1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  • Doprava zdarma na vše

  • Zákaznická podpora 7 dní v týdnu

  • Nákup přímo od Philips

  • Vrácení zboží do 30 dní

  Pravidla akce Pragodent 2019

  Pravidla a podmínky prodejní akce „PRAGODENT 2019”  

  (dále jen “prodejní akce”)

   

  1. Pořadatel a organizátor

  Pořadatelem a organizátorem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále jen „pořadatel“ či též společnost „Philips“).

   

  2. Termín a místo konání prodejní akce

  Prodejní akce bude probíhat v době a místě konání 27. mezinárodního dentálního veletrhu PRAGODENT (dále též jen jako „veletrh“), tj. v termínu od 3. do 5. 10. 2019, v době od 9:00 do 18:00 hodin ve dnech 3. a 4. 10. 2019 a od 9:00 do 16:30 hodin dne 5. 10. 2019, v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech, na stánku společnosti Philips na veletrhu, přičemž registrovat se do této prodejní akce lze na www.philips.cz/pragodent v termínu od 1. 8. 2019 do 5. 10. 2019 15:00 hod. (dále též jen „doba registrace“).

   

  3. Účastník prodejní akce

  Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let, která je zubním lékařem, dentální hygienistkou či studentem těchto oborů na území České republiky, která se v době registrace prostřednictvím řádně vyplněného webového formuláře zaslaného společnosti Philips zaregistruje do této prodejní akce a splní i ostatní podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „účastník“).

   

  Zaregistrováním do této prodejní akce dává účastník pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů jak uvedeno dále v těchto pravidlech. Prodejní akce se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

   

  4. Podmínky prodejní akce a mechanika prodejní akce Účastník, který splní všechny podmínky účasti na této akci, získá možnost získat sonický zubní kartáček Philips Sonicare ProtectiveClean Trial HX6848/92 (dále jen „zubní kartáček“) za zvýhodněnou cenu 499,- Kč. Počet kartáčků za zvýhodněnou cenu na každý den konání veletrhu je omezen a možnost odnést si zubní kartáček za zvýhodněnou cenu tak platí jen do vyčerpání zásob. Z každého prodaného zubního kartáčku Philips Sonicare ProtectiveClean Trial HX6848/92 pořadatel věnuje 100,- Kč na podporu projektu Dentální hygiena pro neslyšící. Každý účastník má možnost získat zubní kartáček za zvýhodněnou cenu pouze jednou. Podmínky účasti v prodejní akci: 1. Kompletní a řádné vyplnění údajů v online registračním formuláři na webových stránkách www.philips.cz/pragodent a jeho odeslání v době registrace dle čl. 2. výše. Registrační formulář musí obsahovat vyplněné následující údaje: jméno, příjmení, povolání, adresa kliniky/ordinace či v případě studentů název školy, kontaktní email, telefon a IČO, bylo-li přiděleno. Není-li dále uvedeno jinak, v případě nesprávně nebo neúplně vyplněného registračního formuláře právo

  na účast v prodejní akci nevzniká. Registrace přes „My Philips” nebudou akceptovány. V případě chybných nebo neúplných registrací může být účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Společnost Philips neodpovídá za nedoručení těchto výzev a není povinna kontrolovat správnost a/nebo úplnost údajů uvedených účastníkem v registračním formuláři. Účastník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů. Společnost Philips neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či technické problémy s odesláním registrace na internetu. Poslední možný termín pro zaslání registrace je 5. 10. 2019 15:00 hod. Po této době již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do pár minut od přijetí registrace Vám bude na uvedenou kontaktní emailovou adresu zaslán potvrzovací email.

   

  2. Vytištění přílohy potvrzovacího emailu a předložení vytištěné přílohy na stánku Philips na veletrhu společně s doložením skutečnosti, že účastník je zubním lékařem, dentální hygienistkou či studentem těchto oborů (např. kopií diplomu o ukončení příslušného studia, kopií příslušného osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, platným indexem/ISIC kartou či potvrzením o studiu v případě studentů atp.). Pokud účastník vytištěnou přílohu potvrzujícího emailu a doklad (kopii dokladu) potvrzující, že je účastník zubním lékařem, dentální hygienistkou či studentem těchto oborů nepředloží, možnost získat zubní kartáček za zvýhodněnou cenu nevznikne. Možnost získat zubní kartáček za zvýhodněnou cenu je podmíněna účastí na testování sonického zubního kartáčku, tj. na tzv. brushtestu, na stánku společnosti Philips na veletrhu, bez absolvování tohoto brushtestu právo získat zubní kartáček za zvýhodněnou cenu nevzniká.

   

  5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Registrací do prodejní akce účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: povolání, jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, případně IČO (dále též jen „osobní údaje“) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a s ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů, pořadatelem jako správcem. Zpracování osobních údajů bude probíhat pro účely účasti v prodejní akci, a to do doby jejího ukončení. Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám vyjma případů, kdy bude povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných podobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Ve vztahu k osobním údajům má účastník právo:

   

   na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a příp. právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 nařízení o ochraně osobních údajů,

   na opravu, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se účastníka týkají, a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení o ochraně osobních údajů,

   na výmaz, tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 nařízení o ochraně osobních údajů,

   na omezení zpracování v případech uvedených v čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů,

   na přenositelnost osobních údajů za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení o ochraně osobních údajů,

   vznést námitku proti zpracování osobních údajů za podmínek upravených v čl. 21 nařízení o ochraně osobních údajů,

   svůj souhlas kdykoliv bezplatně odvolat,

   podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení právních předpisů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   

  Správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše či písemně prostřednictvím emailové adresy: privacy@philips.com

   

  6. Závěrečná ustanovení Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel nepřebírá vůči účastníkům prodejní akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel si vyhrazuje právo z kapacitních či jiných závažných důvodů prodejní akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.philips.cz/pragodent. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání možnosti získat v rámci této prodejní akce zubní kartáček za zvýhodněnou cenu.

   

  V Praze, dne 1.8.2019

  Philips Česká republika s.r.o