1
Pravidla

Úplná pravidla marketingové akce

POŘADATEL A ORGANIZÁTOR: Philips Česká republika s.r.o., RohanskéNábřeží 678/23, budova River Garden II (vchod A), Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce38206

 

NÁZEV AKCE: „90 dní testování se zárukou vrácení peněz - Philips Sonicare" (dále jen „akce").

 

DOBA TRVÁNÍ: od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020

 

MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika

 

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území České republiky starší 15-ti let, který si v době konání akce zakoupí na území České republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) výrobek z řady sonických zubních kartáčků Philips Sonicare či pomůcek mezizubní hygieny Philips Sonicare AirFloss (akce se nevztahuje na kartáčkové hlavice ani náhradní trysky), nejpozději do 30 dnů od nákupu jej zaregistruje na webové stránce www.philips.cz/myphilips a zároveň kontaktuje nejpozději do 90 dnů ode dne nákupu (včetně) Philips zákaznickou podporu za účelem vrácení nepoškozeného výrobku v původním obalu, se všemi doplňky, a s kopií dokladu o nákupu.

 

MECHANISMUS AKCE:

1. Do této akce jsou zařazeny všechny výrobky z řady sonických zubních kartáčků Philips Sonicare a pomůcek mezizubní hygieny Philips Sonicare AirFloss (akce se nevztahuje na kartáčkové hlavice ani náhradní trysky) zakoupené v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 u vybraných prodejců na území ČR. Do této akce není zařazen model Philips Sonicare  Clean HX3212/15.

 

Seznam prodejců je uveden na konci těchto pravidel a na webu www.philips.cz

 

2. Účastník akce musí zaregistrovat zakoupený výrobek do 30 dnů od nákupu na www.philips.cz/myphilips a kontaktovat Philips zákaznickou podporu skrze formulář na https://www.philips.cz/c-e/mbg, která následně zajistí svoz výrobku od zákazníka (účastníka akce) k servisnímu partnerovi Philips.

 

3. Výrobek lze vrátit pouze řádně vyčištěný, nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

 

4. Philips zakaznickou podporu je nutné kontaktovat skrze formulář na https://www.philips.cz/c-e/mbg.

 

5. Výrobek nelze vrátit přímo, vždy je třeba za tímto účelem kontaktovat Philips zákaznickou podporu.

 

6. Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky) nebo platební kartou, popř. bankovním převodem, či zakoupené na splátky.

 

7. V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky, nebude výrobek od zákazníka převzat ke svozu, popř. bude následně vrácen na adresu účastníka akce.

 

8. V případě splnění všech výše uvedených podmínek zašle servisní partner Philips účastníkovi akce do 15 dnů ode dne svozu výrobku na sdělenou emailovou adresu potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku, po jehož osobním či elektronickém doručení zákazníkem na prodejnu, kde byl vrácený výrobek zakoupen, společně s originálem či kopií dokladu o nákupu, daná prodejna obratem vyplatí účastníkovi akce v hotovosti zpět cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu, nebo tuto částku poukáže účastníkovi akce do 15 dnů od doručení potvrzení na vrácení peněz na jím uvedený bankovní účet, a to dle možností konkrétního prodejce. Potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku musí být účastníkem akce doručeno na příslušnou prodejnu ve lhůtě 1 měsíce od jeho obdržení, v opačném případě potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku pozbývá platnosti, nárok na vrácení peněz zaniká a vrácený výrobek bude účastníkovi akce zaslán zpět na jeho adresu.

 

9. Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE:

1. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 15-ti let s doručovací adresou v ČR.

 

2. Účastník akce kontaktováním Philips za účelem vrácení výrobku v rámci této marketingové akce přijímá pravidla akce a potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil.

 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupenévýrobky.

 

4. Pořadatel marketingové akce neodpovídá za škody nebo ztráty, vzniklé během účasti v propagační akci.

 

5. Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.

 

6. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.

 

7. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici na www.philips.cz.

 

8. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

V Praze dne 31.08.2017 Philips Česká republika s.r.o. 

 

SOUHLAS S PRAVIDLY, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮA ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ: Zákazník svou účastí v této marketingové akci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které vyplní do registračního formuláře při registraci výrobku a/nebo sdělí Philips lince pomoci, za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) správcem - společností Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Praha 8, Rohanské nábřeží 23, PSČ 186 00, IČO: 63985306, za účelem vyhodnocení akce, a to po dobu 5 let od ukončení akce (dále jen „Doba souhlasu“). Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Účastník bere na vědomí, že má práva mj. dle § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem účastník může požádat správce o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce odstranil závadný stav. Zároveň svou účastí v této akci udělujete ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedl(a) při registraci výrobku. Jste přitom oprávněn(a) tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele, osobně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím webového formuláře na www.philips.com/privacy

 

Seznam prodejců zapojených do akce „90 dní testování se zárukou vrácení peněz - Philips Sonicare":

Philips eshop: www.shop.philips.cz

Alza.cz a.s. – www.alza.cz

Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz

EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz

expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz

Hanskar Trading s.r.o. – www.hanskar.cz (platí i pro ordinace zubních lékařůa dentálních hygienistek)

Internet Mall, a.s. - www.mall.cz

Internet shop s.r.o. – www.notino.cz

www.kasa.cz

PROFIMED s.r.o. – www.profimed.cz

KOBOZ SERVICE s.r.o. - www.nazuby.cz

Michal Roškot - www.zubni-kartacek.cz

DATART INTERNATIONAL, a.s. – datart.cz

FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz

Pilulka Distribuce s.r.o. – www.pilulka.cz