1
Výrobky

Pravidla a podmínky prodejní akce


Philips Cash Back Zastřihovače

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Philips Cash Back Zastřihovače (dále jen „prodejní akce“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 

1. Pořadatel prodejní akce: 

Pořadatelem prodejní akce je společnost Philips Česká republika s.r.o., se sídlem Rohanské Nábřeží 21, RG II (vchod A), 186 00 Praha, Česká Republika, IČO: 63 985 306, (dále jen „pořadatel“).
 

2. Spolupracující agentura: 

Prodejní akce bude realizována ve spolupráci s agenturou Aveda PTI, se sídlem K Hájům 1309/34, Praha 5, Česká republika, IČ: 25675028 (dále jen „agentura“).
 

3. Termín a místo konání prodejní akce: 

Prodejní akce probíhá v termínu od 1. 8. 2017 0.00 hod do 30. 9. 2017 24:00 hod (dále jen 

„čas konání prodejní akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání prodejní akce“) u vybraných smluvních partnerů (prodejců) Philips Česká republika s.r.o., uvedených v závěru těchto pravidel (viz. Seznam prodejců).
 

4. Účastník prodejní akce: 

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník prodejní akce“). 

5. Produkty zařazené do prodejní akce: 

Zákazník, který zakoupí některý z následujících produktů Philips může získat za dále uvedených podmínek následující slevu z kupní ceny: 

 • Philips HC9450/15 500 CZK včetně DPH 
 • Philips BT9297/15 500 CZK včetně DPH 
 • Philips BT9290/32 500 CZK včetně DPH 
 • Philips BT7210/15 500 CZK včetně DPH 
 • Philips BT7205/15 500 CZK včetně DPH 
 • Philips MG7770/15 500 CZK včetně DPH
 • Philips HC7460/15 250 CZK včetně DPH 
 • Philips HC5450/80 250 CZK včetně DPH 
 • Philips HC5450/15 250 CZK včetně DPH 
 • Philips MG7720/15 250 CZK včetně DPH 
 • Philips BT5205/15 250 CZK včetně DPH 
 • Philips BT5200/15 250 CZK včetně DPH 
 • Philips BG2036/32 250 CZK včetně DPH
   

Akce se nevztahuje na produkty zakoupené na splátky. 

Výplatu slevy z kupní ceny provádí pořadatel prostřednictvím agentury po ověření splnění všech podmínek těchto pravidel. K ověření splnění podmínek těchto pravidel je účastník povinen pořadateli a/nebo agentuře poskytnou potřebnou součinnost. 

Vyplacená sleva podléhá dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 

6. Podmínky účasti v prodejní akci: 

1. Zakoupení jednoho z vybraných nových produktů Philips zastřihovače (HC9450/15, BT9297/15, BT9290/32, BT7210/15, BT7205/15, MG7770/15, HC7460/15, HC5450/80, HC5450/15, MG7720/15, BT5205/16, BT5200/15, BG2036/32) u vybraných smluvních partnerů (prodejců) společnosti Philips Česká republika s.r.o. Zakoupením výrobku se rozumí nákup nového výrobku. Akce se vztahuje pouze na výrobky zaplacené v hotovosti nebo platební kartu. Akce se nevztahuje na splátkový prodej.
 

2. Nákup se uskuteční v období od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2017.
 

3. Kompletní a řádné vyplnění online údajů registračního formuláře na webových stránkách www.philips.cz/cashback-holeni a jeho odeslání. Registrační formulář musí obsahovat následující údaje: jméno, příjmení, telefon, email, číslo účtu, kód banky, kód produktu, prodejnu, kde byl produkt zakoupen, číslo pokladního dokladu nebo číslo faktury, 13 místní čárový EAN kód. Pro úplnou registraci je třeba vložit do elektronické registrace scan nebo fotku pokladního dokladu, nebo scan či fotku faktury. Nákup je nutné zaregistrovat nejpozději do 21 dnů od nákupu produktu.
 

Při splnění shora uvedených podmínek bude zákazníkovi zaslána příslušná částka prostřednictvím spolupracující agentury na bankovní účet zákazníka uvedený v elektronické registraci a to do 30 dnů od vytvoření registrace. Výplatu slevy z kupní ceny nelze provádět jinak než bankovním převodem, proto nelze požadovat výplatu například poštovní poukázkou apod. 

Uplatnit příslušnou slevu z kupní ceny lze u jednoho výrobku jednou účtenkou jen a pouze jednou jedním zákazníkem. V případě chybných nebo neúplných registrací bude účastník vyzván k jejich doplnění prostřednictvím emailu. Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za nedoručení těchto výzev a nebude-li registrace doplněna, nebude ani zpracována. Zákazník odpovídá za správnost a úplnost uváděných údajů vč. svého bankovního spojení. Společnost Philips Česká republika s.r.o. neodpovídá za chyby při vyplnění registrace či technické problémy s odesláním registrace na internetu.
 

U registrací, které nebudou odeslány do 21 dní od nákupu, nebudou slevy z kupní ceny vyplaceny. Poslední možný termín pro zaslání registrace je 21. 10. 2017, po tomto datu již nebudou žádné další elektronické registrace přijímány. Do prodejní akce nebudou zejména zařazeny registrace provedené mimo dobu konání prodejní akce či registrace neobsahující veškeré správné údaje, nesplňující daný formát či jinak nesplňující podmínky prodejní akce. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení registrací. Účastník prodejní akce je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení akčního výrobku za účelem ověření nákupu (dále jen „účtenka“). Pokud na základě případné výzvy pořadatele nepředloží účtenku/účtenky o zaplacení akčního výrobku splňující podmínky těchto pravidel, tj. se shodnými údaji uvedenými v rámci registračního formuláře bude z prodejní akce vyřazen bez nároku na slevu. Zákazník souhlasí s elektronickým zasíláním dokumentů (daňových dokladů). 

Veškeré slevy z kupní ceny, které budou v pořádku zpracovány, budou vyplaceny nejpozději do 21. 11. 2017. Jakékoli dotazy a reklamace na nevyplacení slevy lze podávat nejpozději do 10. 12. 2017, po tomto datu bude akce definitivně ukončena. 

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů kontaktujte naši spolupracující agenturu prostřednictvím e-mailu philips@aveda-pti.cz.
 

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva 

Účastí v prodejní akci vyjadřuje účastník souhlas s pravidly prodejní akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v prodejní akci souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rámci této prodejní akce (dále jen „údaje”) do databáze společnosti Philips Česká republika s.r.o., IČ: 48589641 jakožto správce (dále v tomto odstavci jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním spolupracující agenturou (zpracovatelem) pro účely prověření platné účasti v prodejní akci a dále marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 5 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.
 

8. Závěrečná ustanovení 

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.philips.cz/cashback-holeni. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání slevy v prodejní akci. 

Seznam prodejců:

 1. Philips eshop: www.shop.philips.cz
 2. Alza.cz: www.alza.cz 
 3. DATART INTERNATIONAL, a.s. – www.datart.cz 
 4. Electro World s.r.o. – www.electroworld.cz 
 5. EURONICS ČR a.s. – www.euronics.cz 
 6. Expert ČR, s.r.o. – www.expert.cz 
 7. FAST ČR, a.s. - www.planeo.cz
 8. Internet Mall: www.mall.cz
 9. www.kasa.cz 
 10. OKAY s.r.o. - www.okay.cz  
 11. ELEKTRO SPÁČIL - www.eleshop.cz
 12. ELEKTRO SPÁČIL - www.spacil.cz
 13. Globus ČR, k.s.
 14. Internet shop – www.notino.cz 
 15. SHOP TRADING s. r. o. - www.onlineshop.cz