Podmínky použití

Podmínky použití

Podmínky užívání

 

 1. Souhlas s Podmínkami užívání
 2. Změna Podmínek užívání
 3. Politika zachování důvěrnosti informací
 4. Vzdání se odpovědnosti
 5. Registrace
 6. Přispěvatel
 7. Omezení odpovědnosti
 8. Obsah/software třetích stran
 9. Autorská práva a ochranné známky
 10. Vlastnická práva k Webovým stránkám
 11. Nároky plynoucí z porušení autorských práv v USA
 12. Odškodnění a zproštění odpovědnosti
 13. Ukončení provozu stránek
 14. Výrobky společnosti Philips
 15. Prohlášení o Bezpečném přístavu ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act)
 16. Řešení sporů
 17. Oddělitelnost
 18. Nemožnost vzdání se práv
 19. Názvy článků

Podmínky užívání

 

Tyto Webové stránky ("Webové stránky") vám nabízí společnost Philips Česká republika s.r.o., Rohanské nábřeží 678/23, Praha 8, 186 00, Česká republika ("Philips").

 

Následující Podmínky užívání upravují váš přístup na tyto Webové stránky a jejich využívání. Na konkrétní obsah, data, materiály či informace obsažené na těchto Webových stránkách či získané jejich prostřednictvím („Obsah“), jakož i na specifický obsah, data, materiály či informace, které budete přenášet na jiný počítač, poskytnete a/nebo zveřejníte na Webových stránkách („Uživatelský Obsah“) či na transakce uzavírané prostřednictvím těchto Webových stránek se mohou vztahovat specifické podmínky. Takové specifické podmínky mohou doplňovat tyto Podmínky užívání nebo mohou tyto Podmínky užívání nahrazovat, avšak pouze v rozsahu výslovně uvedeném.

1. Souhlas s Podmínkami užívání

 

Vstupem na tyto Webové stránky či jejich užíváním souhlasíte s tím, že jste právně vázáni Podmínkami užívání, všemi podmínkami v tomto dokumentu obsaženými či zmíněnými či jakýmikoli dalšími podmínkami uvedenými na těchto Webových stránkách. V případěNEsouhlasu se všemi těmito podmínkami tyto Webové stránky NEpoužívejte.

2. Změna Podmínek užívání

 

Tyto Podmínky užívání může společnost Philips kdykoli pozměňovat. Takto pozměněné Podmínky užívání nabývají platnosti jejich zveřejněním. Pokud budete i nadále po takovém zveřejnění tyto Webové stránky navštěvovat a používat je, bude se mít za to, že se změnami souhlasíte. Doporučujeme, abyste průběžně sledovali platnost všech podmínek. Na jiné webové stránky společnosti Philips se mohou vázat vlastní specifické podmínky.

 

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto Webové stránky či jejich Obsah přestat provozovat, nebo upravovat či aktualizovat. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění a výhradně dle vlastního uvážení s okamžitou platností omezit, zamítnout či zakázat jakékoli osobě přístup na Webové stránky nebo jejich část.

3. Politika zachování důvěrnosti informací

 

Osobní údaje poskytované či získané prostřednictvím těchto Webových stránek či v souvislosti s nimi budou využívány pouze v souladu s Politikou zachování důvěrnosti informací společnosti Philips a na tyto Podmínky užívání se vztahuje Politika zachování důvěrnosti informací v podobě, v jaké je uvedena na těchto Webových stránkách.

4. Vzdání se odpovědnosti

 

VEŠKERÉ INFORMACE (VČETNĚ MIMO JINÉ TEXTU, OBRÁZKŮ, GRAFIKY, ODKAZŮ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ) UVEDENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. SPOLEČNOST PHILIPS A JEJÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, DRŽITELÉ LICENCE ZNAČKY A DODAVATELÉ TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ, V ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU, JAKÉKOLI PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU (AŤ PROVEDENÉ VÝSLOVNĚ ČI NEVÝSLOVNĚ), NAPŘÍKLAD ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI K DANÉMU UŽÍTÍ, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO, V SOUVISLOTI S PROVOZEM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE OBSAH ČI UŽIVATELSKÉHO OBSAHU. Společnost Philips, ani její dceřinné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licence, držitelé licence značky či dodavatelé neposkytují záruky ani prohlášení, že (i) tyto Webové stránky splní vaše požadavky (ii) tyto Webové stránky budou provozovány nepřetržitě, budou aktuální, zabezpečené a prosté chyb, ani (iii) že výsledky, které je možné získat na základě užívání těchto Webových stránek (včetně informací a materiálů na těchto Webových stránkách uvedených) budou správné, úplné, přesné, spolehlivé či jinak splní vaše požadavky.

 

Tyto Webové stránky jsou všeobecně přístupné. V případě uvedení Uživatelského obsahu na tyto Webové stránky nelze předpokládat zachování důvěrnosti informací. Důvěrné informace zde neuvádějte.


Společnost Philips ani její dceřinné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licence, držitelé licence značky ani dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za přerušení provozu či výpadek internetu, sítě nebo hostingových služeb a nezaručují, že tyto Webové stránky či služby, kterými zajišťují dostupnost těchto Webových stránek nebo elektronická komunikace odeslaná společností Philips neobsahují viry či jiné škodlivé prvky.

 

Stahování či jiné získávání jakýchkoli materiálů na základě užívání těchto Webových stránek je zcela na vašem uvážení a riziku. Vy budete výhradně zodpovědní za veškerá poškození svého počítačového systému či ztrátu dat v důsledku stažení jakýchkoli materiálů.

5. Registrace

 

Při vstupu do některých částí Webových stránek a při využívání některých funkcí či prvků těchto Webových stránek můžete být požádáni o registraci jako přispěvatel. Tato registrace je zdarma.

Při registraci si musíte zvolit jedinečné uživatelské jméno nebo "přezdívku" a heslo a musíte uvést jedinečnou, platnou, aktuální a ověřitelnou emailovou adresu. Není povoleno používat duplicitní uživatelská jména a emailové adresy. Pokud tedy vámi zadané jméno či adresu již někdo užívá, budete vyzváni, abyste si zvolili jiné. Vaše registrační údaje potvrdíme emailem. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebudou tyto informace dodány, může vám být zamítnut či ukončen přístup k oblastem, funkcím či prvkům, na které se registrace vztahuje, nebo zamítnuto či ukončeno jejich užívání. Pro zachování přesnosti a aktuálnosti registračních údajů musíte neprodleně provést aktualizaci registrace. Za zachování důvěrnosti svého hesla nesete výhradně odpovědnost vy. Vyhrazujeme si právo změnit vaše uživatelské jméno nebo vymazat obsah, který jste zveřejnili na Webových stránkách, nebo zamítnout či zrušit vaši registraci, pokud si zvolíte uživatelské jméno, které je výhradně dle našeho vlastního uvážení obscénní, neslušné, hanlivé či jinak nevhodné. Vy dále nesete výhradní odpovědnost za omezení přístupu ke svému počítači (svým počítačům). Souhlasíte s tím, že ponesete odpovědnost za všechny aktivity realizované u vašeho účtu, uživatelského jména a/nebo hesla v důsledku vašeho jednání, nečinnosti či nedbalosti. Souhlasíte s tím, že pokud se dozvíte o jakémkoli podezřelém či neoprávněném chování v souvislosti s vaším účtem, uživatelským jménem a/nebo heslem, budete nás neprodleně elektronickou poštou kontaktovat www.philips.cz/siteowner/index.page Na základě vlastního uvážení můžeme zrušit registraci jakékoli konkrétní emailové služby či ISP.

6. Přispěvatel

 

V případě uvedení jakéhokoli Uživatelského obsahu na těchto Webových stránkách souhlasíte s tím, že příslušný materiál bude vhodný, konstruktivní a relevantní a nebude obsahovat žádný příspěvek, který by byl nezákonný či jinak nezpůsobilý ke zveřejnění, včetně mimo jiné příspěvků, které (1) by mohly být hanlivé či škodlivé pro jinou osobu či subjekt, (2) by mohly způsobit újmu jiné osobě nebo újmu na majetku či jinak hanobit či obtěžovat jakoukoli osobu či organizaci, (3) by mohly porušovat zákonná práva osob (včetně práva na soukromí či propagaci), (4) jsou pornografické, obscénní, neuctivé, vulgární, neslušné či výhružné, (5) jsou kulturně, etnicky či jinak nepřijatelné, nebo (6) podněcují či nabádají k nezákonné činnosti.

 

Před uvedením jakéhokoli materiálu musíte vynaložit přiměřené úsilí na kontrolu a odstranění virů či jiných prvků, které mohou infikovat či narušit stránky. Dále pak nebudete prostřednictvím Webových stránek rozesílat řetězové dopisy, pyramidová schémata, průzkumy či nabídky. Nebudete falšovat záhlaví či pozměňovat identifikátory či jiné údaje, abyste zakryli původ některého Obsahu a/nebo Uživatelského obsahu přenášeného prostřednictvím našich Webových stránek, ani nebudete nepoctivě pozměňovat svou přítomnost na Webových stránkách. Do našich stránek, serverů ani sítí nebudete nijak zasahovat ani je narušovat, ani nepodniknete žádné kroky, které nepřiměřeně či neúměrně zatíží naši infrastrukturu.

 

Potvrzujete, prohlašujete a zaručujete, že Uživatelský obsah uvedený na těchto Webových stránkách nebude porušovat žádná vlastnická práva jiné strany, jako například autorská práva, ochranné známky či patenty, ani povinnost zachovávat důvěrnost informací.

 

Jste si vědomi a souhlasíte s tím, že jakékoli vaše nápady, podání či názory či jakýkoli Uživatelský obsah, který na Webových stránkách zveřejníte a který není chráněn právy k duševnímu vlastnictví, může jakýkoli další přispěvatel využít, aniž byste měli nárok na náhradu či uplatnění jakýchkoli práv.

 

Společnosti Philips, jejím dceřinným společnostem, přidruženým společnostem, držitelům licence značky a ostatním partnerům po celém světě tímto udělujete právo Uživatelský obsah, který umístíte na tyto Webové stránky nebo jakékoli jiné webové stránky společnosti Philips nebo v jiných marketingových materiálech nebo materiálech týkajících se public relations společnosti Philips či v jakýchkoli jiných médiích užívat, reprodukovat, připravovat práce od něho odvozené, distribuovat ho, veřejně předvádět, vystavovat, šířit a zveřejňovat, přičemž takové právo je nezrušitelné, nepodléhá licenčním poplatkům, je nevýhradní, s možností poskytovat sublicence a je převoditelné.

 

Za svůj Uživatelský obsah a důsledky jeho umístění, uvedení a/nebo zveřejnění nesete odpovědnost výhradně vy. Společnost Philips může, avšak nemusí, před a/nebo po jeho uvedení Uživatelský obsah kontrolovat a sledovat. Berete však na vědomí, že není možné, abychom veškerý Uživatelský obsah sledovali a kontrolovali. Společnost Philips, její dceřinné společnosti, přidružené společnosti, partneři, poskytovatelé licence, držitelé licence značky a dodavatelé neponesou a ani nemohou nést odpovědnost za přesnost, úplnost, kvalitu či platnost Uživatelského obsahu, který na Webových stránkách zveřejní třetí strany.

 

Společnost Philips nevydává schválení k žádnému Uživatelskému obsahu ani názoru, doporučení ani radám na těchto Webových stránkách uvedeným, a v souvislosti s Uživatelským obsahem výhradně odmítá jakoukoli odpovědnost.

 

Společnost Philips má výhradní právo a možnost z jakéhokoli důvodu a kdykoli bez předchozího upozornění či souhlasu a zcela na základě vlastního uvážení upravovat a/nebo odstraňovat sdělení či jiný Uživatelský obsah, který je nepřijatelný, nevhodný či jinak porušuje tyto Podmínky užívání. Uživatel, který je přesvědčen, že uvedený Uživatelský obsah je nepřijatelný či nevhodný, může neprodleně elektronickou formou informovat společnost Philips na této elektronické adrese www.philips.cz/siteowner/index.page Po obdržení takového upozornění vynaložíme přiměřené úsilí na to, abychom v odpovídající časové lhůtě realizovali kroky dle našeho názoru nezbytné. Jelikož se jedná o proces manuální, vezměte na vědomí, že nemusíme být schopni Uživatelský obsah okamžitě odstranit či upravit.

7. Omezení odpovědnosti

 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST PHILIPS ANI JEJÍ DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, DRŽITELÉ LICENCE ZNAČKY ANI DODAVATELÉ NEPONESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ ČI JINÉ ŠKODY, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, OBSAH ČI UŽIVATELSKÝ OBSAH, NEBO V DŮSLEDKU UŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, OBSAHU ČI UŽIVATELSKÉHO OBSAHU NEBO V SOUVISLOSTI S VÝŠE ZMÍNĚNÝM, I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST PHILIPS BYLA O MOŽNOSTECH VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA, POKUD TAKOVÉ ŠKODY NEVZNIKNOU PŘÍMO A VÝHRADNĚ V DŮSLEDKU SVÉVOLNÉHO JEDNÁNÍ ČI HRUBÉ NEDBALOSTI NA STRANĚ SPOLEČNOSTI PHILIPS.

 

Pokud žijete v zemi či státu, který neumožňuje žádné z výše zmíněných vyloučení či omezení odpovědnosti, ani vzdání se záruk uvedených v článku 4 tohoto dokumentu, pak se takové vyloučení ani omezení na vás vztahovat nebudou. Budou se však na Vás vztahovt v takovém rozsahu, v jakém jsou tyto vyloučení či omezení povoleny. V takovém případě se na Vás budou vztahovat tyto vyloučení a omezení v maximálním rozsahu povoleném příslušným právním řádem, jež se na Vás vztahuje.

8. Obsah / software třetích stran

 

V žádném případě nenese společnost Philips odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek ve vlastnictví třetí strany, které mohou být propojeny s našimi Webovými stránkami pomocí hypertextového odkazu, bez ohledu na to, zda je takový hypertextový odkaz uvedený na Webových stránkách nebo zda ho poskytne třetí strana v souladu s Podmínkami užívání. Jakýkoli odkaz na jiné stránky uvedený na našich Webových stránkách neznamená schválení takových stránek, a k přesnosti, příhodnosti či vhodnosti obsahu stránky, na který tyto Webové stránky mohou odkazovat, nevyjadřujeme svůj názor a neneseme za ně žádnou záruku ani odpovědnost.

 

Na jakýkoli software, který bude možné z těchto Webových stránek nebo jejich prostřednictvím stáhnout, se vztahuje licence v souladu s podmínkami platné licenční smlouvy. Není-li v platné licenční dohodě uvedeno jinak, mohou software využívat pouze koncoví uživatelé, a jakékoli další pořizování kopií, reprodukování či redistribuce softwaru je výslovně zakázána. PŘÍPADNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TAKOVÉHO SOFTWARU LZE UPLATNIT POUZE V SOULADU S TÍM, JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V PLATNÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ. V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM SPOLEČNOST PHILIPS TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI DALŠÍ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI ČI ZPŮSOBILOSTI K JAKÉMUKOLI KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV.

9. Autorská práva a ochranné známky

 

Autorská práva a všechna další vlastnická práva k Obsahu, který poskytuje společnost Philips, její přidružené společnosti, dceřinné společnosti a/nebo ostatní partneři, držitelé licence značky, software k provozování a zveřejnění Webových stránek, kompilace dat na Webových stránkách a pořadí, sled a uspořádání těchto Webových stránek patří společnosti Koninklijke Philips N.V. a/nebo držitelům licence značky, jejím partnerům či poskytovatelům licence. Veškerá práva k Obsahu, která nejsou výhradně udělena v tomto dokumentu, jsou vyhrazena.

 

PHILIPS je registrovanou ochrannou známkou společnosti Koninklijke Philips N.V.

 

PHILIPS a všechny další registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejích přidružených společností představují významná aktiva společnosti. Je důležité tyto ochranné známky řádně užívat a při jakýchkoli zmínkách o produktech a službách společnosti Philips se musíte řídit pokyny naší firmy. Více informací naleznete na www.ip.phillips.com.

 

Užívání a registrace názvu PHILIPS je výhradně vyhrazeno naší společnosti. Nesmíte registrovat ani používat název společnosti, zákonný název, obchodní název, název domény ani jiný název, označení či popis, které obsahuje název Philips nebo jakýkoli podobný název, nebo jakýkoli název, který se skládá z části názvu Philips, nebo který obsahuje jinou registrovanou ochrannou známku, kterou vlastní společnost Koninklijke Philips N.V.

10. Vlastnická práva k Webovým stránkám

 

Tyto Webové stránky jsou svojí povahou veřejné a jakékoli informace na nich uvedené nejsou považovány za důvěrné. Berete tímto na vědomí, že jakékoli uvedení vynálezů, které bude součástí vámi uvedeného Uživatelského obsahu, představuje "zveřejnění" tohoto vynálezu dle platných patentových zákonů.

 

Berete na vědomí, že jakýkoli Uživatelský obsah uvedený a/nebo projednávaný na těchto Webových stránkách může být předmětem patentů, autorských práv, ochranných známek a dalších práv k duševnímu vlastnictví společnosti Philips, jejích dceřinných společností, přidružených společností, držitelům licence značky, ostatním partnerů či třetích stran. Pokud uvažujete o využití jakýchkoli nápadů, návrhů, podnětů či řešení, anebo jiného Uživatelského obsahu uvedeného na těchto Webových stránkách, musíte před zahájením takové aktivity podniknout příslušné kroky k získání případného oprávnění k využívání práv k duševnímu vlastnictví.

11. Nároky plynoucí z porušení autorských práv v USA

 

Pokud víte nebo máte podezření, že některý z materiálů na těchto Webových stránkách uvedený (včetně například materiálů uvedených na Fóru) byl použit nebo z něho byla pořízena kopie způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašlete laskavě příslušnou informaci níže uvedenému zodpovědnému pracovníkovi společnosti Philips. Podle amerického autorského zákona DMCA (U.S. Digital Millennium Copyright Act), 17 federální sbírky zákonů (U.S.C.) § 512 (c)(3) musí vaše oznámení obsahovat následující informace:

 

 • fyzický nebo elektronický podpis vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, k jehož porušení mělo dojít;
 • označení práce, na kterou se vztahují autorská práva, k jejichž porušení mělo dojít nebo, pokud se oznámení týká více prací na jedné internetové stránce, na které se vztahují autorská práva, pak reprezentativní seznam těchto prací na takové stránce;
 • označení materiálu, v jehož důsledku mělo dojít k porušení nebo který měl být předmětem porušení a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a přiměřené informace dostačující k tomu, abychom mohli materiál lokalizovat;
 • odpovídající informace dostačující k tomu, abychom vás mohli kontaktovat, například adresu, telefonní číslo a v případě dostupnosti i elektronickou adresu, na které vás budeme moci kontaktovat;
 • vaše prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že k užívání daného materiálu předmětným způsobem neposkytl oprávněný vlastník autorských práv či jeho zástupce souhlas, nebo je v rozporu se zákonem;
 • prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné, a že pod hrozbou trestu za křivé svědectví prohlašujete, že jste vlastníkem autorských práv či osobou oprávněnou jednat jménem vlastníka výhradního práva, k jehož porušení mělo dojít.

 

Osoby příslušné k obdržení stížností týkajících se porušování autorských práv jsou uvedeny níže:

 

Poštou: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands

 

Faxem: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230

 

Výše uvedené informace jsou poskytovány výhradně za účelem informování společnosti Philips o skutečnosti, že mohlo dojít k neoprávněnému užití materiálů, na který se vztahují autorská práva. Všechny ostatní dotazy, jako například otázky týkající se produktů, žádosti či obavy týkající se nesprávného zveřejňování a/nebo obsahu, nebudou tímto způsobem vyřizovány.

12. Odškodnění a zproštění odpovědnosti

 

Souhlasíte s tím, že odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Philips, její dceřinné společnosti, přidružené společnosti, držitelé licence značky, ostatní partnery a dodavatele a všechny jejich příslušné vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, akcionáře, právní zástupce, zprostředkovatele, nástupce a zmocněnce v případě jakýchkoli škod, závazků, nákladů a výdajů (včetně přiměřených poplatků právních zástupců, odborníků a soudních výloh), které vzniknou v důsledku zveřejnění, obsahu, přenosu sdělení, dat, materiálů či jiného Uživatelského obsahu, který uvedete na Webových stránkách, či v důsledku jakéhokoli porušení těchto Podmínek užívání z vaší strany. V případě jakékoli žaloby či právního sporu, ke kterému dojde v důsledku vámi zveřejněného sdělení či jiného Uživatelského obsahu si společnost Philips vyhrazuje právo uvést vaši totožnost a veškeré další informace, které bude o vaší osobě mít k dispozici.


Pokud budete s jedním nebo více uživateli ve sporu, zbavujete společnost Philips, její dceřinné společnosti, přidružené společnosti, partnery a dodavatele, a všechny jejich příslušné vedoucí pracovníky, členy představenstva, zaměstnance, akcionáře, právní zástupce, zprostředkovatele, nástupce a zmocněnce, odpovědnosti za nároky, požadavky a škody (skutečné či následné) jakéhokoli druhu či povahy, známé či neznámé, které vznikly v důsledku takových sporů či v jejich souvislosti.

13. Ukončení provozu stránek

 

Máme výhradní právo kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění či udělení souhlasu ukončit provoz Webových stránek nebo jakékoli jejich části. Neponeseme žádnou odpovědnost ani záruky za to, nebude-li Obsah a/nebo Uživatelský obsah uvedený na těchto Webových stránkách uložen či vymazán.

14. Výrobky společnosti Philips

 

Webové stránky mohou obsahovat zmínky o konkrétních produktech a službách společnosti Philips, které nemusejí být v některé konkrétní zemi (snadno) dostupné. Jakákoli taková zmínka neznamená, ani nezaručuje, že takové produkty či služby budou kdykoli v kterékoli zemi k dispozici. Podrobnější informace vám poskytne obchodní zástupce společnosti Philips v dané zemi.

15. Prohlášení o Bezpečném přístavu ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act)

 

Informace uvedené na těchto Webových stránkách mohou obsahovat výhledová sdělení týkající se finanční situace, hospodářských výsledků a podnikatelské činnosti společnosti Philips a konkrétních plánů a cílů společnosti Philips v souvislosti s těmito záležitostmi. Upozorňujeme čtenáře, že žádné výhledové sdělení nepředstavuje záruku budoucího plnění a že skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků ve výhledových sděleních uvedených. Příklady výhledových sdělení obsahují naše prohlášení týkající se naší strategie, odhadů nárůstů tržeb, plánovaných výdělků před úroky a daněmi (EBIT) a úspor nákladů, rozvoje naší základní podnikatelské činnosti do budoucna i výhod budoucích akvizic, jakož i naše kapitálové pozice. Svoji podstatou obsahují výhledová sdělení rizika a nejasnosti, neboť se vztahují k událostem a situacím v budoucnosti, a může nastat řada faktorů, díky nimž se skutečné výsledky a skutečný vývoj může značně lišit od výsledků a vývoje explicitně či implicitně uvedených ve výhledových sděleních. Na výhledová sdělení má vliv například situace v dané zemi i globální ekonomické a obchodní podmínky, úspěšná realizace naší strategie i naše schopnost identifikovat a úspěšně realizovat akvizice a učinit je součástí naší podnikatelské činnosti, preference spotřebitelů s ohledem na stávající a nové produkty, naše schopnost vyvíjet a prodávat nové produkty, naše schopnost realizovat výhody této strategie, jakož i politiky a jednání vládních a regulačních úřadů, změny legislativy a vliv konkurence - celá řada faktorů, které nemůžeme ovlivnit. V důsledku toho se mohou naše skutečné výsledky v budoucnu výrazně lišit od plánů, cílů a předpokladů uvedených v těchto výhledových sděleních. Další rizika a faktory jsou uvedeny v dokumentech, které jsme podali či předložili Komisi pro burzu a cenné papíry (U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”) včetně naší poslední Výroční zprávy na Formuláři 20-F, která je k dispozici na webových stránkách Komise SEC www.sec.gov. Veškerá výhledová sdělení, která jsme připravovali nebo která byla vypracována naším jménem, se váží pouze k datu vyhotovení. Nezavazujeme se provádět aktualizaci výhledových sdělení v tom smyslu, že budou obsahovat změněné předpoklady vztahující se k těmto sdělením, ani změny událostí, podmínek či okolností, ze kterých taková výhledová sdělení vycházejí. Čtenář by však měl brát v úvahu všechny další informace, které jsme v dokumentech podaných u Komise pro burzu a cenné papíry zveřejnili nebo zveřejníme.

16. Řešení sporů

 

Tyto Podmínky užívání se řídí zákony České republiky a v souladu s nimi budou vykládány. V případě jakýchkoli sporů, nároků či důvodů žaloby, které vzniknou v důsledku těchto Podmínek užívání či vašeho užívání těchto Webových stránek nebo v souvislosti s nimi, včetně jakýchkoli sporů, které se týkají existence či platnosti těchto Podmínek užívání, souhlasíte s nevýlučnou soudní pravomocí soudů v Praze, České republice za předpokladu, že budete spory, nároky či důvody žaloby výlučně předkládat soudům v Praze, České republice.

17. Oddělitelnost

 

Pokud se jakékoli ustanovení těchto Podmínek užívání stane neplatným či nevymahatelným, pak takové neplatné či nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno platným, vymahatelným ustanovením, které bude v maximální možné míře odpovídat záměru původního ustanovení, přičemž vymahatelnost ostatních ustanovení zůstane zachována.

18. Nemožnost vzdání se práv

 

Nevymáhání jakékoli části těchto Podmínek užívání ze strany společnosti Philips nepředstavuje vzdání se jakýchkoli jejích práv dle těchto Podmínek užívání, ať se týká minulých či budoucích jednání jakékoli osoby. Přijetí jakýchkoli finančních prostředků společností Philips, ani spoléhání se jakékoli osoby na jednání společnosti Philips nebude považováno za vzdání se jakékoli části těchto Podmínek užívání. Právní účinek může mít pouze konkrétní vzdání se práv v písemné podobě podepsané oprávněným zástupcem společnosti Philips.

19. Názvy článků

 

Názvy článků těchto Podmínek užívání jsou uváděny pouze pro lepší přehlednost a nepředstavují součást tohoto dokumentu, ani nemají žádný dopad na význam či výklad těchto Podmínek užívání.

Děkujeme za to, že naše Webové stránky navštěvujete.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.