely tohoto čl. 7 mají níže uvedené pojmy níže uvedený význam:

  „dobou souhlasu“ se rozumí doba pěti (5) let ode dne registrace účastníka do prodejní akce.

  „emailovou adresu účastníka“ se rozumí e-mailová adresa účastníka, vyplněná účastníkem v rámci registračního formuláře do prodejní akce.

  „GDPR“ se rozumí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a kde to kontext věci vyžaduje, i příslušná národní legislativa na ochranu osobních údajů v České republice.

  „obchodním sdělením“ se rozumí jakákoliv a veškerá obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právních předpisů, které tyto zákony případně v budoucnosti nahradí, zejména pak, ale nikoliv pouze, sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále závodu pořadatele, resp. koncernu či skupiny Philips.

  „souhlasem se zasíláním obchodních sdělení“ se rozumí souhlas se zasíláním a šířením obchodních sdělení, udělovaný na základě těchto pravidel účastníkem pořadateli.

  „souhlasem se zpracováním“ se rozumí souhlas se zpracováním údajů, udělovaný na základě těchto pravidel účastníkem pořadateli.

  „účelem zpracování“ se rozumí (i) prověření platné účasti účastníka v prodejní akci, (ii) vyhodnocení prodejní akce pořadatelem, (iii) vytvoření, vedení, používání a správa databáze osob k zasílání a šíření obchodních sdělení ze strany pořadatele, a (iv) zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatelem účastníkům.

  „údaji“ se rozumí veškeré osobní údaje účastníka vyplněné účastníkem v registračním formuláři uvedené v čl. 6 odst. 2 těchto pravidel.

  „Úřadem pro ochranu osobních údajů“ se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10).

   

  I.                SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

  Účastník zaškrtnutím políčka „ANO“ dobrovolně uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním údajů za účelem zpracování po dobu souhlasu.

   

                ANO

  Účastník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat pořadatele bez zbytečného odkladu o změně ve svých údajích.

  II.              SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  Účastník zaškrtnutím políčka „ANO“ dobrovolně uděluje pořadateli svůj souhlas, aby mu pořadatel po dobu souhlasu zasílal prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu účastníka obchodní sdělení.

   

               ANO

  III.           INFORMACE ÚČASTNÍKŮM POSKYTOVANÉ PODLE GDPR POŘADATELEM

  Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

  Správcem údajů je pořadatel.

  Kontaktní údaje pořadatele:

  Philips Česká republika s.r.o.

  Rohanské nábřeží 678/23

  Praha 8 – Karlín

  Česká republika

  IČ: 639 85 306

  tel.: 228 880 896

  email: privacy@philips.com

   

  Dotazy, žádosti a stížnosti účastníků ve vztahu ke zpracování údajů lze k pořadateli podat osobně, telefonicky, emailem i poštou s tím, že ty osobní a telefonické se přijímají pouze v pracovních dnech v době od 10:00 hod do 16:00 hod.

  Pořadatel nemá zástupce.

   

  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Sylvie van Es, funkce: Chief Data Privacy Officer DPO pro společnost Royal Philips N.V. a pořadatele, emailová adresa: privacy@philips.com, telefonní číslo (sekretariát DPO): +31 61 20 50 600, obecné telefonní číslo Royal Philips N.V.: +31 20 59 77 777, adresa: Royal Philips N.V., HBT 16, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nizozemské království.

   

  Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

  Účely zpracování, pro které jsou údaje určeny, jsou shodné s účelem zpracování.

  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů.

   

  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

  Úmysl pořadatele předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistenci rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny

  Pořadatel nemá úmysl předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

  Údaje jsou uchovávány, resp. uloženy po dobu souhlasu.

  Existence práva požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům týkajícím se daného subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

  Ve vztahu k údajům má účastník právo na:

   

  • Přístup k osobním údajům, tj. právo získat od pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se účastníka týkají, jsou či nejsou zpracovávány, jakož i právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a ke stanoveným informacím dle čl. 15 GDPR.

   

  • Opravu, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

   

  • Výmaz, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tj. pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) účastník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) účastník vznese námitky proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na pořadatele vztahuje.

   

  • Omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR, tj. pokud (i) účastník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a účastník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, (iii) pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a (iv) účastník vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad oprávněnými důvody účastníka.
   
  • Přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR.
  • Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR.

  Existence práva odvolat kdykoli souhlas

  Účastník má právo kdykoliv bezplatně odvolat, a to nezávisle na sobě:

   

  • Souhlas se zpracováním, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu účastníka uděleném před jeho odvoláním.
  • Souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

  Odvolání obou souhlasů může účastník učinit na kontaktních údajích pořadatele uvedených shora, přičemž svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může odvolat i v rámci platné adresy uvedené v samotném obchodním sdělení, které mu bude zasláno.

   

  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

  Pokud se účastník bude domnívat, že jeho práva podle GDPR byla porušena či zpracování údajů obecně porušuje GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejprve řešit situaci s námi prostřednictvím kontaktní osoby uvedené výše.

  Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto osobních údajů

   

  Poskytování údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a údaje nemá účastník povinnost poskytnout.

  Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů

  Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

   

  Ostatní

  Údaje budou pořadatelem zpracovávány automatizovaným způsobem (v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky), jakož i neautomatizovaným způsobem (v tištené podobě).

  Za podmínek stanovených v čl. 34 GDPR pořadatel oznámí účastníkovi případ porušení zabezpečení údajů bez zbytečného odkladu a poskytne veškeré stanovené informace. 

   

   

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE

   

  1. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 16-ti let s doručovací adresou v ČR.

   

  2. Účastník akce registrací výrobku na www.philips.cz/myphilips a odesláním žádosti o vrácení výrobku v rámci této marketingové akce přijímá pravidla akce a potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil.

   

  3. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci kdykoliv bez náhrady zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.

   

  4.  Pořadatel marketingové akce neodpovídá za škody nebo ztráty, vzniklé během účasti v propagační akci.

   

  5. Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.

   

  6. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.

   

  7. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici na www.philips.cz.

   

  8. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

   

  V Praze dne  4. 9. 2019

  Philips Česká republika s.r.o.

   

  SEZNAM PRODEJCŮ, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCE "60 DNÍ TESTOVÁNÍ SE ZÁRUKOU VRÁCENÍ PENĚZ NA PHILIPS LatteGO AUTOMATICKÉ KÁVOVARY"

   

  • Philips eshop: www.philips.cz/obchod
  • Alza.cz a.s. – www.alza.cz 
  • www.datart.cz; HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
  • www.euronics.cz; HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
  • www.kasa.cz; HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.
  • Internet Mall, a.s. - www.mall.cz
  • Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz 
  • OKAY s.r.o. -www.okay.cz
  • FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz
  • Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz