0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  PRAVIDLA A PODMÍNKY PRODEJNÍ AKCE „Dárek k nákupu předplatného hlavic Philips Sonicare“


  Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Dárek k  nákupu předplatného hlavic Philips Sonicare (dále jen „prodejní akce“).

   

  1. POŘADATEL PRODEJNÍ AKCE:

   

  1.1. Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen „pořadatel“ či „Philips Česká republika s.r.o.“).

   

  2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRODEJNÍ AKCE:

   

  2.1. Prodejní akce probíhá na území České republiky na e-shopu společnosti Philips Česká republika s.r.o. - www.philips.cz/obchod. Prodejní akce probíhá v termínu od 23. 11. 2022 0:00 hod. do 1. 4. 2023 23:59 hod (dále také jen „čas konání akce“).

   

  3. ÚČASTNÍK PRODEJNÍ AKCE:

   

  3.1. Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti v prodejní akci upravené v těchto pravidlech prodejní akce (dále jen „účastník“).

   

  4. PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO PRODEJNÍ AKCE A DÁREK:

   

  4.1. Zákazník, který v čase konání prodejní akce zakoupí předplatné hlavic Philips Sonicare (dále jen jako „výrobek“) a splní všechny podmínky účasti na prodejní akci uvedené v těchto pravidlech, dostane jako dárek předplatné na službu Ulékaře.cz na 3 měsíce zdarma.
  Dárek ve formě kódu opravňujícího k čerpání služby Ulékaře.cz po dobu 3 měsíců zákazníkovi poskytne pořadatel prostřednictvím emailu s potvrzením objednávky na výše zmíněné předplatné výrobku.

  5. PODMÍNKY ÚČASTI V PRODEJNÍ AKCI:

   

  5.1. Zakoupení předplatného výrobku v čase konání prodejní akce na e-shopu společnosti Philips Česká republika s.r.o. na území České republiky.

  5.2. Právo na dárek nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od smlouvy na předplatné výrobku dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě takového odstoupení od smlouvy, předčasného ukončení předplatného výrobku nebo jeho neuhrazení si společnost Philips Česká republika s.r.o. vyhrazuje právo poskytnutý dárek ve formě poskytnutého kódu zákazníkovi zablokovat a znemožnit tak další využívání služby Ulékaře.cz.

  Tuto prodejní akci nelze kombinovat se zaměstnaneckou či partnerskou slevou poskytovanou pořadatelem či jinou akcí na podporu prodeje pořádanou a/nebo spolupořádanou pořadatelem (např. akcí typu cashback) (dále jen „jiná marketingová akce“). Pokud bude na předplatné na výrobek poskytnuta zaměstnanecká či partnerská sleva poskytnutá pořadatelem nebo se na předplatné na výrobek bude vztahovat jiná marketingová akce pořádaná a/nebo spolupořádaná pořadatelem, vyhrazuje si pořadatel právo účastníka z této prodejní akce vyloučit.

   

  6. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

   

  6.1. Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu s pravidly této prodejní akce a zpracováním osobních údajů umístěného v závěru registračního formuláře souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři v rámci této prodejní akce, tedy v rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa (ulice, číslo popisné, obec, PSČ) a emailová adresa (dále jen „osobní údaje”) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů”), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů pořadatelem, jakožto správcem a s jejich následným zpracováním spolupracující agenturou (zpracovatelem) pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a jejího vyhodnocení a v případě udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení pro účely vytvoření, vedení používání a správy databáze osob k zasílání obchodních sdělení ze strany pořadatele a zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatele účastníkům, a to po dobu nejvýše 5 let od ukončení prodejní akce, po kterou budou osobní údaje uloženy (dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám, vyjma zpracovatele a případů, kdy bude správce povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a účastník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a jejího vyhodnocení či jeho odvolání však vylučuje účast v prodejní akci. Ve vztahu k osobním údajům má účastník  právo (i) svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; (ii) na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů; (iii) na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů; (iv) na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů; (v) na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů; (vi) vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů; (vii) na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů; (viii) v případě pochybností o dodržování práv správcem či zpracovatelem může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil závadný stav. Pokud se účastník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů při zpracování jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Správce informuje účastníka o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu účastníka se správcem:
  - správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce: Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, prostřednictvím emailové adresy: privacy@philips.com či telefonicky na tel. č. 233 099 111.
  - Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Izabela Szwolgin, funkce: CEE Legal & Privacy Counsel, emailová adresa: dpo.cee@philips.com, adresa: Philips Polska sp.o.o., 1958 Jerozolimskie Av., 02-222 Warsaw, Polsko. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22, odst. 1 a 4 nařízení o ochraně osobních údajů.
  Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení umístěného v závěru registračního formuláře účastník uděluje ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele nebo osobně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu pořadatele privacy@philips.com nebo v rámci adresy uvedené v samostatném obchodním sdělení, které mu bude zasláno.

   

  7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

   

  7.1. Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na philips.cz/c-e/podminky-akce/pravidla-predplatne-u-lekare. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci.

  8. Seznam prodejců:

  Philips eshop: www.philips.cz/obchod

   

   

  V Praze dne 5. 12. 2022

   

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.