Tiskové centrum

Pro 19, 2019

Být partnerem zdravotníků je prioritou společnosti Philips

Odhadovaná doba čtení: 10 Minut

Společnost Philips se před lety rozhodla zúžit své portfolio a soustředit se na zdravotnické technologie a řešení pro spotřebitele a pracovníky ve zdravotnictví. Philips rozšířil vývoj, výzkum a výrobu technologií, které umožní včasný screening, přesnou diagnostiku a následně i minimálně invazivní obrazem řízenou léčbu srdečních, vaskulárních a určitých nádorových onemocnění, a léčbu chronických onemocnění. Doktor Jan Kimpen je ředitelem medicínského oddělení. Medical Tribune mu při telekonferenci položila několik otázek. Inspirací byl blog Proč je důvěra tajemstvím dosažení nulového počtu preventabilních úmrtí? (Why trust is the secret to achieving zero preventable deaths?)

Pane doktore, jak byste charakterizoval vize společnosti Philips?

Začněme tedy náš rozhovor definicí poslání a vizí společnosti Philips. Chceme být partnery zdravotníků a jejich spolupracovníků, nikoli jen vývojáři a prodejci přístrojů pro zdravotnictví. Dvacet pět let jsem se věnoval pediatrické praxi, z toho jsem osm let pracoval na dětské klinice. Za tu dobu jsem dospěl k přesvědčení, že bezpečnost pacienta je nejdůležitějším kritériem jak pro lékaře, tak pro vedení nemocnice. Chceme-li být opravdovými partnery, pak musíme nabídnout zdravotníkům řešení, jak bezpečnost zajistit.
 

Můžete uvést konkrétní příklady?

Vyvíjíme hardware a software, jež pomohou lékaři identifikovat známky zhoršených funkcí v určitém předstihu. Naším prvním řešením byl monitorovací systém pacientů, kteří opustili jednotku intenzivní péče. Tito pacienti přestali být kontinuálně monitorováni a jejich stav byl kontrolován osobní návštěvou sestry v několikahodinových intervalech, v nichž se mohl stav pacienta nepozorovaně horšit. Pro tyto případy jsme navrhli systém trvalého sledování, přičemž data z pacientových senzorů se zobrazují na konzoli v pracovně sester. Jako nadřazenou aplikaci jsme zabudovali umělou inteligenci, která upozorní dříve než při zběžném pohledu, že pacientův stav se horší. Tak můžeme predikovat srdeční selhání s osmihodinovým předstihem nebo můžeme předpovědět hodiny předem rozvoj septického šoku. Tímto způsobem pomáháme lékařům zlepšovat výsledky jejich práce.

Jak chcete odstranit lidské chyby při monitoraci pacienta na JIP?

Na jednotkách intenzivní péče se vyskytuje jev známý jako únava z monitorů, což vede k opožděné reakci, nebo dokonce k absenci reakce na alarm. Těch monitorů je prostě hodně. Proto jsme vymysleli elektronickou jednotku intenzivní péče (e-ICU). Signály z pacientových senzorů nepřicházejí přímo k sestrám, ale do konzole ve vedlejší místnosti, kde jiný zdravotnický pracovník sleduje alarmy a vyhodnocuje, který alarm je relevantní, a ten je pak předán sestře.

V běžném provozu je pro sestru těžké až nemožné rozhodnout, který alarm je skutečně nutné brát vážně a který alarm je falešný. Navíc se v době vážného alarmu může věnovat jinému pacientovi. Proto je nezbytné, aby se vyhodnocování vážnosti alarmu věnoval jiný pracovník. Tím se sníží únava z alarmů, sníží se počet zbytečných osobních kontrol sestry pacienta, který je nevyžaduje, což v konečném důsledku vede ke snížení až minimalizaci počtu zmeškaných alarmů.

To je technické řešení problému, k němuž Philips vyvinul i edukační programy. Má i konzultační oddělení, jež pomáhá nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i managementu nemocnic provést potřebné kroky ke změně.
 

Jakým způsobem chcete minimalizovat invazivní procedury v průběhu diagnostiky a léčby?

K minimalizaci provádění invazivních technik jsme připravili jednu z našich nejsilnějších technologií, a to terapii navigovanou zobrazovací technikou (image guided therapy). Příkladem může být katetrizační laboratoř, kde je hlavním problémem vždy radiace. Lékaři aplikují kontrastní látku a pak pod rentgenem sledují její distribuci. Vždy se nepodaří dojít k jednoznačnému závěru hned napoprvé, takže se vyšetření opakuje. V důsledku tohoto postupu stoupá radiační zátěž personálu i pacientů. Druhým problémem je pochybnost o správnosti lokalizace zavedeného katétru. Přidáním druhé zobrazovací metody, například ultrazvuku, se zvýší přesnost vyšetření a sníží se radiační zátěž. Náš nový typ katétru lze sledovat na obrazovce ještě před náplní kontrastní látkou. Za pomoci umělé inteligence jsme schopni vytvořit třírozměrný obraz srdce konkrétního pacienta, který lze prohlížet ze všech stran, přesně identifikovat pozici katétru a přesně lokalizovat i postiženou oblast pro intervenci. Tím jsme pomohli lékařům se zaváděním katétru za daleko nižší radiační zátěže.

Jaké řešení nabízí společnost Philips pro každodenní komplexní diagnostické a terapeutické postupy?

Mohu uvést příklad z onkologie. Při diagnostice a terapii karcinomu prsu sbírají lékaři veškeré údaje o pacientce v podobě (opakovaně) odebrané anamnézy, sami lékaři pak posuzují všechny nálezy zobrazovacích vyšetření, laboratorních výsledků, nálezů patologa, genomiky. Tato data pak integrují do určitého nálezu. A to stejné činí všichni členové multidisciplinárního týmu. Podle našeho nového řešení se všechny relevantní nálezy objeví na obrazovce všech členů multidisciplinárního týmu, aniž by předcházela jejich individuální vyhodnocení. Umělá inteligence udělá „strojovou“ práci a lékaři se mohou zabývat jen relevantními nálezy. Pak má tým kapacitu stanovit optimální další postup pro konkrétního nemocného. Na základě velkého množství dat od předchozích pacientů a jejich klinických výsledků může umělá inteligence predikovat správný postup a řešení u jednoho konkrétního pacienta a vyhnout se chybám pramenícím z nadbytku zbytečných informací.
 

Umělá inteligence je jistým příslibem pro budoucnost zdravotnictví. Jak důležitý je její rozvoj pro společnost Philips?

Společnost Philips je lídrem v rozvoji umělé inteligence, na níž pracuje velký tým vývojářů. Minimálně polovinu zaměstnanců vývojového a výzkumného týmu Philips tvoří odborníci na software a zpracování dat. Věříme síle dat a umělé inteligence, které mohou pomoci lékařům. Umělá inteligence je součástí našich přístrojů, monitorovacích systémů i řešení pro chytré telefony a další mobilní řešení, která lékaři a pacienti používají.

Například potřebuje-li mladá maminka poradit s péčí o novorozence, může využít naši aplikaci, která obsahuje možnost monitoringu i seznámení se základními opatřeními při dětských chorobách.

Philips není jen prodejcem přístrojů, naší prioritou je být partnerem zdravotníků. Hovoříme s nimi denně a nasloucháme tomu, co potřebují, co od nových technologií očekávají. Naše řešení jsou výsledkem spolupráce s lékaři a sestrami za účelem, aby Philips dovedl s předstihem řešit požadavky zdravotníků.

Jan Kimpen

Chief Medical Officer

Se zlepšením bezpečí pacienta je úzce spojena otázka edukace lékařů. Podporuje Philips (jako společnost orientovaná na wellbeing) postgraduální vzdělávání lékařů?

Společnost Philips organizuje vzdělávání jak pro lékaře, tak pro sestry, a to nejen pro obsluhu přístrojů a pro seznámení s novým softwarem. Vydáváme také edukační materiály, které nejsou přímo spojeny s našimi produkty. A nakonec máme konzultační oddělení pro zdravotnické pracovníky, které pomáhá nemocničním pracovníkům, jak s přístroji a aplikacemi zacházet.
 

Stárnutí populace (a lékařů) je velkým problémem naší doby. Myslíte, že umělá inteligence vyřeší tento stav?

Všichni se dožíváme vyššího věku, tudíž stárneme. To je pozitivní zpráva. Na druhou stranu naše populace má vyšší výskyt chronických chorob než kdykoli dříve. Lidé starší pětašedesáti let mají dvě, tři a mnohdy ještě více onemocnění, která musejí být zvládána současně. To klade na lékaře enormní zátěž, vyčerpává je a mnohdy je optimální péče o pacienty za jejich reálnými možnostmi. Pak může nastat situace, že pacientův zdravotní stav se zhorší. Řešením může být mobilní aplikace, která monitoruje pacientův stav v domácím prostředí a prostřednictvím chytrých telefonů/tabletů je sdílena s lékařem, jemuž však „předvyhodnotí“ stav umělá inteligence a lékaři předá jen ta data, která jsou hodna pozornosti.

Philips má vývojové středisko v Arizoně, které sleduje seniory v domácím prostředí. Jejich monitorací lze předejít třiceti procentům návštěv pohotovostní lékařské služby a sedmdesáti procentům hospitalizací. Tím lze snížit náklady na zdravotní péči o třicet pět až čtyřicet procent.

Při své práci kombinujeme velmi hluboké technologické schopnosti s designem a s konzultacemi odborníků. Například systém pro katetrizační laboratoře jsme vyvinuli ve spolupráci s třiceti kardiology. Spolupráce se zdravotníky je základem našich inovací.

Jan Kimpen

Chief Medical Officer

Jak byste komentoval letošní vydání Philips Future Health Index?

Jde o naši nejdůležitější publikaci, která shrnuje pozorování na základě sběru vysokého počtu dat. Výzkum probíhal v patnácti zemích a na náš dotazník odpovědělo zhruba dva a půl až tři tisíce respondentů z řad pacientů a tři tisíce zdravotních profesionálů z každé země. Letošní výzkum byl zaměřen především na digitální řešení a elektronizaci zdravotní péče, která napomáhá spolupráci lékařů a pacientů. Pro nás z toho vyplynuly tři nejdůležitější závěry:
 

  • Lékaři jsou čím dál otevřenější k užívání digitálních aplikací a telemedicíny při každodenní práci.
  • Pacienti, mají-li přístup k informacím o svém zdravotním stavu v elektronické podobě, jsou schopni lépe pochopit podstatu svého onemocnění a principy terapie. Nemocní, kteří nemají přístup k informacím o svém zdravotním stavu, jsou méně spokojeni se zdravotní péčí, ale rádi by tyto informace měli k dispozici.
  • Třetím zajímavým poznatkem bylo, že země, kde se právě buduje systém zdravotní péče, jako jsou Čína, Saudská Arábie nebo Indie, mají vstřícnější přístup k digitálním technologiím a sdílení dat, než je tomu v tradičních západních zemích, kde zdravotnický systém funguje po desetiletí. Jako by tyto země, které v současnosti staví svůj systém zdravotní péče, přeskočily etapu, kdy nebyly digitální technologie k dispozici a systém byl postaven na jiných principech.
     

Čím se liší Philips od konkurenčních společností?

Philips není jen prodejcem přístrojů, ale jeho prioritou je být partnerem zdravotníků. Hovoříme s nimi denně a nasloucháme tomu, co potřebují, co od nových technologií očekávají. Zajímají nás kontakty nejen s našimi klienty, ale se všemi zdravotnickými zařízeními, abychom pochopili, čím lze přispět a jak zlepšit práci zdravotníků v péči o jejich pacienty. Naše řešení jsou výsledkem spolupráce s lékaři a sestrami za účelem, aby Philips dovedl s předstihem řešit požadavky zdravotníků. Například pro katetrizační laboratoře byl systém vyvinut ve spolupráci s třiceti kardiology. Philips jen tak něco nevymyslel za účelem prodeje, ale vyvinul systém ve spolupráci se svými partnery. Při své práci kombinujeme velmi hluboké technologické schopnosti s designem a s konzultacemi odborníků. To je základem našich inovací.

 

Marta Šimůnková

Sdílejte obsah na sociálních médiích

Témata

Kontakt

Zdravotnické systémy

Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.