1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  • Doprava zdarma na vše

  • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

  • Nákup přímo od Philips

  • Vrácení zboží do 30 dní

  Výrobky

  PRAVIDLA A PODMÍNKY PRODEJNÍ AKCE „Philips PerfectCare Elite. Nyní s prknem Vileda jako dárek!“


  Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce  „Philips PerfectCare Elite. Nyní s prknem Vileda jako dárek!“ (dále jen „prodejní akce“).

   

  1. POŘADATEL PRODEJNÍ AKCE:

  Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské Nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen „pořadatel“ či „Philips Česká republika s.r.o.“).

   

  2. SPOLUPRACUJÍCÍ AGENTURA:

  Prodejní akce bude realizována ve spolupráci s agenturou AVEDA PTI, s.r.o., se sídlem K Hájům 1309/34, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 256 75 028, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 60202 (dále jen „agentura“).

   

  3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRODEJNÍ AKCE:

  Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 9. 2017 0.00 hod do 31. 12. 2017 23:59 hod (dále jen „čas konání prodejní akce“) na území České republiky u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz. Seznam prodejců) (dále též jako „vybraní prodejci“).

   

  4. ÚČASTNÍK PRODEJNÍ AKCE:   

  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky, která splní podmínky účasti na prodejní akci upravené v těchto pravidlech prodejní akce (dále jen „účastník“).

   

  5. PRODUKTY ZAŘAZENÉ DO PRODEJNÍ AKCE A DÁREK:

  Zákazník, který v čase konání prodejní akce zakoupí u vybraných prodejců z modelů systémové žehličky Philips PerfectCare Elite GC9630/20, GC9640/60 nebo GC9682/80 (dále jen jako „výrobek“) a splní všechny podmínky účasti na prodejní akci uvedené v těchto pravidlech, dostane jako dárek žehlíci prkno Vileda Viva Express Premium+, v doporučené prodejní ceně 2490,- Kč.

   

  Poskytnutí dárku provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli a/nebo agentuře poskytnout potřebnou součinnost.

   

  6. PODMÍNKY ÚČASTI V PRODEJNÍ AKCI:

  1. Zakoupení výrobku v čase konání prodejní akce u vybraných smluvních partnerů (prodejců) společnosti Philips Česká republika s.r.o. na území České republiky. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku.

  2. Kompletní  a  řádné vyplnění  údajů  v online registračním  formuláři  na  webových stránkách www.philips.cz/promo-elite a jeho odeslání, a to do 21 dnů od zakoupení výrobku dle bodu 1. výše. Registrační formulář musí obsahovat vyplněné následující údaje: jméno, příjmení, telefon, adresa, email, kód výrobku, prodejce, kde byl výrobek zakoupen, číslo pokladního dokladu (účtenky) nebo číslo faktury. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotografii pokladního dokladu, nebo scan či fotografii faktury. Není-li dále uvedeno jinak, v případě nesprávně nebo neúplně vyplněného registračního formuláře právo účastníka na účast v prodejní akci zaniká.

   

  Při splnění shora uvedených podmínek bude účastníkovi zaslán  dárek žehlíci prkno Vileda Viva Express Premium+ prostřednictvím spolupracující agentury na doručovací adresu  účastníka uvedenou v elektronické registraci na www.philips.cz/promo-elite, a to do  30 dnů od vytvoření registrace. Uplatnit nárok na dárek v rámci této prodejní akce lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou. V případě chybných nebo neúplných registrací může být účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a není povinna kontrolovat správnost a/nebo úplnost údajů uvedených účastníkem v registračním formuláři. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či technické problémy s odesláním registrace na internetu.

  Nárok na dárek nevzniká, resp. zanikne, v případě odstoupení od kupní smlouvy na výrobek dle ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  Registrace, které nebudou odeslány do  21 dní od nákupu, nemusí být uznány. Poslední možný termín pro zaslání registrace je 21. 1. 2018 23:59 hod, a to v případě, že jste výrobek zakoupil(a) v poslední den trvání prodejní akce. Po tomto datu, tj. po 21. 1. 2018, již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce dále nebudou zejména zařazeni zákazníci s registrací neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o koupi za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře, bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na dárek. Účastník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů).

   

  Dárek, na který vznikl účastníkům této prodejní akce nárok, bude poskytnut nejpozději do 21. 2. 2018. Jakékoli dotazy a reklamace na neposkytnutí dárku lze podávat nejpozději do 8. 3. 2018, po tomto datu bude akce definitivně ukončena.

   

  7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

  Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zpracováním všech svých osobních údajů vyplněných v registračním formuláři v rámci této prodejní akce (dále jen „osobní údaje”) společností Philips Česká republika s.r.o., jakožto správcem a s jejich následným zpracováním spolupracující agenturou (zpracovatelem) pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a jejího vyhodnocení, a to na dobu 5 let (dále jen „Doba souhlasu“) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem či zpracovatelem může účastník požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, jakož i požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil závadný stav.

   

  Zároveň svou účastí v prodejní akci účastník uděluje ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Účastník je přitom oprávněn tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele nebo osobně na adrese sídla pořadatele.

   

  8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

  Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.philips.cz/promo-elite. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání dárku v prodejní akci.

   

  V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu philips@aveda-pti.cz.

   

  Seznam prodejců:

   

  • Alza.cz: www.alza.cz 
  • DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.cz 
  • Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz 
  • EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz 
  • Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz 
  • Internet Mall: www.mall.cz
  • OKAY s.r.o. -www.okay.cz
  • ELEKTRO SPÁČIL - www.eleshop.cz
  • ELEKTRO SPÁČIL - www.spacil.cz

   

   

  V Praze dne 18. 8. 2017