1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  • Doprava zdarma na vše

  • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

  • Nákup přímo od Philips

  • Vrácení zboží do 30 dní

  Výrobky

  Pravidla a podmínky prodejní akce

  „Philips PerfectCare Elite CashBack“

   

  Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips PerfectCare Elite CashBack (dále jen „prodejní akce“).

   

  1.      POŘADATEL PRODEJNÍ AKCE:

  Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen „pořadatel“ či „Philips Česká republika s.r.o.“).

   

   2. SPOLUPRACUJÍCÍ AGENTURA:

  Prodejní akce bude realizována ve spolupráci s agenturou AVEDA PTI, s.r.o., se sídlem K Hájům 1309/34, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 256 75 028, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 60202 (dále jen „agentura“).

   

   3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRODEJNÍ AKCE:

  Prodejní akce probíhá v termínu od 01. 10. 2020 0.00 hod do 31. 12. 2020 23:59 hod či do vyčerpání limitu (dále jen „čas konání prodejní akce“) na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz. Seznam prodejců) (dále též jako „vybraní prodejci“).

   

   4. ÚČASTNÍK PRODEJNÍ AKCE:          

  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti na prodejní akci upravené v těchto pravidlech prodejní akce (dále jen „účastník“).

   

   5. VÝROBKY ZAŘAZENÉ DO PRODEJNÍ AKCE A VÝŠE ČÁSTKY CASHBACK:

  Zákazník, který zakoupí některý z následujících parních generátorů Philips PerfectCare Elite (dále též jen jako „výrobek“), může získat za dále uvedených podmínek následující částku cashback:

  Cashback 1200 Kč pro výrobek:

  ·       GC9682/80

  Cashback 800 Kč pro výrobky:

  ·       GC9640/60

  ·       GC9635/20

  Výplatu částky cashback provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli a/nebo agentuře poskytnout potřebnou součinnost.

   

   6. PODMÍNKY ÚČASTI V PRODEJNÍ AKCI:

  1. Zakoupení výrobku v čase konání prodejní akce u vybraných prodejců společnosti Philips Česká republika s.r.o. na území České republiky. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku. Prodejní akce se vztahuje pouze na výrobky zaplacené v hotovosti nebo platební kartou. Prodejní akce se nevztahuje na splátkový prodej.

   2. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.philips.cz/cashback-zehleni a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefon, email, číslo bankovního účtu ve tvaru IBAN, kód výrobku, prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotografii pokladního dokladu, nebo scan či fotografii faktury. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 21 dnů od nákupu výrobku. Registrace přes „My Philips” nebudou akceptovány.  Bankovní účet, který uvedete či jste uvedl(a) jako své bankovní spojení při registraci v sekci označené jako „Bankovní spojení“ a na který  bude po splnění všech podmínek zaslána příslušná částka, musí být vedený u peněžního ústavu v České republice. V opačném případě nárok na částku cashback nevznikne.

  Při splnění shora uvedených podmínek bude účastníkovi zaslána příslušná částka cashback prostřednictvím spolupracující agentury na bankovní účet  uvedený účastníkem v elektronické registraci, a to do 30 dnů od vytvoření registrace. Výplatu částky cashback nelze provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní poukázkou apod.

  Uplatnit příslušnou částku cashback lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou. V případě chybných nebo neúplných registrací může být účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či technické problémy s odesláním registrace na internetu.

  Nárok na částku cashback nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od kupní smlouvy na výrobek dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  Tuto prodejní akci nelze kombinovat se zaměstnaneckou či partnerskou slevou poskytovanou pořadatelem, s žádnými jinými již probíhajícími a/nebo budoucími akcemi na podporu prodeje pořádanými a/nebo spolupořádanými pořadatelem (společně dále jen „jiné marketingové akce“), ať již by z nich plynul účastníkovi nárok na částku cashback a/nebo jinou výhodu jakéhokoliv druhu (společně dále jen „výhody“) z titulu jeho přímé účasti na takové jiné marketingové akci a/nebo z titulu jeho zaměstnání u osoby, jejíž zaměstnanci mají v rámci takové jiné marketingové akce nárok na výhodu. Uplatnění nároku na částku cashback v rámci této prodejní akce způsobuje zánik, resp. je překážkou vzniku, jakéhokoliv práva zákazníka uplatnit jakoukoliv výhodu v rámci jiné marketingové akce, a naopak.

  U registrací, které nebudou odeslány do 21 dní od nákupu, nebudou částky cashback vyplaceny. Poslední možný termín pro zaslání registrace je 21. 01. 2021, po tomto datu již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce dále nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud účastník na základě případné výzvy pořadatele či agentury nepředloží účtenku o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na částku cashback. Účastník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

  Veškeré částky cashback, na které vznikne nárok dle těchto pravidel prodejní akce, budou vyplaceny nejpozději do 21. 02. 2021. Jakékoli dotazy a reklamace na nevyplacení částky cashback lze podávat nejpozději do 28.02.2021, po tomto datu bude prodejní akce definitivně ukončena.

   

   7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

  Pro účely tohoto čl. 7 mají níže uvedené pojmy níže uvedený význam:

  dobou souhlasu“ se rozumí doba pěti (5) let ode dne registrace účastníka do prodejní akce.

  emailovou adresou účastníka“ se rozumí e-mailová adresa účastníka, vyplněná účastníkem v rámci registračního formuláře do prodejní akce.

  GDPR“ se rozumí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a kde to kontext věci vyžaduje, i příslušná národní legislativa na ochranu osobních údajů v České republice.

  obchodním sdělením“ se rozumí jakákoliv a veškerá obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právních předpisů, které tyto zákony případně v budoucnosti nahradí, zejména pak, ale nikoliv pouze, sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále závodu pořadatele, resp. koncernu či skupiny Philips.

  souhlasem se zasíláním obchodních sdělení“ se rozumí souhlas se zasíláním a šířením obchodních sdělení, udělovaný na základě těchto pravidel účastníkem pořadateli.

  souhlasem se zpracováním“ se rozumí souhlas se zpracováním údajů, udělovaný na základě těchto pravidel účastníkem pořadateli.

  účelem zpracování“ se rozumí (i) prověření platné účasti účastníka v prodejní akci, (ii) vyhodnocení prodejní akce pořadatelem, (iii) vytvoření, vedení, používání a správa databáze osob k zasílání a šíření obchodních sdělení ze strany pořadatele, a (iv) zasílání a šíření obchodních sdělení pořadatelem účastníkům.

  údaji“ se rozumí veškeré osobní údaje účastníka vyplněné účastníkem v registračním formuláři uvedené v čl. 6 odst. 2 těchto pravidel.

  Úřadem pro ochranu osobních údajů“ se rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10).

   

  I.     SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  Účastník zaškrtnutím příslušného políčka „ANO“ dobrovolně uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním údajů za účelem zpracování po dobu souhlasu.

   
     

   

                ANO

  Dále účastník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat pořadatele bez zbytečného odkladu o změně ve svých údajích.

   

  II.  SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

   

  Účastník zaškrtnutím příslušného políčka „ANO“ dobrovolně uděluje pořadateli svůj souhlas, aby mu pořadatel po dobu souhlasu zasílal prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu účastníka obchodní sdělení.

   
     

   

               ANO

   

  III.                       INFORMACE ÚČASTNÍKŮM POSKYTOVANÉ PODLE GDPR POŘADATELEM

  Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce

  Správcem údajů je pořadatel.

  Kontaktní údaje pořadatele:

  Philips Česká republika s.r.o.

  Rohanské nábřeží 678/23

  Praha 8 – Karlín

  Česká republika

  IČ: 639 85 306

  tel.: 228 880 896

  email: privacy@philips.com

  Dotazy, žádosti a stížnosti účastníků ve vztahu ke zpracování údajů lze k pořadateli podat osobně, telefonicky, emailem i poštou s tím, že ty osobní a telefonické se přijímají pouze v pracovních dnech v době od 10:00 hod do 16:00 hod.

  Pořadatel nemá zástupce.

  Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

  Pověřencem pro ochranu osobních údajů je paní Sylvie van Es, funkce: Chief Data Privacy Officer DPO pro společnost Royal Philips N.V. a pořadatele, emailová adresa: privacy@philips.com, telefonní číslo (sekretariát DPO): +31 61 20 50 600, obecné telefonní číslo Royal Philips N.V.: +31 20 59 77 777, adresa: Royal Philips N.V., HBT 16, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Nizozemské království.

  Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

  Účely zpracování, pro které jsou údaje určeny, jsou shodné s účelem zpracování.

  Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy souhlas účastníka se zpracováním osobních údajů.

  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

  Nebudou žádní příjemci údajů, nicméně údaje budou předány a zpracovávány agenturou v postavení zpracovatele těchto osobních údajů (http://www.aveda-pti.cz/).

  Úmysl pořadatele předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistenci rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci GDPR, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny

  Pořadatel nemá úmysl předat údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

  Údaje jsou uchovávány, resp. uloženy po dobu souhlasu.

  Existence práva požadovat od pořadatele přístup k osobním údajům týkajícím se daného subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů

  Ve vztahu k údajům má účastník právo na:

  v Přístup k osobním údajům, tj. právo získat od pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se účastníka týkají, jsou či nejsou zpracovávány, jakož i právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a ke stanoveným informacím dle čl. 15 GDPR.

  v Opravu, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR.

  v Výmaz, tj. právo na to, aby pořadatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tj. pokud (i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) účastník odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (iii) účastník vznese námitky proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (v) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na pořadatele vztahuje.

  v Omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 GDPR, tj. pokud (i) účastník popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, (ii) zpracování je protiprávní a účastník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, (iii) pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale účastník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, a (iv) účastník vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody pořadatele převažují nad oprávněnými důvody účastníka.

  v Přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR.

  v Vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 GDPR.

   

  Existence práva odvolat kdykoli souhlas

  Účastník má právo kdykoliv bezplatně odvolat, a to nezávisle na sobě:

  v Souhlas se zpracováním, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu účastníka uděleném před jeho odvoláním.

  v Souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

  Odvolání obou souhlasů může účastník učinit na kontaktních údajích pořadatele uvedených shora, přičemž svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může odvolat i v rámci platné adresy uvedené v samotném obchodním sdělení, které mu bude zasláno.

   

  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu

  Pokud se účastník bude domnívat, že jeho práva podle GDPR byla porušena či zpracování údajů obecně porušuje GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejprve řešit situaci s námi prostřednictvím kontaktní osoby uvedené výše.

  Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto osobních údajů

  Poskytování údajů není zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a údaje nemá účastník povinnost poskytnout.

  Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů

  Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

  Ostatní

  Údaje budou pořadatelem zpracovávány automatizovaným způsobem (v elektronické podobě prostřednictvím prostředků výpočetní techniky), jakož i neautomatizovaným způsobem (v tištené podobě).

  Za podmínek stanovených v čl. 34 GDPR pořadatel oznámí účastníkovi případ porušení zabezpečení údajů bez zbytečného odkladu a poskytne veškeré stanovené informace.

   

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neodpovídá a neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na  www.philips.cz/cashback-zehleni. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání částky cashback v prodejní akci.

   V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu na adresu philips@aveda-pti.cz.

   V Praze dne 1. 3. 2020

   

   SEZNAM PRODEJCŮ:

   Philips eshop: www.shop.philips.cz

  Alza.cz: www.alza.cz

  DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.cz

  Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz

  EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz

  FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz

  Internet Mall: www.mall.cz

  www.kasa.cz

  OKAY s.r.o. -www.okay.cz