1
0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

  • Doprava zdarma na vše

  • 14 dní na vrácení zboží

  • 2letá záruka

  Pravidla

  ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE

  Protože si každého našeho zákazníka velmi vážíme a uvědomujeme si, že ne vždy je možné výrobky před jejich zakoupením vyzkoušet, nabízíme Vám nyní jedinečnou příležitost Vámi zakoupený výrobek Philips otestovat, a pokud nebudete spokojeni, poskytneme Vám záruku vrácení peněz.

   

  Náš program Vám umožňuje koupit si vybrané výrobky značky Philips bez rizika. Pokud nesplní Vaše očekávání, po splnění níže uvedených podmínek Vám garantujeme vrácení peněz.

   

  POŘADATEL A ORGANIZÁTOR:           

  Philips Česká republika s.r.o., se sídlem: Rohanské Nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8, IČO: 63985306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 38206 (dále též jen „pořadatel“)

   

  NÁZEV AKCE:

  „45 dní testování se zárukou vrácení peněz na Philips PowerPro Aqua "(dále jen „akce")

   

  DOBA TRVÁNÍ:

  od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2018

   

  MÍSTO KONÁNÍ:

  Česká republika

   

  PODMÍNKY ÚČASTI:

  Účastníkem akce se stává zákazník s doručovací adresou na území České republiky starší 15-ti let, který si ve výše uvedené době trvání akce zakoupí na území České republiky u prodejce zařazeného do akce (viz seznam prodejců na konci pravidel) vybraný produkt a splní všechny další podmínky uvedené v mechanismu této akce.

   

  MECHANISMUS AKCE:

  1.    Do této akce jsou zařazeny výrobky PowerPro Aqua (FC6401/01, FC6402/01, FC6404/01, FC6405/01, FC6408/01, FC6409/01), které jsou v době akce v prodeji na českém trhu a byly zakoupené v období od 15. 02. 2018 do 31. 12. 2018 u zapojených prodejců na území ČR. Seznam zapojených prodejců je uveden na konci těchto pravidel.

   

  2.    Účastník akce musí pro využití záruky vrácení peněz zaregistrovat zakoupený výrobek do 21 dnů od nákupu na www.philips.cz/myphilips a kontaktovat Philips zákaznickou podporu do 45 dní vyplněním formuláře na https://www.philips.cz/c-e/mbg, která následně zajistí svoz výrobku od zákazníka (účastníka akce) k servisnímu partnerovi Philips.

   

  3.    Výrobek lze vrátit pouze řádně vyčištěný nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

   

  4.    Výrobek nelze vrátit přímo, vždy je třeba za tímto účelem kontaktovat Philips pomoci výše uvedené stránky.

   

  6.    Akce se vztahuje na výrobky zaplacené hotově (včetně dobírky) nebo platební kartou, popř. bankovním převodem, či zakoupené na splátky.

   

  7.    V případě, že nebudou splněny všechny uvedené podmínky, nebude výrobek od zákazníka převzat ke svozu, popř. bude následně vrácen na adresu účastníka akce.

   

  8.    V případě splnění všech výše uvedených podmínek zašle servisní partner Philips účastníkovi akce do 15 dnů ode dne svozu výrobku na sdělenou emailovou adresu potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku, po jehož osobním či elektronickém doručení zákazníkem na prodejnu, kde byl vrácený výrobek zakoupen, společně s originálem či kopií dokladu o nákupu, daná prodejna obratem vyplatí účastníkovi akce v hotovosti zpět cenu výrobku uvedenou na dokladu o nákupu, nebo tuto částku poukáže účastníkovi akce do 15 dnů od doručení potvrzení na vrácení peněz na jím uvedený bankovní účet, a to dle možností konkrétního prodejce. Potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku musí být účastníkem akce doručeno na příslušnou prodejnu ve lhůtě 1 měsíce od jeho obdržení, v opačném případě potvrzení o ponechání výrobku v servisním středisku pozbývá platnosti, nárok na vrácení peněz zaniká a vrácený výrobek bude účastníkovi akce zaslán zpět na jeho adresu.

   

  9.    Jedna osoba může vrátit pouze jeden výrobek.

   

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ:

  Zákazník svou účastí v této marketingové akci souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa (ulice a číslo, obec, PSČ), emailová adresa a telefonní číslo (dále též jen „osobní údaje“) za podmínek příslušných právních předpisů, tj. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a ustanovením čl. 13 a násl. nařízení o ochraně osobních údajů, pořadatelem jako správcem, a to za účelem vyhodnocení akce a vytvoření, vedení a využívání databáze zákazníků pořadatele pro zasílání obchodních sdělení a po dobu 5 let od ukončení akce, po kterou budou osobní údaje uloženy („dále jen „Doba souhlasu“). Poskytnuté osobní údaje správce neposkytuje žádným třetím osobám, vyjma případů, kdy bude správce povinen tyto předat či zpřístupnit na základě právních předpisů či pravomocných a vykonatelných soudních či jiných obdobných rozhodnutí. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a zavazuje se své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, jakož i informovat správce bez zbytečného odkladu o změně ve svých osobních údajích. Osobní údaje nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Účastník má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se účastníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vnést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud se účastník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce informuje účastníka o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu účastníka se správcem:

  • správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla správce uvedené výše v těchto pravidlech, písemně prostřednictvím emailové adresy: privacy@philips.com či telefonicky na tel. č.: +420 733 099 111

   

  Zároveň svou účastí v této akci udělujete ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, pořadateli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o výrobcích, službách, událostech a akcích pořadatele a dále podniku společnosti Philips, resp. koncernu či skupiny Philips, a to po Dobu souhlasu a prostřednictvím elektronické pošty na Vaši emailovou adresu, kterou jste uvedl(a) při tvorbe účtu v prostředí My Philips. Jste přitom oprávněn(a) tento svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem na adresu sídla pořadatele, osobně na adrese sídla pořadatele  či prostřednictvím elektronickém pošty na emailovou adresu pořadatele privacy@philips.com.

   

   

  DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY AKCE:

  1.    Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby starší 15-ti let s doručovací adresou v ČR.

   

  2.    Účastník akce kontaktováním Philips za účelem vrácení výrobku v rámci této marketingové akce přijímá pravidla akce a potvrzuje, že se s těmito pravidly seznámil.

   

  3.    Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit. Změna pravidel či případné zrušení či pozastavení akce se nebude vztahovat na již zakoupené výrobky.

   

  4.    Pořadatel marketingové akce neodpovídá za újmy nebo ztráty, vzniklé během účasti v propagační akci.

   

  5.    Pořadatel akce neodpovídá za vzniklé újmy v případě nemožnosti svozu výrobku od účastníka akce a/nebo nemožnosti doručení vracených peněz v důsledku nesprávné adresy nebo chybně uvedeného čísla účtu.

   

  6.    Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce nepřetržitě k dispozici na www.philips.cz.

   

  7.    Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či újem, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. V případě, že účastník bude vyloučen z akce, bude výrobek, pokud již byl od účastníka akce převzat, vrácen na jeho adresu, popř. vůbec nebude od účastníka akce převzat. Případné námitky proti průběhu akce lze pořadateli zaslat doporučeně do 120 dnů od ukončení akce, tj. uplynutí výše uvedené doby trvání akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

   

   

  V Praze dne 31.01.2018

   

  SEZNAM PRODEJCŮ, KDE PLATÍ MARKETINGOVÁ AKCE

  Kamenné a internetové prodejny:

  • Philips eshop: www.philips.cz/obchod
  • Alza.cz: www.alza.cz 
  • DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.cz 
  • Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz 
  • EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz 
  • www.kasa.cz
  • Internet Mall: www.mall.cz
  • FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz