• Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

 • Záruka 2+1 rok na vše z osobní péče a Avent

 • Vrácení zboží do 30 dní

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

      

  POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:       Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále též jen „pořadatel“)

                     

  NÁZEV AKCE:    „90 dní testování se zárukou vrácení peněz na vybrané výrobky péče o vlasy Philips"

                          (dále jen „akce")

   

  DOBA TRVÁNÍ:  od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

   

  MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika

   

  PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území České republiky starší 16-ti let, který si v době trvání akce zakoupí na území České republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) vybraný výrobek péče o vlasy Philips - 

  fén: BHD829/00, BHD827/00, BHD720/10, BHD628/00, HP8281/00, HP8232/00, BHD538/30, BHD530/00, BHD514/00, BHD512/00, BHD510/00,

  žehličku: BHS838/00, BHS830/00, HP8374/00, BHS752/00, BHS742/00, BHS530/00,

  kulmu: BHB887/00, BHB876/00, BHB886/00, BHB878/00,

  ostatní: BHH880/00, BHH885/00, BHA710/00

  nejpozději do 21 dnů ode dne nákupu jej zaregistruje na webové stránce www.philips.cz/myphilips a zároveň nejpozději 90 dnů ode dne nákupu odešle žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na www.philips.cz/c-e/mbg za účelem vrácení nepoškozeného výrobku v původním obalu, se všemi doplňky, a s kopií dokladu o nákupu.

  MECHANISMUS AKCE:  

   

  1.         Do této akce jsou zařazeny výrobky péče o vlasy Philips 

  fén: BHD829/00, BHD827/00, BHD720/10, BHD628/00, HP8281/00, HP8232/00, BHD538/30, BHD530/00, BHD514/00, BHD512/00, BHD510/00,

  žehličku: BHS838/00, BHS830/00, HP8374/00, BHS752/00, BHS742/00, BHS530/00,

  kulmu: BHB887/00, BHB876/00, BHB886/00, BHB878/00,

  ostatní: BHH880/00, BHH885/00, BHA710/00

  zakoupené v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 u zapojených prodejců na území ČR. Seznam prodejců je uveden na konci těchto pravidel.

   

  2.         Účastník akce musí zaregistrovat zakoupený výrobek do 21 dnů od nákupu na www.philips.cz/myphilips a nejpozději 90 dnů ode dne nákupu odeslat žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na www.philips.cz/c-e/mbg, kde si objedná odvoz výrobku od zákazníka (účastníka akce) k servisnímu partnerovi Philips.

   

  3.         Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

   

  4.         Žádost o vrácení výrobku je třeba za účelem objednání odvozu výrobku odeslat nejpozději do 90 dnů od data nákupu.

   

  5.         Výrobek nelze vrátit přímo, vždy je třeba za tímto účelem odeslat žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na www.philips.cz/c-e/mbg.

   

  6.         Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky) nebo platební kartou, popř. bankovním převodem, či zakoupené na splátky.

   

  7.         V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky, nebude výrobek od účastníka převzat k odvozu, popř. bude následně vrácen na adresu účastníka akce.

   

  8.         V případě splnění všech výše uvedených podmínek zašle servisní partner Philips účastníkovi akce do 15 dnů ode dne svozu výrobku na účastníkem ve formuláři pro objednání vyzvednutí výrobku uvedenou emailovou adresu potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku. Po osobním či elektronickém doručení tohoto potvrzení účastníkem akce na prodejnu, kde byl vrácený výrobek zakoupen, společně s originálem či kopií dokladu o nákupu, daná prodejna obratem vyplatí účastníkovi akce v hotovosti zpět cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu (popř. cenu uhrazených splátek), nebo tuto částku poukáže účastníkovi akce do 15 dnů od doručení potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku na jím uvedený bankovní účet, a to dle možností konkrétního prodejce. Potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku musí být účastníkem akce doručeno na příslušnou prodejnu ve lhůtě 1 měsíce od jeho obdržení, v opačném případě potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku pozbývá platnosti, nárok na vrácení peněz zaniká a vrácený výrobek bude účastníkovi akce zaslán zpět na jeho adresu.

   

  9.         Jedna osoba může vrátit výrobek stejného druhu pouze jednou, pokud není výslovně v pravidlech jiné probíhající či budoucí marketingové akce pořádané a/nebo spolupořádané pořadatelem stanoveno jinak. Toto ustanovení platí i po skončení doby trvání těchto pravidel.

   

  10.      Tuto akci nelze kombinovat s žádnými jinými již probíhajícími a/nebo budoucími akcemi na podporu prodeje pořádanými a/nebo spolupořádanými pořadatelem (společně dále jen „jiné marketingové akce“), ať již by z nich plynul účastníkovi nárok na výplatu částky cashback a/nebo jinou výhodu jakéhokoliv druhu (společně dále jen „výhody“) z titulu jeho přímé účasti na takové jiné marketingové akci a/nebo z titulu jeho zaměstnání u osoby, jejíž zaměstnanci mají v rámci takové jiné marketingové akce nárok na výhodu. Uplatnění nároku na vrácení výrobku v rámci této prodejní akce způsobuje zánik, resp. je překážkou vzniku, jakéhokoliv práva zákazníka uplatnit jakoukoliv výhodu v rámci jiné marketingové akce  (např. „Cashback“) a naopak.

   

  SOUHLAS S PRAVIDLY, ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ: Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu s pravidly této prodejní akce a zpracováním osobních údajů umístěného v závěru registračního formuláře souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefonní číslo (dále též jen „osobní údaje“)  za podmínek zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, za účelem (i) prověření platné účasti v akci, (ii) vyzvednutí výrobku a zaslání potvrzení o jeho ponechání v servisním středisku (iii) vyhodnocení akce a (iv) v případě udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení pro účely vytvoření, vedení, používání a správy databáze osob k zasílání obchodních sdělení ze strany pořadatele a zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatelem účastníkům, a to na dobu maximálně 5 let od ukončení akce, po kterou budou osobní údaje uloženy (dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí, a osob uvedených v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Philips v části sdílení vašich osobních údajů s ostatními, dostupným na webové stránce https://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník akce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a účastník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely prověření platné účasti v akci, vyzvednutí výrobku, zaslání potvrzení o jeho ponechání v servisním středisku a vyhodnocení akce či jeho odvolání však vylučuje účast v akci. Ve vztahu k osobním údajům má účastník právo:

  -         na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -         na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -         na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -         na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -         na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -         vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,

  -         svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,

  -         podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   

  Správce je možné kontaktovat písemně na adrese
  sídla správce uvedené výše, písemně prostřednictvím emailové adresy: infolinka@philips.com. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je paní Izabela Szwolgin, funkce: CEE Legal & Privacy Counsel, emailová adresa: dpo.cee@philips.com, adresa: Philips Polska sp.o.o., 1958 Jerozolimskie Av., 02-222 Warsaw, Polsko.

   

  Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení umístěného v závěru registračního formuláře účastník ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uděluje pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu, kterou účastník uvedl při registraci výrobku. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele, osobně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím elektronickém pošty na emailovou adresu pořadatele infolinka@philips.com nebo v rámci adresy uvedené v samotném obchodním sdělení, které mu bude zasláno.

   

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE:

   

  1.     Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 16-ti let s doručovací adresou v ČR.

   

  2.     Účastník akce registrací výrobku na www.philips.cz/myphilips a odesláním žádosti o vrácení výrobku v rámci této marketingové akce přijímá pravidla akce a potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil.

   

  3.     Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci kdykoliv bez náhrady zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.

   

  4.     Pořadatel marketingové akce neodpovídá za škody nebo ztráty, vzniklé během účasti v akci.

   

  5.     Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.

   

  6.     Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.

   

  7.     Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici na www.philips.cz.

   

  8.     Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

   

  V Praze dne 18. 12. 2024

  Philips Česká republika s.r.o.

   

   

  SEZNAM PRODEJCŮ, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCE "90 dní testování se zárukou vrácení peněz na vybrané výrobky péče o vlasy Philips "

  Kamenné a internetové prodejny:

  Philips eshop: www.philips.cz/obchod
  Alza.cz a.s. – www.alza.cz
  Datart CZ (HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.) - www.datart.cz
  Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz
  Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz
  Internet Mall, a.s. - www.mall.cz
  KOBOZ - www.holime.cz
  Notino, s.r.o. - notino.cz
  PLANEO - www.planeo.cz

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.