Tiskové centrum
masthead moving towards value based care l

Apr 1, 2021

Zajištění zdraví pro všechny – boj našeho života

Odhadovaný čas čtení: 8-10 minut

Budeme za pět let pohlížet na pandemii jako na katalyzátor nové éry inovací a spolupráce? Budeme pohlížet na rok 2020 jako na bod obratu na cestě k univerzálně dostupné zdravotní péči (Universal Health Coverage – UHC)? Věřím, že budeme. To napsal ve svém blogu Jan-Willem Scheijgrond (Global Head of Government and Public Affairs, Philips) v lednu 2021.

Tato možnost leží před námi a my se jí musíme před zraky světa chopit. To je důvod, proč vyzývám všechny, kteří bojují o zajištění zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje, ať je to kdekoli.

Musíme využít situace vytvořené pandemií a vyslat mimo naše obvyklé pracovní či osobní kontakty poselství, že miliardy lidí mají nedostatečný nebo nemají žádný přístup ke zdravotní péči. Musíme posílit partnerství navázaná v minulém roce a využít ducha inovací, který jsme najednou znovuobjevili, abychom urychleně nalezli cestu k dosažení UHC do roku 2030. A musíme zajistit, aby nepřetrvávala situace jako před pandemií. Nejdůležitější je začít!

Dejme hlas krizi

Neexistuje lepší doba pro zahájení práce na dosažení UHC než nyní. Před pandemií uváděla Světová zdravotnická organizace (World Health Organization – WHO) a Světová banka, že až 3,5 miliardy lidí – polovina světové populace – nemá přístup k základní zdravotní péči.

Zatím ještě nemůžeme říci, jak dalece pandemie zvětšila tato již i tak šokující čísla. Víme však, že postihla některé komunity jak ve vyspělých, tak i rozvojových zemích. Například v některých zemích byly upřednostněni pacienti s COVID-19 před těhotnými ženami, diabetiky, onkologickými pacienty, či lidmi s kardiovaskulárním onemocněním, jimž se dostupnost péče ztížila. To je důvodem snahy vyvodit z pandemie závěry s cílem vybudování robustních zdravotních systémů, které budou odolné proti budoucí zátěži.

Sdílení přijatých předsevzetí

O svých závazcích musíme hovořit a sdílet informace o svých záměrech, aktivitách a projektech bez ohledu na jejich velikost nebo míru dopadu na UHC.

Ve společnosti Philips usilujeme o zlepšení života 2,5 miliardy lidí ročně do roku 2030, a to včetně 400 milionů v komunitách s nedostatečnou zdravotní péčí. Proto jsme se zavázali podporovat digitální a technologické inovace v celém zdravotnickém prostředí vyvíjením nových obchodních modelů a řešení financování i budováním silných partnerství v ekosystému spolupráce.

Věříme, že klíčem k rozšíření přístupu ke zdravotní péči a dosažení UHC jsou digitální a technologické inovace v celém zdravotnickém prostředí. Jsem opravdu přesvědčen, že UHC lze dosáhnout jen prostřednictvím digitálních inovací,

prohlašuje Jan-Willem Scheijgrond

Jedním z příkladů je náš program eICU, transformační program tele-ICU pro péči o kriticky nemocné. Umožňuje týmu lékařů intenzivní medicíny a zdravotních sester vzdáleně sledovat pacienty na lůžku intenzivní péče. Zdravotničtí profesionálové při tom využívají technologie eICU, která je vybavena kamerami s vysokým rozlišením, monitoringem tělesných funkcí, prediktivní analytikou, vizualizací dat a pokročilými možnostmi sdílení dat a komunikace. Taková řešení umožňují poskytovat vysoce kvalitní péči více pacientům. Centrum eICU může být vzdálené od samotné jednotky intenzivní péče, kde se o pacienty stará zdravotnický personál první linie, který dostává instrukce z centra.

Vývoj nových obchodních modelů a řešení financování

Pro nastartování a vývoj relevantních inovací potřebujeme nové obchodních modely, které by spojily dárce a ovlivnily investory, vlády, nevládní organizace a soukromý sektor.

Například společnost Philips spojila své síly s vládou kraje Makueni (Keňa), organizací Amref Health Africa a Holandskou rozvojovou bankou FMO v rámci partnerství pro primární péči v Makueni. Cílem partnerství, započatého v červenci 2018 jednoroční studií proveditelnosti, je posílení primární péče vybudováním finančně udržitelného modelu, který zlepší přístup ke kvalitní zdravotní péči.

Projekt byl úspěšný a významně zlepšil poskytování zdravotní péče. Nyní je rozvíjen dále partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, které může být finančně udržitelné díky křehké rovnováze mezi kapitálovými investicemi, kapitačními poplatky, platbami pojištění, granty technické pomoci a platbami souvisejícími s výkonem.

Budování silných partnerství v rámci ekosystému spolupráce

Věříme, že silný ekosystém kompetentních spolupracovníků je klíčem k řešení složitých problémů při zlepšování přístupu ke zdravotní péči.

Proto společnost Philips pomáhá mimo jiné budovat koalici Digital Connected Care Coalition (DCCC). Ta vznikla koncem roku 2019 na základě společné iniciativy společností Dalberg, PharmAccess Group, Philips a dalších více než 20 členů, aby urychlila digitální transformaci zdravotní péče a podpořila cestu k dosažení univerzální zdravotní dostupnosti v zemích s nízkými a středními příjmy.

K adekvátnímu řešení složité povahy transformace zdravotní péče DCCC sdružuje komplexní a mezioborovou členskou základnu, která tvoří platformu pro vytváření sítě otevřené spolupráce a opatření k podpoře účinnějších partnerství napříč odvětvími a současně k minimalizaci fragmentace. Design vychází ze zásad WHO pro digitalizaci zdravotní péče a z rámce WHO/ITU pro elektronizaci zdravotnictví.

Společnost Philips výše popsaným způsobem plní svůj závazek přispívat k dosažitelné zdravotní péči na celém světě. Sdílením zkušeností bude možné se vyvarovat opakování chyb, k nimž při každém výzkumu a vývoji dochází.

Využití budoucí příležitosti

Pandemie COVID-19 poukázala na slabiny současných zdravotních systémů, především na jejich roztříštěnost a neschopnost pružně reagovat v obtížné situaci. Na druhou stranu se takřka spontánně vytvořily komunikační platformy ke sdílení aktuálních informací.

Posilujme nově vytvořená partnerství a pokračujme dále ve vývoji inovativních technologií. Pokud neustaneme v těchto aktivitách, pak můžeme doufat, že za pět let uvidíme velký krok vpřed na cestě k univerzální zdravotní péči pro všechny v roce 2030!

Jan-Willem Scheijgrond

/content/dam/b2c/cs_CZ/experience/Jan-Willem-press-small-pr.jpg

Jan-Willem Scheijgrond

Vede globální síť odborníků pro vládní a veřejné záležitosti ve společnosti Philips. Ze své pozice udržuje spolupráci s mezinárodními partnery, jako jsou OSN a WHO.

Sdílejte na sociálních sítích

Témata

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.