1
Pravidla akce

Pravidla soutěže Philips OneBlade

(dále jen „Soutěž“)

 

Pořadatel a organizátor

 

 

Pořadatelem a organizátorem Soutěže je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, budova River Garden II, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále též jen jako „Philips“ či „Pořadatel“).

 

Termín a místo konání Soutěže

 

Soutěž probíhá od 4. 2. 2019 00:00:01 středoevropského času do 10. 3. 2019 23:59:59 (prodlouženo do 17. 3. 2019) středoevropského času na území České republiky, prostřednictvím komunikátoru na sociální síti Facebook.

 

Podmínky účasti v Soutěž

 

1. Podmínkou účasti v této Soutěži je souhlas s těmito pravidly (dále též jen jako „Pravidla“) a jejich dodržování.

 

2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook, vlastníkem některého z dále uvedených výrobků značky Philips a splní i ostatní podmínky účasti v Soutěži uvedené níže v části „Mechanika Souteže“ (dále též jen jako „Soutěžící“).

 

3. Soutěžící musí mít po dobu konání Soutěže a jejího vyhodnocení existující profil na sociální síti Facebook.

 

4.Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 

Mechanika Soutěže

 

Podmínkou pro zapojení se do Soutěže je:

 

1. vlastnictví některého z následujících výrobků pro muže značky Philips:

OneBlade na tvář a tělo QP2620/20, OneBlade na tvář a tělo QP2630/30, OneBlade Pro na tvář a tělo QP6620/20, výměnný břit OneBlade na tvář a tělo QP610/50, výměnné břity OneBlade  na tvář a tělo QP620/50;

 

2. natočení dvou videí, pořízení fotografie a napsání recenze dle níže uvedeného zadání a zaslání těchto videí a fotografie (videa a fotografie dále společně též jen jako „Příspěvky“ či jednotlivě jako „Příspěvek“) prostřednictvím zprávy na facebookovém profilu OneBlade soutěž na odkaze https://www.facebook.com/OneBlade-soutěž-1285158311635441 do 10. 3. 2019 (prodlouženo do 17. 3. 2019) a vložení recenze prostřednictvím odkazu, jenž bude Soutěžícímu zaslán (viz níže);

 

  • zadání pro 1. video „unboxing“:

Video musí obsahovat záběr prvního rozbalení jednoho z výše uvedených výrobků. Video může obsahovat slovní komentář vztahující se k výrobku, k obsahu balení, prvním dojmům z výrobku aj.

 

  • zadání pro 2. video “using”:

Video musí obsahovat záběry z používání jednoho z výše uvedených výrobků. Za použití se považuje zastřihování, tvarování a holení vousů a úprava chlupů na lidském těle. Do Soutěže budou zahrnuta ta videa, která budou obsahovat záběry použití výrobku na částech lidského těla, jako jsou hrudník, podpaždí aj. Videa obsahující záběry intimních partií budou ze Soutěže vyloučena.

 

  • zadání pro fotografii:

Soutěžící musí zaslat fotografii, na které bude vyfocený Soutěžící  s jedním z výše uvedených výrobků. Na fotografii musí být viditelné, o jaký výrobek se jedná.  Soutěžící se může sám vyfotit, tzv. selfie, nebo se nechat někým vyfotit.

 

  • Zadání pro recenzi:

Soutěžící poskytne hodnocení na úrovni 1-5, kdy 5 znamená zcela spokojen a 1 zcela nespokojen, doplněné o slovní komentář k výrobku, který vlastní. Hodnocení výrobku vychází čistě z vlastních zkušeností Soutěžícího a je zcela subjektivní. Úroveň hodnocení nemá vliv na účast v Soutěži. Podmínkou je pouze poskytnutí hodnocení. K poskytnutí hodnocení a napsání recenze bude Soutěžící vyzván po zaslání obou videí a fotografie prostřednictvím facebookového komunikátoru OneBlade soutěž, kde mu bude zaslán příslušný odkaz pro vložení hodnocení (recenze).

 

Soutěžící prohlašuje a zaručuje v souvislosti se svým Příspěvkem, že: (a) Soutěžící je jediným a výlučným vlastníkem autorských práv k Příspěvku; (b) Příspěvek je vlastním výtvorem Soutěžícího; (c) Soutěžící si není vědom žádných práv třetích stran včetně, avšak nikoliv pouze, práva autorského, ochranných známek a/nebo jakýchkoliv jiných práv duševního vlastnictví, která by byla Příspěvkem porušena; (d) Příspěvek je v souladu s Instrukcemi a omezeními, jak jsou tyto uvedeny níže (dále jen „Instrukce a omezení“); a (e) Příspěvek nebyl dříve použit v propagační akci jakéhokoliv druhu, nevyhrál žádnou cenu jakéhokoliv druhu a/nebo nebyl vystavován či veřejně zobrazen jakýmkoliv způsobem. Soutěžící souhlasí, že Pořadatel může dle svého výlučného uvážení odstranit jakýkoliv Příspěvek a vyřadit ze Soutěže Soutěžícího, o kterém má dle svého výlučného uvážení za to, že jeho Příspěvek není v souladu s Instrukcemi a omezeními.

 

Soutěžící je povinen si zajistit souhlas všech rozpoznatelných jednotlivců, kteří se objevují v Příspěvku Soutěžícího (je-li takových), se zachycením a použitím jejich podoby včetně případného zvukového projevu v Příspěvku a udělením práv zde uvedených. V případě, že je jednotlivec nezletilý, Soutěžící musí být jeho rodič či zákonný zástupce. Soutěžící musí být na požádání Pořadatele schopen doložit takový souhlas v Pořadatelem akceptovatelné formě.

 

Instrukce pro Příspěvky:

 

  • Příspěvek nesmí být dříve použit v propagační akci jakéhokoliv druhu, vyhrát cenu jakéhokoliv druhu a/nebo být vystavován či veřejně zobrazen jakýmkoliv způsobem;

 

Obsahová omezení:

 

  • Příspěvek nesmí obsahovat materiál, který porušuje něčí práva, včetně, avšak nikoliv pouze, práva autorského, ochranné známky, práv na ochranu soukromí, osobnostních práv nebo jakýchkoliv jiných práv, zejména práv duševního vlastnictví;

 

  • Soutěžící také nebudou zasílat Příspěvky s neslušným, hanlivým, výhružným, urážlivým nebo nezákonným obsahem ani jiné Příspěvky, které mohou dle mínění společnosti Philips poškodit pověst společnosti Philips;

 

  • Příspěvek nesmí obsahovat záběry, obrázky či umělecká díla nevytvořená Soutěžícím;

 

  • Soutěžící nesmějí Příspěvky zneužívat tím, že do nich vědomě nasadí viry, trojského koně, červy nebo jiné materiály, které jsou škodlivé nebo způsobují jakékoliv technologické poškození;

 

Jakékoli komentáře, návrhy, zpětná vazba, otázky, nápady či jiné materiály, které jakýmkoli způsobem pošlete nebo přispějete do Soutěže, nemusejí být během přenášení po internetu dostatečně zabezpečené. Nebude se s nimi zacházet jako s důvěrnými a chráněnými informacemi a Vy souhlasíte s tím, že je Pořadatel může využít, reprodukovat, publikovat, upravovat, převzít a předávat jiným osobám v rámci svého podnikání, včetně mimo jiné pro účely propagace svých výrobků a služeb.

 

Licence

 

Zasláním Příspěvku Soutěžící souhlasí v souladu s § 84 a násl. občanského zákoníku s použitím svého soutěžního Příspěvku na komunikačních kanálech společnosti Philips a dále jako autor Příspěvku poskytuje společnosti Philips bezúplatnou, nevýhradní, neodvolatelnou a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití Příspěvku či jeho částí dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména k reprodukci Příspěvku či jeho částí, k jeho rozšiřování, vystavování a sdělování veřejnosti, v jakékoliv formě, včetně, ale nikoliv pouze, jakýchkoliv a veškerých internetových médií, včetně webových stránek Pořadatele a platforem sociálních médií, a to včetně propagačních, reklamních nebo marketingových účelů, a to na dobu 5 let od zaslání Příspěvku. Příspěvek přitom může být zkrácen, editován, přeformátován, předělán, kombinován s jinými materiály a/nebo jinak upravován dle výlučného uvážení Pořadatele. Pořadatel není povinen licenci využít a je oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě, a to bez předchozího souhlasu autora.

 

Určení výherců

 

Způsobilé Příspěvky budou dne 15. 3. 2019 či kolem tohoto data hodnoceny pětičlennou porotou složenou ze zaměstnanců Pořadatele Soutěže, přičemž tato porota bude Příspěvky hodnotit na základě následujících kritérií (dále jen "Hodnotící kritéria"), která budou mít stejnou váhu:

 

(a) kreativita

 

(b) originalita

 

Za předpokladu ověření a souladu s těmito Pravidly, získají autoři vybraných Příspěvků dále uvedené ceny. Cenu získají 3 (tři) Soutěžící, kteří zašlou Příspěvky v souladu s určeným zadáním. Vítězné Příspěvky vybere porota složená ze zaměstnanců Pořadatele Soutěže na základě Hodnotících kritérií, a to dle svého vlastního uvážení, a přiřadí Soutěžícím jednotlivé ceny. Svou účastí v Soutěži Soutěžící zcela a bezpodmínečně souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat, jakož i respektovat rozhodnutí poroty, která budou konečná a závazná.

 

Cena

 

Autoři Příspěvků vybraných na základě Hodnotících kritérií vyhrají následující ceny (dále jen "Ceny"):

 

-          1. cena – Apple iPhone Xs 64 GB

 

-          2. cena - poukaz na jakékoliv výrobky zn. Philips ve Philips e-shopu na www.philips.cz/obchod v hodnotě 5000 Kč, platnost poukazu do 31. 12. 2019;

 

-          3. cena poukaz na jakékoliv výrobky zn. Philips ve Philips e-shopu na www.philips.cz/obchod v hodnotě 3000 Kč; platnost poukazu do 31. 12. 2019.

 

Ceny jsou nepřenosné a není-li dále stanoveno jinak, nejsou za ně poskytovány žádné náhrady či peněžitá plnění. V případě nedostupnosti Ceny si Pořadatel vyhrazuje právo Cenu nahradit jinou cenou dle svého uvážení, která bude stejné či vyšší hodnoty. Všechny nespecifikované výdaje jsou odpovědností výherce (výherců).

 

Oznámení výherců

 

Výherci budou informováni prostředictvím facebookového komunikátoru, přes který zasílali Příspěvky do soutěže a zároveň bude seznam výherců vyvěšen na OneBlade soutěžní stránce www.philips.cz/OneBlade-soutez, a to do 31. 3. 2019. Pokud se nepodaří se s výhercem spojit ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů od prvního pokusu, pokud výherce odmítne svou Cenu či v případě porušení těchto Pravidel, nárok na Cenu daného výherce zaniká a Cena může být udělena autorovi Příspěvku, který porota vybere dodatečně v souladu s výše uvedenými Hodnotícími kritérii. Při zániku nároku na Cenu, nebude poskytována žádná kompenzace.

Soutěžící, kteří nejednají v souladu s těmito Pravidly či se pokusí negativně zasáhnout do této Soutěže jakýmkoliv způsobem, budou ze Soutěže vyloučeni.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

 

Zaškrtnutím příslušného pole souhlasu s Pravidly této Soutěže a zpracováním osobních údajů v příslušné komunikaci na facebookovém komunikátoru OneBlade soutěž Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, věk, emailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa (dále jen „osobní údaje“) za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů, Pořadatelem jakožto správcem pro účely prověření platné účasti v Soutěži  a jejího vyhodnocení, a to po dobu trvání Soutěže a 1 roku po jejím ukončení (dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje Pořadatel neposkytuje žádným třetím osobám vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Pořadatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a není zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy. Soutěžící potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat Pořadatele bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům má Soutěžící právo:

 

-      na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů,

-      na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Soutěžícího týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů,

-      na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů,

-      na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,

-      na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,

-      vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,

-      svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,

podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Zároveň zaškrtnutím příslušného pole souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v příslušné komunikaci na facebookovém komunikátoru OneBlade soutěž  udělujete ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích Pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedl(a) v komunikátoru na facebookovém profilu OneBlade soutěž. Jste přitom oprávněn(a) tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla Pořadatele, osobně na adrese sídla Pořadatele  či prostřednictvím elektronickém pošty na emailovou adresu Pořadatele infolinka@philips.com.

 

Další podmínky

 

V maximálním možném rozsahu povoleném použitelnými právními předpisy nebudou Pořadatel a každá z jeho mateřských či dceřiných společností, organizačních složek, partnerů, zástupců, nástupnických společností, zaměstnanců, vedení a členů statutárních orgánů odpovědni za jakékoliv újmy vzniklé a/nebo související se vstupem a účastí Soutěžícího v Soutěži, stahováním a/nebo tisknutím materiálů z jakýchkoliv webových stránek Soutěžícím v souvislosti se Soutěží, jakož ani neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži.

 

Vymáhání účasti v Soutěži či ceny právní cestou není možné. Ceny jsou poskytovány "tak, jak jsou" bez jakékoliv záruky, ať již výslovné či dovozované, včetně, ale nikoliv pouze, záruky prodejnosti či vhodnosti k určitému účelu.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V takovém případě může Pořadatel zvolit výherce ze všech způsobilých Příspěvků obdržených před a/nebo po (pokud je to vhodné) Pořadatelem učiněných opatření. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno na webových stránkách www.philips.cz/OneBlade-soutez , kde budou podmínky Soutěže umístěny, a Soutěžícím oznámeno prostřednictvím facebookového komunikátoru OneBlade soutěž. Účinnost této změny nastává okamžikem oznámení dle předchozí věty. Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení těchto Pravidel, Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit ze Soutěže Soutěžícího, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

 

Rozhodnutí Pořadatele jsou ve všech věcech týkajících se Soutěže konečná, včetně výkladu a použití těchto Pravidel.