• Doprava zdarma na vše

 • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

 • Nákup přímo od Philips

 • Vrácení zboží do 30 dní

1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  PRAVIDLA A PODMÍNKY PRODEJNÍ AKCE „Dárek k vybraným dětským chůvičkám Philips AVENT“


  Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Dárek k vybraným dětským chůvičkám Philips AVENT (dále jen „prodejní akce“).

   

  1. POŘADATEL PRODEJNÍ AKCE:

  Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen „pořadatel“ či „Philips Česká republika s.r.o.“).

   

  2. SPOLUPRACUJÍCÍ AGENTURA:

  Prodejní akce bude realizována ve spolupráci s agenturou AVEDA PTI, s.r.o., se sídlem K Hájům 1309/34, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 256 75 028, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 60202 (dále jen „agentura“).

   

  3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRODEJNÍ AKCE:

  Prodejní akce probíhá v termínu od 15. 03. 2018 0.00 hod do 30. 06. 2018 23:59 hod (dále jen „čas konání prodejní akce“) na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) společnosti Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz Seznam prodejců) (dále též jako „vybraní prodejci“).

   

  4. ÚČASTNÍK PRODEJNÍ AKCE:   

  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v prodejní akci upravené v těchto pravidlech prodejní akce (dále jen „účastník“).

   

  5. PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO PRODEJNÍ AKCE A DÁREK:

  Zákazník, který v čase konání prodejní akce zakoupí u vybraných prodejců některou z následujících dětských chůviček Philips AVENT: SCD860/52, SCD630/52, SCD620/52, SCD580/00, SCD570/00, SCD560/00, SCD506/52 (dále jen jako „výrobek“) a splní všechny podmínky účasti na prodejní akci uvedené v těchto pravidlech, dostane jako dárek Dětský termofor Hugo Frosch Eco Junior Comfort v hodnotě 390,- Kč. 

  Dárek zákazníkovi poskytne pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli a/nebo agentuře poskytnout potřebnou součinnost.
   

  6. PODMÍNKY ÚČASTI V PRODEJNÍ AKCI:

  1. Zakoupení výrobku v čase konání prodejní akce u vybraných smluvních partnerů (prodejců) společnosti Philips Česká republika s.r.o. na území České republiky. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku.

  2. Kompletní  a  řádné vyplnění  údajů  v online registračním  formuláři  na  webových stránkách www.philips.cz/promo-detskechuvicky a jeho odeslání, a to do 21 dnů od zakoupení výrobku dle bodu 1. výše. Registrační formulář musí obsahovat vyplněné následující údaje: jméno, příjmení, telefon, adresa, email, kód výrobku, prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, číslo pokladního dokladu (účtenky) nebo číslo faktury. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotografii pokladního dokladu nebo faktury. Není-li dále uvedeno jinak, v případě nesprávně nebo neúplně vyplněného registračního formuláře právo účastníka na účast v prodejní akci zaniká.

  Při splnění shora uvedených podmínek bude účastníkovi zaslán dárek Dětský termofor Hugo Frosch Eco Junior Comfort prostřednictvím spolupracující agentury na doručovací adresu účastníka uvedenou v elektronické registraci na www.philips.cz/promo-detskechuvicky, a to do  30 dnů od vytvoření řádné registrace. Uplatnit nárok na dárek v rámci této prodejní akce lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou. V případě chybných nebo neúplných registrací může být účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a není povinna kontrolovat správnost a/nebo úplnost údajů uvedených účastníkem v registračním formuláři. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či technické problémy s odesláním registrace na internetu.

   

  Nárok na dárek nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od kupní smlouvy na výrobek dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Registrace, které nebudou odeslány do 21 dní od nákupu, nemusí být uznány. Poslední možný termín pro zaslání registrace je 21. 7. 2018 23:59 hod, a to v případě, že jste výrobek zakoupil(a) v poslední den trvání prodejní akce. Po tomto datu, tj. po 21. 7. 2018, již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce dále nebudou zejména zařazeni zákazníci s registrací neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky či faktury - dokladu o koupi za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na dárek. Účastník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

  Dárek, na který vznikl účastníkům této prodejní akce nárok, bude poskytnut nejpozději do 20. 08. 2018. Jakékoli dotazy a reklamace vznesené v souvislosti s neposkytnutím dárku lze podávat nejpozději do 31. 08. 2018, po tomto datu bude akce definitivně ukončena.

   

  7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

  Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři v rámci této prodejní akce, tedy v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ) a emailová adresa (dále jen „osobní údaje”) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů”), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů pořadatelem, jakožto správcem a s jejich následným zpracováním spolupracující agenturou (zpracovatelem) pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a jejího vyhodnocení a vytvoření, vedení a využívání databáze zákazníků pořadatele pro zasílání obchodních sdělení, a to po dobu 5 let od ukončení akce, po kterou budou osobní údaje uloženy (dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám, vyjma zpracovatele a případů, kdy bude správce povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Účastník  má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se účastníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě pochybností o dodržování práv správcem či zpracovatelem může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil závadný stav. Pokud se účastník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

   

  Správce informuje účastníka o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu účastníka se správcem:

  -        správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce: Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, prostřednictvím emailové adresy: privacy@philips.com či telefonicky na tel. č. 233 099 111.

   

  Zároveň svou účastí v prodejní akci účastník uděluje ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele nebo osobně na adrese sídla pořadatele.

   

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.philips.cz/promo- detskechuvicky. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci.

   

  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu philips@aveda-pti.cz.

   

  Seznam prodejců:

   

  V Praze dne 8.3.2018

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.