1
Výrobky

Series 5000 Plně automatický kávovar

6 nápojů, LatteGo, PianoBlack, AquaClean EP5330/10

Odstraňování problémů

Jak mohu z automatického espresovače Philips odstranit vodní kámen?

Naše espresovače Philips jsou nabízeny v různých řadách. Vyhledejte správné pokyny pro váš přístroj.

Jaké pokyny platí pro můj espresovač Philips?

Pokyny, kterými se musíte řídit, závisí na vaší konkrétní řadě Philips.

Zleva doprava uvidíte na obrázku následující modely:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (bez displeje), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (s ovládacím tlačítkem/bez ovládacího tlačítka)

Pro modely Philips 3000 a Philips 2100 Easy Cappuccino jsou k dispozici instruktážní videa v angličtině.

Obrázky modelů kávovarů

Řada Philips 4000 a 3100, přístroje s displejem; pokyny pro odstranění vodního kamene

Tyto espresovače Philips jsou vybaveny displejem.

1) Vstupte do nabídky MENU (NABÍDKA) a vyberte možnost „Start Calc Clean“ (Spustit proces Calc Clean).

2) Stisknutím tlačítka CAPPUCCINO zvolte odstraňování vodního kamene.

3) Přístroj vám připomene, abyste vložili karafu na mléko naplněnou vodou a vytáhli dávkovač karafy na mléko doprava.

4) Na displeji se zobrazí symbol odstraňovače vodního kamene.

5) Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu.

6) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po rysku CALC CLEAN.

7) Umístěte nádržku na vodu zpět do přístroje.

8) Umístěte mísu pod dávkovač karafy na mléko a dávkovací hubičku na kávu.

9) Stisknutím tlačítka CAPPUCCINO spusťte cyklus odstranění vodního kamene.

10) Z přístroje začne v pravidelných intervalech vytékat roztok pro odstranění vodního kamene. Ukazatel na obrazovce zobrazuje průběh procesu. Tento proces trvá přibližně 20 minut.

Poznámka: Cyklus odstraňování vodního kamene lze přerušit stisknutím tlačítka ESPRESSO. Proces obnovíte opětovným stisknutím tlačítka CAPPUCCINO.

11) Po využití celé směsi roztoku pro odstranění vodního kamene a vody se na displeji zobrazí symbol prázdné nádržky na vodu.

12) Vypláchněte nádržku na vodu, naplňte ji pitnou vodou po značku MAX a umístěte ji zpět. Na displeji se zobrazí symbol spuštění vyplachování.

13) Naplňte karafu na mléko pitnou vodou po značku MIN a vložte ji do přístroje.

14) Vytáhněte dávkovač karafy na mléko doprava.

15) Umístěte zpět mísu.

16) Stiskněte tlačítko CAPPUCCINO a přístroj začne provádět cyklus vyplachování.

17) Když se na displeji zobrazí symbol CALC CLEAN OK, cyklus vyplachování je dokončen.

Poznámka: Pokud se zobrazí symbol NÁDRŽKA NA VODU namísto symbolu CALC CLEAN OK, nedoplnili jste nádržku na vodu po značku MAX. Doplňte nádržku na vodu po značku MAX a proveďte další cyklus vyplachování. Opakujte kroky 12 až 17, dokud se nezobrazí symbol CALC CLEAN OK. Tento postup může být nutné provést několikrát, než se zobrazí symbol připravenosti.

18) Postup ukončete stisknutím tlačítka CAPPUCCINO.

19) Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.

20) Přístroj je připraven k použití.

Řada Philips 3000, přístroje bez displeje; pokyny pro odstranění vodního kamene

1) Vyprázdněte tácek na odkapávání a nádobu na mletou kávu.

2) Vyjměte klasický napěňovač mléka / automatický napěňovač mléka z trysky pro páru / horkou vodu. U přístrojů vybavených hubičkou na horkou vodu vložte hubičku na horkou vodu.

3) Vyjměte přídavný vodní filtr (INTENZA+) z nádržky na vodu (volitelný).

4) Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Saeco do nádržky na vodu.

5) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po rysku CALC CLEAN.

6) Umístěte nádržku na vodu zpět do přístroje.

7) Umístěte mísu pod trysku pro páru / horkou vodu a dávkovací hubičku na kávu.

8) Stiskněte tlačítko CALC CLEAN alespoň po dobu 3 sekund a spustí se cyklus odstranění vodního kamene. V průběhu celého cyklu bude nepřerušovaně svítit tlačítko ESPRESSO a tlačítko CALC CLEAN bude blikat.

9) Světlo cyklu odstranění vodního kamene začne nepřerušovaně svítit a z přístroje začne pravidelně vytékat roztok pro odstranění vodního kamene. Tento proces trvá přibližně 20 minut.

Poznámka: Cyklus odstranění vodního kamene je možné přerušit stisknutím tlačítka Espresso. Proces obnovíte dalším stisknutím tlačítka Espresso.

10) Po využití celé směsi roztoku pro odstranění vodního kamene a vody začne nepřetržitě svítit kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

11) Vypláchněte nádržku na vodu, naplňte ji pitnou vodou po značku MAX a umístěte ji zpět. Kontrolka cyklu vyplachování začne nepřerušovaně svítit.

12) Umístěte mísu zpět.

13) Pokud bliká tlačítko ESPRESSO, stiskněte je a spustí se cyklus vyplachování.

14) Po dokončení cyklu vyplachování zhasne tlačítko CALC CLEAN.

Poznámka: Pokud se na displeji zobrazí symbol prázdné nádržky na vodu a nezhasne tlačítko CALC CLEAN, opakujte kroky 11 až 13, dokud tlačítko CALC CLEAN nezhasne.

15) Přístroj se zahřívá a provádí automatický cyklus vyplachování. Tlačítka ESPRESSO a COFFEE blikají současně.

16) Vyjměte tácek na odkapávání, opláchněte jej a dejte zpět.

17) Přístroj je připraven k použití.

Play Pause

Řada Philips 2100 Easy Cappuccino; pokyny pro odstranění vodního kamene

1) Vypněte přístroj.

Poznámka: Pokud přístroj nevypnete, nebudete moci spustit cyklus odstranění vodního kamene.

2) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět. Vyjměte automatický napěňovač mléka (je-li součástí přístroje).

3) Vylijte nádržku na vodu a vyjměte vodní filtr Intenza (je-li součástí přístroje).

4) Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco do nádržky na vodu.

Do roztoku pro odstranění vodního kamene v nádržce na vodu přidejte vodu po značku MAX.

Ujistěte se, že je ovládací tlačítko nastaveno na ikonu KÁVOVÉ ZRNO.

7) Umístěte mísu pod trysku pro horkou vodu / páru a dávkovací hubičku na kávu.

Přesvědčte se, že je přístroj VYPNUTÝ. Stiskněte současně asi na 5 sekund tlačítko ESPRESSO a tlačítko CAPPUCCINO. Během celého cyklu odstranění vodního kamene pomalu bliká oranžová kontrolka odstranění vodního kamene.

9) Nastavte ovládací tlačítko na ikonu HORKÁ VODA a nechte vytéci horkou vodu. Horkou vodu nechejte 10 sekund vytékat z trysky pro horkou vodu / páru.

10) Ovládací tlačítko nastavte zpět na ikonu KÁVOVÉ ZRNO. Vyčkejte asi 1 minutu, aby měl roztok pro odstranění vodního kamene čas působit.

11) Stiskněte tlačítko ESPRESSO, uvaří se šálek espressa. Vyčkejte asi 1 minutu, aby měl roztok pro odstranění vodního kamene čas působit.

Poznámka: Během postupu odstranění vodního kamene nefunguje funkce mletí kávy. Stisknete-li tlačítko Espresso, bude z přístroje vytékat pouze voda.

12) Opakujte kroky 10 až 11, dokud nebude nepřerušovaně svítit kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

13) Vyjměte nádržku na vodu z přístroje a vypláchněte ji.

14) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po značku MAX a zasuňte ji zpět do přístroje.

15) Vylijte velký šálek a položte jej zpět na tácek na odkapávání pod trysku pro horkou vodu / páru.

16) Stiskněte tlačítko ESPRESSO a uvaří se šálek espressa. Opakujte tento postup dvakrát.

17) Nastavte ovládací tlačítko na ikonu HORKÁ VODA.

18) Nechejte vytékat horkou vodu z trysky pro horkou vodu / páru, dokud nebude nepřerušovaně svítit kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

19) Vyjměte tácek na odkapávání, opláchněte jej a dejte zpět.

20) Umístěte zpět automatický napěňovač mléka.

21) Vyjměte nádržku na vodu a vypláchněte ji.

22) Doplňte nádržku na vodu pitnou vodou po značku MAX a zasuňte ji zpět do přístroje.

23) Stisknutím vypínače přístroj vypněte. Když přístroj znovu zapnete, je připraven k použití.

Play Pause

Řada Philips 2000 s ovládacím tlačítkem; pokyny pro odstranění vodního kamene

1) Vypněte přístroj.

2) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.

3) Vylijte nádržku na vodu a nalijte do ní celý roztok pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco. Doplňte ji pitnou vodou po značku MAX a vložte ji zpět.

4) Umístěte velkou nádobu pod trysku pro páru / vodu.

5) Nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO.

6) Stiskněte současně tlačítka ESPRESSO a COFFEE po dobu 5 sekund. Z přístroje vyteče roztok pro odstraněno vodního kamene vnitřním vedením do tácku na odkapávání v několika jednominutových intervalech. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru. To bude trvat přibližně 5 minut. Oranžová kontrolka odstranění vodního kamene začne pomalu blikat a bude blikat po dobu celého cyklu odstranění vodního kamene.

7) Když nepřerušovaně svítí zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Po přibližně 1 minutě začne z přístroje v několika jednominutových intervalech vytékat roztok tryskou pro horkou vodu / páru, dokud se zcela nevyprázdní nádržka na vodu. Tento proces trvá přibližně 15 minut.

8) Když pomalu bliká zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO. Zhasne kontrolka DVA ŠÁLKY a nepřerušovaně se rozsvítí červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA.

9) Vyjměte prázdnou nádobu a tácek na odkapávání a vložte je zpět.

10) Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.

11) Když začne nepřerušovaně svítit zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Přístroj provede naplnění krátkého obvodu. Během celého cyklu vyplachování dvakrát bliká oranžová kontrolka odstranění vodního kamene.

12) Když začne pomalu blikat zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO. Z přístroje vyteče voda vnitřním vedením do tácku na odkapávání. Roztok nevytéká z trysky pro horkou vodu / páru.

13) Když začne nepřerušovaně svítit zelená kontrolka DVA ŠÁLKY, nastavte ovládací tlačítko do polohy HORKÁ VODA. Z přístroje nyní vyteče roztok z trysky pro páru / vodu.

14) Po dokončení cyklu vyplachování zhasne oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE a bliká kontrolka VYKŘIČNÍK. Nastavte ovládací tlačítko do střední polohy KÁVOVÉ ZRNO.

15) Bliká zelená kontrolka POHOTOVOSTNÍ REŽIM. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.

16) Přístroj je připraven k použití.

Řada Philips 2000 bez ovládacího tlačítka; pokyny pro odstranění vodního kamene

1) Vypněte přístroj.

2) Vyprázdněte tácek na odkapávání a dejte jej zpět.

3) Vylijte nádržku na vodu a nalijte do ní celý roztok pro odstranění vodního kamene Philips / Saeco. Doplňte ji pitnou vodou po značku MAX a vložte ji zpět.

4) Umístěte velkou nádobu pod dávkovací hubičku na kávu.

5) Stiskněte tlačítko ESPRESSO po dobu 5 sekund. Oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE začne pomalu blikat a bude blikat po dobu celého cyklu odstranění vodního kamene.

6) Z přístroje začne vytékat roztok pro odstranění vodního kamene dávkovací hubičkou na kávu v několika jednominutových intervalech, dokud nebude nádržka na vodu prázdná. Tento proces trvá přibližně 20 minut.

7) Když se rozsvítí červená kontrolka ŽÁDNÁ VODA, vyjměte a vyprázdněte nádobu a tácek na odkapávání a vložte je zpět.

8) Vyjměte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte pitnou vodou po značku MAX. Vložte ji zpět do přístroje.

9) Z přístroje začne vytékat voda dávkovací hubičkou na kávu. Během celého cyklu vyplachování dvakrát bliká oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE.

10) Po dokončení cyklu vyplachování zhasne oranžová kontrolka ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE a bliká zelená kontrolka POHOTOVOSTNÍ REŽIM. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.

11) Přístroj je připraven k použití.

Informace na této stránce jsou platné pro následující modelové číslo: EP5330/10 , EP5346/10 , EP5345/10 , EP5340/10 , EP5334/10 , EP5333/10 , EP5331/10 , EP5335/10 , EP5311/10 , EP5315/10 , EP5360/10 , EP5363/10 , EP5310/10 , EP5314/10 , EP5361/10 , EP5365/10 , EP3362/00 , HD8827/09 , HD8829/09 , EP3510/00 , EP4050/10 , EP4010/00 , EP3551/00 , EP3550/00 , HD8829/11 , HD8652/59 , HD8834/19 , HD8832/09 , HD8847/19 , HD8831/09 , HD8834/09 , HD8651/19 , HD8651/29 , HD8821/09 , HD8847/09 , HD8824/09 , HD8650/09 , HD8651/09 , CA6700/98 , CA6702/00 , CA6700/00 , CA6700/99 . více méně

Nenašli jste, co jste hledali?