1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  • Doprava zdarma na vše

  • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

  • Nákup přímo od Philips

  • Vrácení zboží do 30 dní

  Výrobky

  ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

   

  Protože si každého našeho zákazníka velmi vážíme a uvědomujeme si, že ne vždy je možné výrobky před jejich zakoupením vyzkoušet, nabízíme Vám nyní jedinečnou příležitost Vámi zakoupený výrobek Philips otestovat, a pokud nebudete spokojeni, poskytneme Vám záruku vrácení peněz.

   

  Náš program Vám umožňuje koupit si vybrané výrobky značky Philips bez rizika. Pokud nesplní Vaše očekávání, po splnění níže uvedených podmínek Vám garantujeme vrácení peněz.

   

  POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:           

  Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Rohanské Nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále též jen „pořadatel“)

   

  NÁZEV AKCE:

  „45 dní testování se zárukou vrácení peněz na žehličky Philips s funkcí Optimal Temp" (dále jen „akce")

   

  DOBA TRVÁNÍ:

  od 15. 02. 2019 do 31. 12. 2019

   

  MÍSTO KONÁNÍ:

  Česká republika

   

  PODMÍNKY ÚČASTI:

  Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území České republiky starší 16-ti let, který si ve výše uvedené době trvání akce zakoupí na území České republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) parní generátor nebo napařovací žehličku Philips s funkcí Optimal Temp* a splní všechny další podmínky uvedené v mechanismu této akce.

   

  MECHANISMUS AKCE:

  1.    Do této akce jsou zařazeny vybrané parní generátory a napařovací žehličky Philips (Parní generátory- GC9682/80, GC9640/60, GC9635/20, GC8962/40, GC8942/20, GC8930/10, GC8750/60, GC8735/80, GC7831/20, GC7833/80, GC7933/30, GC7920/20, GC7808/40, GC7051/30, GC8731/20, GC8715/20; Napařovací žehličky: GC5036/20, GC5034/20, GC4934/30, GC4932/20, GC3920/20, GC3925/30)

   s funkcí Optimal Temp*, které jsou v době akce v prodeji na českém trhu a byly zakoupené v období od 15. 02. 2019 do 31. 12. 2019 u zapojených prodejců na území ČR. Seznam zapojených prodejců je uveden na konci těchto pravidel. 

   

  2.    Účastník akce musí pro využití záruky vrácení peněz zaregistrovat zakoupený výrobek do 21 dnů od nákupu na www.philips.cz/myphilips a kontaktovat Philips zákaznickou podporu do 45 dní vyplněním formuláře na https://www.philips.cz/c-e/mbg, která následně zajistí svoz výrobku od zákazníka (účastníka akce) k servisnímu partnerovi Philips.

   

  3.    Výrobek lze vrátit pouze řádně vyčištěný, nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

   

  4.    Philips zákaznickou podporu kontaktuje zákazník skrze formulář https://www.philips.cz/c-e/mbg.

   

  5.    Výrobek nelze vrátit přímo, vždy je třeba za tímto účelem kontaktovat Philips zákaznickou podporu.

   

  6.    Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky) nebo platební kartou, popř. bankovním převodem, či zakoupené na splátky.

   

  7.    V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky, nebude výrobek od zákazníka převzat ke svozu, popř. bude následně vrácen na adresu účastníka akce.

   

  8.    V případě splnění všech výše uvedených podmínek zašle servisní partner Philips účastníkovi akce do 15 dnů ode dne svozu výrobku na účastníkem sdělenou emailovou adresu potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku, po jehož osobním či elektronickém doručení zákazníkem na prodejnu, kde byl vrácený výrobek zakoupen, společně s originálem či kopií dokladu o nákupu, daná prodejna obratem vyplatí účastníkovi akce v hotovosti zpět cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu, nebo tuto částku poukáže účastníkovi akce do 15 dnů od doručení potvrzení na vrácení peněz na jím uvedený bankovní účet, a to dle možností konkrétního prodejce. Potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku musí být účastníkem akce doručeno na příslušnou prodejnu ve lhůtě 1 měsíce od jeho obdržení, v opačném případě potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku pozbývá platnosti, nárok na vrácení peněz zaniká a vrácený výrobek bude účastníkovi akce zaslán zpět na jeho adresu.

   

  9.    Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.

   

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

  Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu s pravidly této prodejní akce a zpracováním osobních údajů umístěného v závěru registračního formuláře souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefonní číslo (dále též jen „osobní údaje“)  za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů pořadatelem jako správcem, za účelem prověření platné účasti v prodejní akci, vyzvednutí výrobku a zaslání potvrzení o jeho ponechání v servisním středisku a vyhodnocení akce, a to na dobu 5 let od ukončení akce, po kterou budou osobní údaje uloženy (dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník akce potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům má účastník právo:

   

   

   

  na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů,

  na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů,

  na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů,

  na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,

  na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,

  vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,

  svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,

  podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   

   

  Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše, písemně prostřednictvím emailové adresy: infolinka@philips.com.

   

   

   

  Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení umístěného v závěru registračního formuláře účastník ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uděluje pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu, kterou účastník uvedl při registraci výrobku. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele, osobně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím elektronickém pošty na emailovou adresu pořadatele infolinka@philips.com.

   

   

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE:

  1.    Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 16-ti let s doručovací adresou v ČR.

   

  2.    Účastník akce kontaktováním Philips linky pomoci za účelem vrácení výrobku v rámci    této marketingové akce přijímá pravidla akce a potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil.

   

  3.    Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v     průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.

   

  4.    Pořadatel marketingové akce neodpovídá za újmy nebo ztráty, vzniklé během účasti v propagační akci.

   

  5.    Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé újmy v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.

   

  6.    Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen

   

  7.    Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici na www.philips.cz.

   

  8.    Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či újem, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

   

   

  V Praze dne 31.01.2019

   

  SEZNAM PRODEJCŮ, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCE

  Kamenné a internetové prodejny:

  ·        Philips eshop: www.shop.philips.cz

  ·        Alza.cz: www.alza.cz 

  ·        DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.cz 

  ·        Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz 

  ·        EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz 

  ·        Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz 

  ·        FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz

  ·        Internet Mall: www.mall.cz

  ·        www.kasa.cz

  ·        OKAY s.r.o. -www.okay.cz
   

  *Optimal Temp je funkce, díky které není třeba nastavovat teplotu žehlení