1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  • Doprava zdarma na vše

  • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

  • Nákup přímo od Philips

  • Vrácení zboží do 30 dní

  Pravidla

  Pravidla soutěže „Vyhrajte Philips produkt“


   

  1.      Pořadatel a organizátor soutěže

   

  1.1.   Pořadatelem a organizátorem soutěže pořádané pod názvem pořádané pod názvem „Vyhrajte Philips produkt“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen jako „Pořadatel“, nebo „Philips“).

   

  2.      Doba konání Soutěže

   

  2.1. Soutěž probíhá od 30. 9. 2019 00:00:01 hodin do 13. 10. 2019 23:59:59 hodin. Soutěžní úkol bude zveřejněn po dobu konání Soutěže na webové stránce Philips https://www.philips.cz/c-e/products/recenze.
   

  3.      Účastníci Soutěže

   

  3.1. Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15-ti let (dále jen „Soutěžící“) a má doručovací adresu na území České republiky. Soutěžící mladší 18-ti let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Philips a jejích obchodních partnerů a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

  3.2. Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní stanovená kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“). Každý Soutěžící může v Soutěži vyhrát pouze jednou.
   

  4.      Pravidla Soutěže

   

  4.1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že splní soutěžní úkol. Soutěžní úkol zní: „Napište recenzi na Philips produkt na stránkách https://www.philips.cz/c-e/products/recenze-holicich-strojku a recenzi odešlete.“ (dále jen „Soutěžní příspěvek“).

  4.2.  Pět (5) Výherců bude vybráno dle následujícího mechanismu: Philips produkt získá 50., 100., 150., 200. a 250. Soutěžní příspěvek, kdy o pořadí Soutěžního příspěvku rozhoduje čas jeho vložení, tedy čas odeslání recenze. 

   

  Pokud nebude vložen dostatečný počet Soutěžních příspěvků, tedy nebude-li vloženo tolik Soutěžních příspěvků, aby bylo možné udělit veškeré výhry do Soutěže vložené, nebudou výhry uděleny.

  4.3. Soutěžící se může zúčastnit Soutěže s více Soutěžními příspěvky, vyhrát ale může jen jednou.

  4.4. Soutěžící́ odpovídá za to, že Soutěžní příspěvek neporušuje Podmínky pro spotřebitelská hodnocení a recenze uvedené na https://philips.ugc.bazaarvoice.com/content/7543b-cs_cz/termsandconditions.htm, pokyny uvedené na http://www.brand-reviews.philips.cz/content/7543irb-cs_cz/guidelines.htm, platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepropaguje zakázané politické hnutí, ideologie nebo pornografii a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy Pořadatele. Pokud se Pořadatel důvodně domnívá, že Soutěžící porušuje tato pravidla, je oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyřadit. Pořadatel je dále oprávněn Soutěžícího ze Soutěže vyřadit pokud v souladu s pokyny k recenzím uvedenými na webové stránce http://www.brand-reviews.philips.cz/content/7543irb-cs_cz/guidelines.htm Soutěžní příspěvek Soutěžícího nezveřejní.
   

  5.      Výhry, podmínky získání výher
   

  5.1. Do Soutěže je vloženo celkem 5 výher, a to následujícím způsobem. Soutěžní příspěvek s pořadovým číslem 50 obdrží Ruční napařovač GC362/80. Soutěžní příspěvek s pořadovým číslem 100 obdrží Lumea IPL SC1997/00. Soutěžní příspěvek s pořadovým číslem 150 obdrží Vysoušeč vlasů HP8283/00. Soutěžní příspěvek s pořadovým číslem 200 obdrží OneBlade Pro QP6510/60. Soutěžní příspěvek s pořadovým číslem 250 obdrží Holicí strojek S7970/26. Výherci se stane 5 Soutěžících, které Pořadatel vybere v souladu s čl. 4.2. po skončení Soutěže v přiměřeném čase, který bude Pořadatel potřebovat pro určení vítězných Soutěžních příspěvků.

  5.2. Pořadatel Výherce vyzve emailovou zprávou, aby pro účely zaslání výhry poskytl Pořadateli své kontaktní údaje, a to po skončení Soutěže v přiměřeném čase, který bude Pořadatel potřebovat pro vybrání vítězných Soutěžních příspěvků, nejpozději však do 7 dnů od ukončení Soutěže.

  5.3. Aby mohl Výherce získat výhru, musí Pořadateli sdělit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresu –  ulice, č. p., obec, PSČ) a dále též datum narození pro účely ověření splnění podmínek účasti v Soutěži.

  5.4. Pokud Pořadateli Výherce  údaje dle odstavce výše nesdělí do 7 dnů od doručení výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

  5.5. Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a výherní Soutěžní příspěvek Výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách, s čímž Výherce souhlasí.
   

  6.      Zásady o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů

   

  6.1.   Účastí v Soutěži Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: pohlaví, emailová adresa a věk, a v případě Výherce dále datum narození, jméno, příjmení a doručovací adresa (ulice, č.p., obec, PSČ) (dále též jen „osobní údaje“) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a s ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů a Zásadami o ochraně osobních údajů dostupnými na https://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html , Pořadatelem jako správcem. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem vyhodnocení Soutěže a předání výhry po dobu nezbytnou pro tyto účely, tedy po dobu pořádání Soutěže, jejího vyhodnocení a případného předávání výhry. Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Soutěžící potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích.

   

  Ve vztahu k osobním údajům má Soutěžící právo:

  -        na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -        na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -        na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -        na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -        na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -        vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -        svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,

  -        podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, písemně prostřednictvím emailové adresy: privacy@philips.com či telefonicky na tel. čísle 233 099 111.

   

  7.      Závěrečná ustanovení

   

  7.1. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

  7.2. Soutěžní příspěvky osob nesplňujících podmínky Soutěže nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do Soutěže zařazeny.

  7.3. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách soutěže, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla Soutěže.

  7.4. Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích.

  Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.  

  7.5. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

  7.6. Případné dotazy k Soutěži Vám rádi zodpovíme na lince zákaznické podpory Philips na telefonním čísle 228 880 896 v době od pondělí do pátku od 8 do 19 hodin nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/PhilipsCzechRepublic/.

   

  Tato pravidla jsou platná a účinná od 30. 9. 2019.

  V Praze, dne 17. 09. 2019

  Philips Česká republika s.r.o.